Ústav věd o umění a kultuře

Dějiny umění

Pro uchazeče o studium

Popis programu, informace o přijímacích zk. ad.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

 • základní příručky
  • J. Herout: Slabikář návštěvníků památek. Praha, různá vydání od 1978. Nebo:
  • O. J. Blažíček - J. Kropáček: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991, 2013.
 • světové umění
  • E. H. Gombrich: Příběh umění. Praha, různá vydání od 1992.
 • české umění
  • T. Petrasová - R. Švácha (ed.): Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Praha 2018.    Nebo:
  • vybrané kapitoly z knižní řady Dějiny českého výtvarného umění:
   • Díl I/ Od počátků do konce středověku (D. Líbal, Gotická architektura, s. 145-215; A. Kutal, Gotické sochařství, s. 216-283; V. Dvořáková, Karlštejn a dvorské malířství doby Karla IV., s. 311-327; K. Stejskal, Klášter Na Slovanech, pražská katedrála a dvorská malba doby Karlovy, s. 328-342; J. Pešina, Desková malba, s. 355-404)
   • Díl II/ Od počátků renesance do závěru baroka (M. Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, s. 324-356; V. Naňková, Architektura vrcholného baroka v Čechách, s. 391-454; O. J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka v Čechách, s. 481-509; P. Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, s. 540-611)
   • Díl III./ 1780-1890 (M. Horyna, Architektura přísného a pozdního historismu, s. 133-202)
   • Díl IV/ 1890-1938 (Vojtěch Lahoda, Malířství v Čechách 1907-1971. Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové, s. 233-294)

 

Dějiny umění - minor

Proč studovat Dějiny umění ve variantě minor? 

Viz krátkou prezentaci.

Povinně volitelné předměty
Předměty otevřené v AR 2023/24 jsou uvedeny tučně

ZIMNÍ SEMESTR

 • Architektura 1. poloviny 20. století (UUK/7A120)2
 • Architektura renesance a manýrismus (UUK/7ARM)2
 • Aristokratičtí objednavatelé a stavebníci českého a moravského baroka (UUK/7OSB)3
 • Caravaggio a malířství jeho doby v Římě (UUK/7CAR)3
 • Frank Lloyd Wright (UUK/7FLW)3
 • Historie a dějiny umění (UUK/7HADU)3
 • Kapitoly z dějin modernismu a avantgardy I (UUK/7MA1)2
 • Kulturální teorie (UUK/7KT)1
 • Kulturní vztahy Itálie a Záalpí (UUK/7IT)2
 • Metody kulturní historie (UUK/7MKH)1
 • Podoby historismů v architektuře (UUK/7PHA)3
 • Teorie umělecké kritiky I (UUK/7TUK1)1
 • Tělo v moderní kultuře (UUK/7TMK)2
 • Texty k architektuře 20. století (UUK/7TA)3
 • Umělecké řemeslo raného novověku a 19. století (UUK/7UR)3
 • Umění mimo kánon (UUK/DVB33)
 • Základní pojmy estetiky I (UUK/7ZPE1)1
 • Výtvarná kritika (UUK/7VK)3
 • Významné osobnosti českých dějin umění (UUK/7OSO)3


LETNÍ SEMESTR

 • Architektura 2. poloviny 20. století (UUK/7A220)2
 • Aristokratičtí objednavatelé a stavebníci českého a moravského baroka (UUK/7OSB)3
 • Aktuální problémy oboru (UUK/7APO)2
 • Caravaggio a malířství jeho doby v Římě (UUK/7CAR)2
 • Diletantismus (UUK/7DIL)3
 • Estetika divadla (UUK/7ED)1
 • Estetika fotografických obrazů (UUK/7EFO)1
 • Filmové projekce (UUK/7FP)2
 • Formy, funkce a technologie vzniku sochařských výtvarných děl ve středověku (UUK/7SDS)2
 • Indické divadlo a jeho reflexe (UUK/7ID)3
 • Interiérový design 20. století (UUK/7ID20)3
 • Kapitoly z dějin modernismu a avantgardy II (UUK/7MA2)2
 • Pozdně gotická architektura v jižních Čechách (UUK/7PGA)2
 • Problémy malířství 13. - 16. století (UUK/7PM)3)
 • Problematika emocí v umění (UUK/7EPREU)2
 • Sochařská výtvarná díla ve středověku (UUK/7SDS)3
 • Schwarzenberská barokní architektura jižních Čech (UUK/7SBA)3
 • Teorie umělecké kritiky II (UUK/7TUK2)1
 • Texty k architektuře 20. století (UUK/7TA)3
 • Umělecké řemeslo raného novověku a 19. století (UUK/7UR)3
 • Významné osobnosti českých dějin umění (UUK/7OSO)3
 • Základní pojmy estetiky II (UUK/7ZPE2)1
 • Základní pojmy strukturalismu (UUK/7STR)3
Indexy vyjadřují předpokládanou četnost otevírání předmětu:
1 předměty otevírané každý rok
2 předměty otevírané ob rok
3 předměty otevírané příležitostně
Požadavky na písemné práce a referáty

Požadavky na písemné práce na všech studijních programech Ústavu věd o umění a kultuře → pdf

Jak připravit a přednést referát → pdf

Jak psát → pdf

Praxe

Student si zpravidla podle svého uvážení volí instituci, kde chce vykonat povinnou desetidenní odbornou praxi v rámci předmětu DOPX.

Doporučeny jsou především:

 • státní, krajské a městské galerie umění, případně muzea, v nichž se nacházejí uměleckohistorické sbírky
 • územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu
 • příp. objekty územní památkové správy NPÚ
   

Garant předmětu DOPX může rovněž doporučit a zprostředkovat kontakt na některá pracoviště, která praktikanty hledají (zejména Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích, Alšova jihočeská galerie, Městská galerie Týn nad Vltavou a další).

Student je povinen před nástupem na praxi odpovídajícím způsobem upravit a vyplnit smlouvu o praxi – vzor ke stažení zde.

Tuto smlouvu odevzdává ve třech vyhotoveních sekretářce ústavu.

Jeden exemplář si po podpisu děkana ponechává, jeden odevzdává děkanátu FF JU a jeden ponechává v instituci, kde vykonává praxi.

 

Po ukončení praxe si student nechá od svého nadřízeného napsat zprávu o vykonané praxi, která zpravidla obsahuje:

 • termín vykonávané praxe
 • specifikaci pozice, na níž praktikant pracoval
 • stručnou náplň praktikantovy práce
 • hodnocení praktikantova působení v instituci
 • podpis a razítko zodpovědné osoby v instituci
   

Zprávu o vykonané praxi student předkládá garantovi předmětu, když požaduje zapsání zápočtu o vykonané praxi.

 

Obecná doporučení

Výběr instituce student činí například v souvislosti se svým bydlištěm, ale především s otázkou, jaké odborné práci by se chtěl v budoucnu věnovat.

Pokud se studentovi práce v instituci líbí, může se pokusit zjistit, zda by v ní v budoucnu mohl získat pracovní místo.

 

Možnosti studia v zahraničí

Studenti našeho ústavu mají možnost absolvovat studijní pobyty přes program Erasmus+ na těchto zahraničních univerzitách:

 

Další informace k pobytům Erasmus+ naleznete na stránce a v kanceláři Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU.

 

Bakalářská práce

Rozsah a podobu bakalářské práce stanoví následující dokumenty:

 

Pokyny k výběru témat

Vypisovaná témata BP na Oddělení dějin umění sledují především tyto cíle:

a) téma se koncentruje na jedno umělecké dílo (architektura), případně na vybranou skupinu děl jednoho autora (sochařství, malířství, příp. umělecké řemeslo, fotografie, design atp.)

b) preferována jsou témata, související s jihočeským regionem

c) student by se měl v rámci zpracovávání BP naučit základy uměleckohistorické práce, a proto jsou obecně upřednostňována témata z období 1300–2000

Student má dvě možnosti výběru témat své BP:

 1. Někteří vyučující Oddělení dějin umění každoročně vypisují témata BP, z nichž si studenti mohou vybrat. Témata BP u jednotlivých vyučujících v zásadě odpovídají jejich odbornému zaměření, případně souvisejí s jihočeským regionem.
 2. Student může oslovit každého vyučujícho Oddělení dějin umění s návrhem vlastního tématu BP. Vyučující posoudí, zda navrhované téma odpovídá představě vedení oddělení o náplni BP a ve spolupráci se studentem vypracuje zadání BP.

Mgr. Hynek Látal, Ph.D.: témata ke stažení → ZDE

 

Pokyny ke zpracování textu BP

Podoba poznámkového aparátu v textu BP se řídí normou časopisu Umění.

Během zpracovávání tématu BP je student povinen konzultovat s vedoucím BP podobu jejích jednotlivých částí.

Student zpravidla získává zápočet z předmětu BAP1 po schválení osnovy textu BP vedoucím.

Zápočet BAP2 pak student získává až po schválení konečné podoby textu BP vedoucím.

 

Obecná doporučení

V případě, že si student není jistý svou úrovní psané češtiny, může si text práce před jejím odevzdáním nechat zkontrolovat od někoho, kdo jazyk ovládá lépe.

Jako vzor pro formální podobu BP si lze na Stagu stáhnout některou z úspěšně obhájených a pozitivně hodnocených BP z oboru dějin umění a inspirovat se způsobem členění kapitol, řazení seznamu pramenů a literatury či úpravou obrazové přílohy.

 

Státní závěrečná zkouška

Otázky pro:

Specializované knihovny v AK

Ve 2. patře Akademické knihovny JU se v prostorách za Rakouskou knihovnou nacházejí dva specializované knihovní fondy pro studenty uměleckohistorických oborů.

Obě knihovny jsou kvůli své jedinečnosti koncipovány výhradně pro prezenční studium v prostorách AK.


 • Knihovna Rudolfa Bazila

Vídeňský právník dr. Rudolf Bazil byl celoživotním milovníkem výtvarného umění, což dokazuje část jeho soukromé knihovny, kterou v roce 2017 získalo Oddělení dějin umění Ústavu věd o umění a kultuře FF JU díky laskavé pomoci členů Semináře dějin umění FF MU v Brně.

Dr. Rudolf Bazil byl dlouholetým členem předsednictva Spolku přátel Uměleckohistorického muzea ve Vídni (Verein der Freunde des Kunsthistorischen Museums) a rovněž jedním z mecenášů Společnosti přátel Vídeňské secese (Gesellschaft der Freunde der Wiener Secession).

Fond Bazilovy knihovny (signatura BK) obsahuje zejména:

- přehledy dějin světového umění

- soupisy památek v některých částech Německa

- sbírkové katalogy významných evropských muzeí umění

- literaturu o italském, holandském a vlámském umění

- monografie světových umělců od středověku do současnosti

- katalogy výstav v Rakousku a Německu

- publikace k historiografii a metodologii dějin umění

 


 • Knihovna Mileny Bartlové

Historička umění prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. je přední středoevropskou specialistkou na umění středověku, přičemž v posledních letech se její bádání soustředilo spíše na historiografii oboru. Studium na FF UK v Praze ukončila v roce 1983, roku 2001 se stala docentkou a roku 2005 profesorkou na FF MU v Brně. V rámci externího studia pracovala nejdříve jako administrativní pracovnice v Národní galerii v Praze, aby tam pak po absolutoriu mohla navázat jako kurátorka Sbírky starého umění. V letech 1998 až 2010 vyučovala na Semináři dějin umění FF MU v Brně. V roce 2009 byla zastupující profesorkou Humboldtovy univerzity v Berlíně. Od roku 2011 vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Profesorka Bartlová je autorkou řady odborných článků a knižních monografií, k těm nejvýznamnějším náleží Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460 (2001), Mistr Týnské kalvárie, český sochař doby husitské (2004), Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (2012) či Dějiny českých dějin umění 1945–1969 (2020).

Díky laskavému osobnímu daru části soukromé knihovny prof. Bartlové v roce 2022 mohou studenti JU i širší veřejnost čerpat z mnoha zahraničních publikací v českých veřejných knihovnách často nedostupných i nahlédnout do záběru zájmů a způsobů uvažování badatelky nad uměleckými díly.


Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1