Historický
ústav

O ústavu

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště s rozsáhlou sítí mezinárodních vědeckých kontaktů, jemuž byla roku 2018 udělena institucionální akreditace na deset let. Zajišťuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Historie a Učitelství dějepisu pro střední školy. Historický ústav uskutečňuje také doktorský studijní program České dějiny a má oprávnění provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru České dějiny.

Ve vědecké práci se Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin raného novověku, zvláště pak na dějiny habsburské monarchie v letech 1526 až 1780, na dějiny šlechty, měst a venkovského obyvatelstva. Tomu odpovídá vědecká činnost výzkumného centra ústavu Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku, které zahájilo svoje výzkumné aktivity v roce 2012. K nejvýznamnějším vědeckým výstupům tohoto centra patří v posledních letech dvě rozsáhlá syntetická díla: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017; Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016. Historický ústav soustřeďuje vědeckou pozornost rovněž k výzkumu sociálních dějin a historické demografie 18. a 19. století. Výzkum moderních dějin vykazuje badatelské těžiště v dějinách mezinárodní diplomacie a kulturní historii jihočeské krajiny.

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity je vydavatelem periodika Opera historica, které bylo v letech 1991-2011 (ročníky 1-15) sborníkem, od roku 2015 získalo podobu pravidelně vycházejícího vědeckého časopisu zaměřeného na dějiny raného novověku (zatím ročníky 16-20). Časopis Opera historica je zařazen na European Index for the Humanities ERIH+. Současně ústav vydává monografickou řadu původních vědeckých prací k českým a středoevropským dějinám novověku Monographia historica (zatím 1-18).

Společně s Historickým ústavem Akademie věd České republiky zřídil Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity roku 2004 Centrum raně novověkých studií, jehož hlavní poslání spočívá především v kritickém edičním zpřístupňování pramenů k českým dějinám raného novověku. Společný ediční projekt obou ústavů, jenž nese název Prameny k českým dějinám 16. – 18. století (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. – XVIII. illustrantia), je rozdělen do dvou řad. V první jsou zpřístupňovány písemnosti, jež odrážejí zvláště „veřejný život“ společnosti českých zemí v raném novověku, ať se tematicky týkají práva a ústavního zřízení, politiky, náboženství a církví či ekonomiky. Do druhé řady přináležejí písemnosti, v nichž se zrcadlí především „soukromý život“ lidí v hierarchicky uspořádané společnosti, zvláště osobní korespondence, deníky, paměti, testamenty, svatební smlouvy, pozůstalostní inventáře, výslechy a další.

Sekretariát

  • Marie Tesařová

  • 387 774 806

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • 02 036

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1