• Úvod
 • Uchazeči
 • Intenzivní kurz češtiny pro cizince

Intenzivní kurz češtiny pro cizince

Základní informace

Nabízíme roční intenzivní jazykový kurz, který účastníkům poskytne jazykovou přípravu ke studiu na všech typech českých vysokých škol. Jedná se o jazykový kurz s následným studiem v akreditovaném studijním programu organizovaném veřejnou vysokou školou.

Kurz je určen pro uchazeče, kteří chtějí studovat v českých studijních programech na českých vysokých školách. Podmínkou účasti je základní znalost českého jazyka (na úrovni A1 dle SERR), znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (minimálně B1 dle SERR, uchazeč doloží certifikátem nebo vysvědčením ze školy) a znalost písma latinky. Uchazeč doloží svou znalost základů českého jazyka certifikátem (úroveň A1 nebo vyšší), nebo bude podroben vstupnímu testu, který jeho znalosti ověří (1. výukový týden).

Intenzivní kurz je dvousemestrální s denní výukou českého jazyka. Výuka probíhá po dobu 2 x 14 týdnů (tj. 28 týdnů) a zahrnuje 20 vyučovacích hodin českého jazyka týdně, celkem 560 hodin. Výuka probíhá dle rozvrhu v prostorách JU.

Naši fundovaní, zkušení a přátelští lektoři Vám pomohou osvojit si dovednosti pro komunikaci v českém jazyce potřebné nejen pro přijetí na vysoké školy, ale i pro běžný život v Česku. Během kurzu Vás budeme připravovat na složení mezinárodně uznávané zkoušky CCE na úrovni B1 dle SERR (podrobnosti → ZDE), která je organizována Ústavem odborné a jazykové přípravy Univerzity Karlovy.
Na konci kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení o absolvování kurzu s vyznačením dosažené jazykové úrovně podle SERR (nejedná se o certifikát).
Účastníci našich kurzů se mohou v případě zájmu zapojit do aktivit ESN USB Budweis, případně využít služeb Centra na podporu integrace cizinců.

Cena a platební podmínky

Cena ročního intenzivního kurzu češtiny pro cizince pro akademický rok 2023/2024 je 83.000,- CZK (tj. 3458,- EUR – cena se může lišit v závislosti na aktuálním kurzu měny). Cena zahrnuje denní výuku českého jazyka včetně učebních materiálů, v ceně je dále zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení osvědčení o dosažené jazykové úrovni (nejedná se o certifikovanou zkoušku). Cena nezahrnuje poplatek za Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE).

Kurzovné je možné uhradit bankovním převodem (v CZK nebo v EUR) nebo platbou v hotovosti (pouze v CZK) v pokladně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (adresa a pokladní hodiny zde).

Jako předpis pro platbu slouží faktura, která Vám bude vystavena po zaslání přihlášky. Na faktuře najdete veškeré údaje o bankovním spojení a také variabilní symbol, který musíte spolu se jménem plátce (tedy svým jménem) uvést do zprávy pro příjemce. Její úhradu v plné výši je třeba provést do 14 dní od jejího vystavení.

Na základě faktury je zájemce povinen uhradit zálohu 8.000,- CZK. Záloha je nevratná, v případě stornování účasti na kurzu ze strany zájemce slouží jako poplatek za administrativní činnost spojenou s přihlašováním do kurzu.

Doplatek ceny kurzovného, tj. 75.000,- CZK uhradí zájemce na základě druhé faktury (se stejným variabilním symbolem), a to nejpozději dne 8. 9. 2023.

Upozorňujeme, že kurz bude probíhat pouze při naplnění kapacity minimálně 14 účastníků. Pokud nebude kapacita naplněna a dojde ke zrušení kurzu ze strany univerzity, cena kurzovného se zájemcům vrací v plné výši.

Přihláška, potvrzení o přijetí

Jak se přihlásit a jak získat potvrzení o přijetí na kurz potřebné pro vyřízení víza?

Nejprve je nutné vyplnit přihlášku (zde), poté ji vytisknout a vlastnoručně podepsat. Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s fotokopií pasu na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že máte zájem o ubytování na kolejích JU (bližší informace zde), zaškrtněte příslušné políčko v přihlášce na kurz. Přihlašování na studentské koleje probíhá online v termínu 1.–30. 7. 2023 (zde). Přidělení ubytování vždy záleží na kapacitě kolejí.

Na základě Vámi zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura, její úhradu v plné výši je třeba provést do 14 dní od jejího vystavení. Po přijetí platby Vám bude vystaveno a zasláno potvrzení o přijetí do kurzu, které potřebujete k vyřízení víza (dlouhodobé vízum, bližší informace zde).

Přihlášku na kurz je možné podat nejpozději 20. 7. 2023, avšak s ohledem na minimální dobu potřebnou pro vyřízení víza (alespoň 90 dní) doporučujeme podat přihlášku dříve.

Přejeme Vám hodně štěstí při vyřizování víza!

Formality spojené s pobytem na území ČR

Seznam dokumentů potřebných k získání dlouhodobého víza za účelem studia naleznete zde.

Informace k podání žádosti o dlouhodobý pobyt na území ČR naleznete zde.

Informace o nostrifikaci středoškolského vzdělání naleznete zde.

Jak postupovat při podání žádosti o vízum:

 1. Získejte potvrzení o přijetí na kurz (viz Přihláška, potvrzení o přijetí).
   
 2. Získejte ubytovací smlouvu.
   
 3. Získejte výpis z Rejstříku evidence trestů v zemi vašeho původu.
   
 4. Nechte si v bance vystavit potvrzení o tom, že máte dostatek finančních prostředků pro pobyt na území ČR.
   
 5. Nechte si všechny dokumenty úředně přeložit.
   
 6. Vyplňte žádost o udělení dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu.
   
 7. Pro jistotu si pořiďte kopie všech dokumentů.

Kontakt

Mgr. Helena Dvořáková, Ph.D.

Místnost: 01 005
Tel.: +420 730 161 464

E-mail: cpc@ff.jcu.cz

интенсивный курс чешского языка для иностранцев

закладно́й информацию

Мы предлагаем вам ежегодный интенсивный языковой курс, который обеспечивает участникам языковую подготовку к обучению во всех типах чешских университетов. Это языковой курс с последующим обучением на аккредитованной учебной программе, организованной государственным университетом.

Курс предназначен для абитуриентов, которые хотеть учиться на чешских учебных программах в чешских университетах. Необходимыми условиями для участия являются базовые знания чешского языка (уровень A1 согласно SERR), знание английского языка на коммуникативном уровне (не ниже B1 согласно SERR, абитуриент должен подтвердить это сертификатом или справкой из школы) и знание латинской графики. Кандидат подтверждает знание основ чешского языка сертификатом (уровень А1 или выше) или проходит вступительный тест для проверки знаний (1-я учебная неделя).

Интенсивный курс - это двухсеместровый курс с ежедневными уроками чешского языка. Курс длится 2 x 14 недель (т.е. 28 недель) и включает 20 часов занятий чешским языком в неделю, в общей сложности 560 часов. Занятия проводятся в соответствии с расписанием в помещениях Южночешского университета.

Наши фундаментальние, опытные и дружелюбные лекторы помогут вам усвоить знания для коммуникации на чешском языке, необходимые не только для поступления в высшие учебные заведения но и для повседневной жизни в Чешской республике. Во время курса мы будем вас готовить к сдаче международнопризнанных экзаменов CCE на уровне В1, согласно SERR  (подробности → здесь), которая организована институтем специальной и языковой подготовке Карлова университета.

По окончании курса участники получат сертификат об окончании с указанием достигнутого уровня владения языком в соответствии с SERR.

Участники наших курсов могут, в случае интереса, поключиться к действиям Erasmus Student Network USB Budweis, по возможности использовать услуги Центра по поддержке интеграции иностранцев.

Цена и условия оплаты

Стоимость годового интенсивного курса чешского языка для иностранцев на 2023/2024 учебный год составляет 83 000 чешских крон (3 458 евро - цена может меняться в зависимости от текущего обменного курса). В стоимость входят ежедневные занятия чешским языком, включая учебные материалы, выпускной экзамен и выдача сертификата об уровне владения языком (это не сертифицированный экзамен). В стоимость не входит плата за сертифицированный экзамен по чешскому языку для иностранцев (CCE).

Стоимость обучения можно оплатить банковским переводом (в CZK или EUR) или наличными (только в CZK) в кассе Южночешского университета в Ческе Будейовице (адрес и касса здесь).

Счет-фактура, который будет выставлен вам после отправки бланка заявления, будет служить предписанием к оплате. На счете вы найдете все реквизиты вашего банковского счета и символ переменной, который вы должны указать в сообщении получателю вместе с названием плательщика (т.е. вашим именем). Он должен быть полностью оплачен в течение 14 дней с момента выставления.

На основании выставленного счета-фактуры претендент обязан внести залог в размере 8 000,- чешских крон. Задаток не подлежит возврату, в случае отказа кандидата от участия в курсах, он служит платой за административную деятельность, связанную с регистрацией на курсы.

Дополнительную сумму платы за курсы, т.е. 75 000 чешских крон, участник торгов оплатит на основании второго счета (с тем же переменным символом) не позднее 8 сентября 2023 года.

Пожалуйста, обратите внимание, что курс будет проводиться только в том случае, если будет набрано не менее 14 участников. Если количество участников не будет набрано и курс будет отменен Университетом, стоимость курса будет возвращена в полном объеме.

Как записаться, как получить подтверждение о принятии

Как подать заявление и как получить подтверждение о зачислении на курс, необходимое для оформления визы?

Сначала вам необходимо заполнить форму заявления (здесь), затем распечатать ее и подписать своим почерком. Отправьте заполненную анкету вместе с ксерокопией паспорта по электронной почте: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Если вы заинтересованы в проживании в общежитиях JU (более подробная информация здесь), пожалуйста, отметьте соответствующее поле в форме заявки на курс. Регистрация на проживание в студенческих общежитиях проводится онлайн с 1 по 30 июля 2023 года (здесь). Распределение мест всегда зависит от вместимости общежитий.

Вам будет выставлен счет на основании вашей анкеты, и полная оплата должна быть произведена в течение 14 дней после выставления счета. После получения оплаты вам будет выдано и отправлено подтверждение о принятии на курс, которое понадобится для оформления визы (долгосрочной визы, более подробная информация здесь).

Заявление на курс можно подать не позднее 20 июля 2023 года, однако в связи с минимальным сроком оформления визы (не менее 90 дней) мы рекомендуем подавать заявление раньше.

Желаем вам удачи в получении визы!

Формальности, связанные с проживанием на территории ЧР

Список документов, необходимых для получения долгосрочной визы с целью обучения найдете → здесь

Информацию на подачу заявления о разрешении долгосрочного проживания на территории ЧР найдете → здесь

Информацию о нострификации среднего образования найдете → здесь

Чем руководствоваться при подаче заявления на визу:

 1. Получить подтверждение о зачислении на курсы (см. раздел "Как подать заявление и получить документы, необходимые для получения визы?").
 2. Получить договор на проживание.
 3. Получите справку об отсутствии судимости по месту регистрации
 4. Получить подтверждение из банка о том, что у вас достаточно финансовых средств для пребывания в Чешской Республике.
 5. Сделайте официальный перевод всех своих документов.
 6. Заполните заявление на получение долгосрочной визы/разрешения на долгосрочное проживание.
 7. Сделайте копии всех документов, чтобы быть уверенным

контакт

Mgr. Helena Dvořáková, Ph.D.

офис №.: 01 005
Телефон: +420 730 161 464

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1