• Úvod
 • Studium
 • Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

 • řídí se článkem 27 Studijního a zkušebního řádu JU
  • odst. (2): Student může konat poslední část státní závěrečné zkoušky, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vypracoval a řádně odevzdal kvalifikační práci, je-li studijním programem předepsána.
  • odst. (5): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce a současně v rámci maximální doby studia stanovené podle čl. 7 odst. 2. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukon­čení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zá­kona.
  • odst. (6): Dostavením se ke státní závěrečné zkoušce student prohlašuje, že je schopen zkoušku absolvovat. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, poruší-li závažným způ­sobem pravidla zkoušky nebo nedostaví-li se bez řádné omluvy ke zkoušce v termínu, na který se přihlásil, je klasifikován známkou „nevyhověl/-a” (4). O hodnocení výkonu studenta v ostat­ních případech rozhodne zkušební komise.
  • odst. (9): Státní závěrečnou zkoušku nebo její část, za předpokladu, že se člení na části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat při splnění podmínek uvedených v odstavci 5.
Důležité dokumenty

Postup při zadávání, zpracování a hodnocení bakalářských a diplomových prací upravuje Opatření děkana FF JU č. 05/2024 ze dne 13.02.2024 a Dodatek č. 1 k tomuto opatření. Před odevzdáním kvalifikační práce na ústav k obhajobě je povinností studeta/studentky tuto práci vložit do databáze STAG (viz odst. 7). Při vkládání do databáze STAG se student řídí Opatřením R JU č. 452.

Podmínky a organizační zabezpečení konání státních závěrečných zkoušek upravuje Opatření děkana FF JU č. 04/2024 ze dne 02.11.2021.

Přihlášení

Přihlášení k SZZ a obhajobě kvalifikační práce probíhá 30 dní před mezním termínem pro podání přihlášky k SZZ prostřednictvím IS/STAG, záložka "Zápis na termíny". Termín pro přihlášení je dán Harmonogramem AR. Aby se student mohl zapsat na termín SZZ, musí mít ve STAGu vloženou příslušnou zkratku (vkládá si ji student sám v rámci povinného zápisu na daný semestr). V případě problémů s přihlášením na termín se student/ka obrací na sekretariát ústavu, který daný termín vypisuje.

Studenti učitelských studijních programů, kteří konají část SZZ na PF JU/PřF JU nebo odevzdávají kvalifikační práci na některé z kateder PF JU/PřF JU, se řídí termínem pro přihlášení se k SZZ a termínem pro odevzdání kvalifikační práce stanoveným harmonogramem akademického roku na PF JU/PřF JU.

Odhlášení

Student/ka má právo se od SZZ, resp. obhajoby kvalifikační práce odhlásit nejpozději 7 dní před jejím začátkem, a to sám/sama ve STAGu (v případě problémů s odhlášením kontaktuje svou studijní referentku). Z vážných, zejména zdravotních důvodů doložených lékařskou zprávou, se lze omluvit i dodatečně, a to nejpozději do pátého pracovního dne od termínu zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne předseda/předsedkyně komise.

Doporučení

Splnění studijních povinnosti nutných k přistoupení k SZZ, nebo její části si můžete zkontrolovat v IS/STAG záložka ZBÝVAJÍCÍ POVINNOSTI v části MOJE STUDIUM.ZIMNÍ TERMÍN

 

mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce

1. 12. 2023

mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána

4. 12. 2023

mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

5. 1. 2024

termín konání SZZ

22. 1. - 26. 1. 2024

LETNÍ TERMÍN

 

mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce

6. 4. 2024

mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána

6. 5. 2024

mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

17. 5. 2024

studenti dvojího diplomu: 24. 5. 2024

termín konání SZZ

3. 6. - 14. 6. 2024

PODZIMNÍ TERMÍN

 

mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce

14. 6. 2024

mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána

26. 7. 2024

mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

12. 7. 2024

termín konání SZZ

26. 8. - 30. 8. 2024

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1