Archeologický
ústav

Publikace


Monografie

Publikace je možno objednat na naší adrese:
Archeologický ústav FF JU
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
tel.: 387774898 (pí. J. Kryeziu)
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ondřej Chvojka – Martin Kuna – Petr Menšík a kol. 2021: Rituály ukončení a obnovy. Sídliště mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně. Vydala Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v.v.i., a Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni.

Kniha je hlavním výstupem projektu Grantové agentury České republiky č. 18-10747S s názvem „Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové“. Na počátku této knihy stál objev neobvyklých archeologických objektů z mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně – záhadných žlabů plných keramiky přepálené druhotným žárem, tkalcovských závaží, mazanice ze stěn obydlí a dalších nálezů. Autoři knihy hledali pro tento jev vysvětlení v rámci výzkumného projektu, jehož výsledky zde shrnují. Při práci museli zasadit nálezy do rámce sídelní historie daného regionu, provést rozsáhlý geofyzikální průzkum i řadu speciálních analýz a zabývat se rituály, které mohly provázet život někdejších obyvatel daného areálu. Kniha předkládá nejen systematický popis nálezů z největšího sídliště z konce doby bronzové v jižních Čechách, ale i nové hypotézy ohledně chování lidí a jejich vztahů k věcem, kterými se obklopovali. Byly domy před třemi tisíci lety chápány jako živé bytosti a byly rituálně pohřbívány obdobně jako lidé?

Vondrovský, V. – Chvojka, O. (eds.) – Bumerl, J. – Hlásek, D. – Janda, F. – John, J. – Kapustka, K. – Kovačiková, L. – Novák, J. – Ptáková, M. – Pokorná, K. – Pokorný, P. – Šálková, T. – Šída, P. – Vobejda, L. 2021: Pravěké komunity vnitřní periferie. Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-853-5.

Kniha přináší komplexní studii fenoménu periferie pravěkého osídlení, který je zkoumán na příkladovém regionu jižních Čech. Dlouhodobý badatelský zájem autorů se v této oblasti prolíná s faktory, jež, v porovnání s okolními regiony, utvářely specifické podmínky pro pravěké obyvatele. Kniha se pokouší odpovědět na otázky, s jakou dynamikou docházelo k osidlování periferní oblasti a naopak, kdy a vlivem jakých procesů bylo osídlení na ústupu. Jak významnou roli sehrála interakce s okolními centrálními oblastmi a jak se tento vztah vyvíjel v čase? Můžeme vůbec uvažovat o komunitách na periferii jako o společnostech nějakém ohledu odlišných? Odpovědi jsou hledány v dlouhé časové perspektivě zabírající vývoj osmi tisíciletí od počátku mezolitu až po závěr doby bronzové.

John, J. – Korený, R. – Ryantová, M. 2020: Poklad z Hrachova. České Budějovice. ISBN: 978-80-7394-856-6.

Díky spolupráci Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a Hornického muzea Příbram vyšla kniha o hromadném nálezu mincí z Hrachova (okr. Příbram). Publikace obsahuje podrobný katalog 972 mincí, vyražených v rozmezí více než 150 let. Nejmladší částí depotu jsou tzv. kiprové groše z roku 1622, až na jedinou výjimku cizího původu. Jako kiprové (případně dlouhé) mince jsou označována inflační platidla se sníženým obsahem stříbra, masově produkovaná v některých středoevropských zemích v letech 1619–1623. Detailnější poznání struktury oběživa v období dlouhé mince v Čechách nám bohužel komplikuje omezené množství dochovaných nálezů. Nekvalitní kiprové mince obíhaly poměrně krátkou dobu a nebyly považovány za vhodné k dlouhodobé tezauraci majetku. Depot z Hrachova tedy představuje unikátní a důležitou sondu do složení oběživa v Čechách kolem roku 1622.

Beneš, J. - Vondrovský, V. - Ptáková, M. - Kovačiková, L. - Šída, P. 2019: The Neolithic Site of Hrdlovka.

This book presents a complex analysis of the Hrdlovka Neolithic settlement in Northwest Bohemia (Czech Republic). As the site was occupied without interruption from the Linear Pottery (Linearbandkeramik, LBK) to the Stroked Pottery (Stichbandkeramik, SBK) phase, development of many phenomena could be observed in the long-term perspective, especially the Neolithic longhouse architecture. With many well-preserved LBK and post-LBK longhouse ground plans and recorded constructional details, the Hrdlovka site can be regarded as one of the best examples of Neolithic architecture in Central Europe.
The volume comprises analyses of all essential categories of archaeological finds – pottery, lithic and stone artefacts, and animal bones. The chronology of the settlement area lays the cornerstone for further investigation of the dwellers subsistence strategies and household activities. Text is accompanied by comprehensive catalogue of excavated artefacts, sunken features and longhouses.

Chvojka, O. - Jiráň, L. - Metlička, M.  a kol. 2017: Nové české depoty doby bronzové (Díl 1 + 2).

Kniha přináší komplexní přehled depotů z doby bronzové z území Čechy, objevených do konce roku 2013. Jedná se o více než stovku nových souborů, které dosud většinou nebyly publikovány a které významně doplňují starší syntézy českých depotů. Všechny tyto nové nálezy jsou v knize podrobně popsány a kompletně vyobrazeny. Vedle archeologického vyhodnocení jsou v knize zařazeny i kapitoly o chemických a archeobotanických analýzách.

John, J. - Kovář, D. 2017: Poklady z domu U Slabých v Týně nad Vltavou.

Kniha je výstupem analýzy dvou mincovních pokladů nalezených r. 1970 v domě čp. 85 „U Slabých“ na vltavotýnském náměstí. Zabývá se rovněž okolnostmi, za nichž mohly být depoty ukryty: obdobím třicetileté války v Týně nad Vltavou, fortifikací města, dálkovými obchodními trasami a je doplněna historickými i současnými snímky města.

Cena: Kč 450,00 (s DPH)

Chvojka, J. - John, J. - Thomová, Z. a kol. 2016: Bošilecký poklad.

Monografie obsahuje shrnutí dosavadních poznatků o tzv. bošileckém pokladu. Jedná se o hromadný nález mincí z období třicetileté války, který byl objeven během archeologického výzkumu kostela v Bošilci roku 2013. Práce je založena na spolupráci týmu badatelů a badatelek z oblasti archeologie, historie, numismatiky a přírodních věd. Součástí knihy je rovněž katalog jednotlivých mincí, dokumentující složení oběživa v oblasti jižních Čech kolem poloviny třicátých let 17. století.

Cena: Kč 404,00 (s DPH)

Chvojka, O. - Krajíc, R. a kol. 2014: Poklady, depoty, obětiny... Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku.

Kniha vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy, prezentované v letech 2014 a 2015, postupně v Městském muzeu v Bechyni, v Husitském muzeu v Táboře a v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Chvojka, O. a kol. 2011: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 8.

Práce je výstupem z grantového projektu GA ČR 404/09/P125 s názvem „Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové", který byl v letech 2009 až 2011 řešen na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem projektu bylo podchycení, zdokumentování a zhodnocení všech archeologických lokalit, spadajících do doby bronzové, tj. do epochy, vymezené v jižních Čechách přibližně léty 2000 – 800 BC.

Cena: Kč 153,00 (s DPH)

Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 4.

Na příkladu archeologického výzkumu dvou středověkých cihlářských hutí v jihočeském Sezimově Ústí byl zpracován přehled o středověkém cihlářství v Evropě a na území České republiky. Samostatný blok představuje zpracování nemovitých a 30 000 movitých archeologických nálezů z cihelen v Sezimově Ústí. Závěrečná syntéza řeší rekonstrukci života a výrobu v ústeckých cihelnách včetně porovnání jejich produkce s dalšími evropskými středověkými hutěmi.

Cena: Kč 539,00 (s DPH)

Chvojka, O. – Krajíc, R. (eds.) 2007: Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře, České Budějovice 8. 11. 2007. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 4.

Publikace je výsledkem jednodenního semináře, kterého se zúčastnilo 80 odborníků z Čech a Horního Rakouska. Otištěné referáty přinášejí jak informace o aktuálním stavu poznání archeologie pravěku až novověku na území jižních Čech, tak jednotlivé metodologické příspěvky, např. z oblasti nedestruktivní archeologie.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1