Dějiny umění

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0213A320003

Popis programu

 • Bakalářský studijní program Dějiny umění je určen zájemcům o studium výtvarného umění a architektury od starověku do konce dvacátého století. Výuka se vedle podání základního přehledu epoch zaměřuje na výklad kulturního, politického a náboženského kontextu, v němž umělecká díla vznikají a fungují. Studenti se naučí pracovat jak s uměleckými díly jako takovými, tak i s odbornou literaturou a písemnými prameny, aby umění dokázali správně vidět, popisovat i interpretovat.

 • Specializované přednášky a semináře k památkové péči, práci v muzeích a galeriích umění i ve fundraisingu jsou orientovány na praktické uplatnění absolventů programu.
 • Informace o studiu

  Studijní plán je rozdělen do několika okruhů vyučovaných předmětů (více v náhledu v portálu v části "Specializace programu" ZDE).
  Předměty podávající v přednáškách a cvičeních základní přehledy českého i evropského výtvarného umění a architektury, doplněné o specializovanější pojednání o vybraných tématech a významných osobnostech oboru.
  Předměty, které se zabývají historií oboru, způsoby badatelské práce a přístupy k uměleckohistorickým tématům, tak jak se utvářely ve dvacátém století i nedávné době.
  Předměty, které objasňují technické provedení i tématiku jednotlivého uměleckého díla (socha, závěsný obraz, freska atp.), a to často v návaznosti na různé literární předlohy.
  Studenti dále absolvují předměty, které je seznámí se způsobem práce v památkové péči, různých sbírkových institucích (muzeích a galeriích) či při kurátorství výstav, ale také s redakční prací při přípravě textů a obrazových materiálů k odbornému publikování.
  Program Dějiny umění lze pro zvýšení kvalifikace absolventa i obecně rozšíření vědomostních obzorů kombinovat se všemi studijními programy na FF JU (typicky estetika, kulturní studia, historie či jazyky).

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • základnímu přehledu epoch dějin umění a vývoje architektury,
  • rozumět tomu, jak umělecké dílo vzniká, kdo jeho podobu a tématiku ovlivňuje a jak se jeho funkce a obsah mohou v čase proměňovat,
  • pracovat s uměleckými díly v oborech památkové péče, kurátorství výstav i sbírek či v uměleckém obchodě.
  Uplatníte se například jako:
  • pracovníci v institucích zajišťujících památkovou péči,
  • kurátoři, dokumentátoři či případně restaurátoři v muzeích a galeriích umění,
  • zaměstnanci úřadů státní správy a samosprávy, zabývajících se kulturou a uměním,
  • redaktoři sdělovacích prostředků,
  • specialisté v uměleckém obchodě.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  Přijetí bez přijímacích zkoušek
  Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
  Uchazeči, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky.

  Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor
  V ústním pohovoru bude po uchazeči požadováno:
  - orientace v dějinách umění podle povinné literatury, která je uvedena na stránkách Ústavu věd o umění a kultuře FF JU (Pro studenty - Dějiny umění - viz: https://www.ff.jcu.cz/cz/fakulta/ustavy/ustav-ved-o-umeni-a-kulture/pro-studenty/dejiny-umeni).
  - prokázání vizuálního nadání uchazeče - schopnost komentovat obrazovou ukázku díla z dějin umění od středověku do závěru 20. století a diskutovat o jeho námětu, kompozici, symbolice, příp. technologii
  - základní znalost některého světového jazyka (AJ, NJ na úrovni maturitní zkoušky)
  - prokázání motivace uchazeče ke studiu dějin umění

  Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
  - orientace v dějinách umění = max. 50 bodů
  -prokázání vizuálního nadání = max. 30 bodů
  - základní znalost některého světového jazyka = max. 10 bodů
  - motivace ke studiu = max. 10 bodů

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Ti, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • Během studia posluchači absolvují dvoutýdenní praxi v odborných institucích podle vlastního výběru, kde mají možnost nahlédnout do zákulisí jejich fungování, účastnit se jejich chodu a zároveň případně navázat kariérní kontakty.
  • Studenti mají možnost absolvovat zahraniční pobyty v rámci programu ERASMUS+ na různých evropských i zámořských univerzitách, čímž si nejen zvyšují odbornou kvalifikaci i jazykové znalosti, ale také podstatně obohacují vlastní osobnostní i kariérní rozvoj.
  • V rámci studia se posluchači účastní pětidenní exkurze v tuzemsku nebo v zahraničí, při níž navštíví často nepřístupné objekty a pod vedením pedagogů mají v autentickém prostředí příležitost detailně prozkoumávat konkrétní umělecká díla.
  • V průběhu studia mají posluchači možnost účastnit se jednodenních exkurzí pořádaných zejména na významné krátkodobé výstavy v České republice a v zahraničí (typicky Vídeň).
  • Absolventi mají možnost navazujícího magisterského studia v humanitních oborech, jako jsou dějiny umění a vizuální studia, estetika nebo kulturální studia.

  Kontakt

  Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

  Tel.: 389034804

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1