Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300098

Popis programu

 • Program Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako studijní program pro sdružené studium symetrického typu, které obsahuje dva studijní plány maior a minor. Program tedy bude nabízen buď ve formě plánu maior, nebo ve formě plánu minor, doplněného vždy o symetricky pojatý studijní plán minor, resp. maior jiného bakalářského studijního programu se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (oblast Učitelství).

 • Studium v tomto bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Oba programy (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k akreditaci zároveň. Struktura programů důsledně vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a).

 • V souladu s výše zmíněnými Rámcovými požadavky MŠMT zahrnuje bakalářský studijní program Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy předměty oborové přípravy, dále základy oborových didaktik, základní disciplíny pedagogicko-psychologické a povinnou asistentskou praxi, kterou student realizuje na vybrané střední škole. Realizovaná praxe je rozdělena mezi obě oborové složky (asistence učiteli při výuce předmětu) a pedagogicko-psychologický základ (asistence při výchovné práci učitele a jeho činnosti orientované na vedení žáka a třídního kolektivu).

 • Současné pojetí učitelské přípravy je založeno na postupném rozvíjení jednotlivých kompetencí, potřebných k výkonu profese učitele. Hlavním cílem bakalářského programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je proto připravit a motivovat studenty k nástupu do navazujícího magisterského studia učitelství pro střední školu a zároveň emancipovat základní oborové, oborově-didaktické, pedagogicko-psychologické a osobnostně-sociální kompetence, potřebné pro zastávání role asistenta učitele, vychovatele a po absolvování navazujícího studia učitele střední školy.
 • Informace o studiu

  Tento studijní program lze studovat pouze v kombinaci s dalším bakalářským programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy, které vede k získání odborné kvalifikace k výkonu povolání pedagogických pracovníků (středoškolského pedagoga) podle zákona Čj. MSMT-21271/2017-5a.

  Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

  Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • orientovat v dějinách lidstva od pravěku do současnosti,
  • základy teorie a metodologie historických věd,
  • rozumět možnostem aplikace poznatků historických věd v praxi,
  • znát základy pedagogiky a psychologie,
  • připravovat podklady pro výuku,
  • vykonávat pedagogické činnosti v roli asistenta.
  Uplatníte se například jako:
  • asistent pedagoga,
  • lektor zájmového vzdělávání se zaměřením na historii,
  • vychovatel,
  • muzejní pedagog,
  • pracovník muzea,
  • pracovník galerie,
  • pracovník památkové péče.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  Přijetí bez přijímacích zkoušek
  Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,50 a zároveň studijní průměr z profilového předmětu Dějepis za poslední 3 uzavřené roky nejvýše 1,33. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
  Uchazeči, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky.

  Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor
  V ústním pohovoru bude požadováno:
  - znalost základní faktografie českých a světových dějin v rozsahu výuky gymnázia
  - rozhovor o přečtené literatuře; soupis populárně naučné literatury s historickou, uměnovědnou a obdobnou tematikou předloží každý uchazeč zkušební komisi
  - schopnost interpretace historických faktů a pojmů z českých a světových dějin v rozsahu výuky dějepisu gymnázia

  Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
  - znalost základní faktografie = max. 30 bodů
  - rozhovor o přečtené literatuře = max. 30 bodů
  - schopnost interpretace historických faktů a pojmů = max. 40 bodů

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy - po absolvování navazujícího studia získáte kvalifikaci učitele

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389034811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1