Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300095

Popis programu

Studijní program se zaměřuje na přípravu učitelů anglického jazyka a literatury pro střední školy. Zahrnuje důkladnou přípravu jazykovou (ke stupni znalosti C1), jazykovědnou (seznámení a ovládnutí všech podstatných oborů jako jsou fonetika, morfologie, syntax, lexikologie apod.), literární (dějiny klíčových anglofonních literatur - britské a americké), kulturní (kulturní studia anglofonních zemí) a konečně rozvíjení pedagogických kompetencí budoucího učitele (seznámení se s podstatnými otázkami pedagogiky, resp. didaktiky a učitelské psychologie, např. problémy komunikace ve škole, rozvíjení motivace ke studiu, pochopení vývojových procesů u dospívajících studentů apod.). K plné kvalifikaci učitele pak absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Informace o studiu

 • Učitelství anglického jazyka lze kombinovat se studiem dalších programů, který mi jsou učitelství češtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, dějepisu a také fyziky a matematiky.

 • Student se soustředí na čtyři základní obory: studium jazyka, studium literatury, učitelskou přípravu (pedagogika, psychologie, didaktika) a kulturní a společenské reálie anglofonních zemí.

 • Musí nejprve důkladně ovládnout praktickou angličtinu (tzv. praktický jazyk), seznamuje se s jazykovědným popisem různých úrovní jazykového systému (po úvodu do lingvistiky/jazykovědy přechází k předmětům jako je fonetika, morfologie a syntax), studuje dějiny obou velkých anglofonních literatur (anglické a americké) a literárně-teoretické disciplíny, které ho učí porozumět a interpretovat (nejen) literární texty a systematicky se připravuje na učitelské působení (pedagogika a psychologie, didaktika angličtiny, asistentská praxe).


 • Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

  Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • ovládat angličtinu na úrovni C1,
  • orientovat se v anglicky psané literatuře a reáliích anglicky mluvících zemí,
  • základy pedagogiky a psychologie,
  • připravovat podklady pro výuku,
  • vykonávat pedagogické činnosti v roli asistenta.
  Uplatníte se například jako:
  • asistent pedagoga,
  • lektor anglického jazyka,
  • vychovatel,
  • lektor zájmového vzdělávání se zaměřením na anglický jazyk.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  Přijetí bez přijímacích zkoušek
  Uchazeč o studium bude přijat bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jeho celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,50 a zároveň složil mezinárodní zkoušku prokazující znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší. Uznávané jsou certifikáty Cambridge Certificate a TOEFL Certificate. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
  Uchazeč o studium, který nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, bude přijat na základě přijímací zkoušky.

  Podoba přijímacích zkoušek: písemná zkouška (doba trvání 90 minut)
  V písemné zkoušce budou požadovány:
  - znalost anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (Tato znalost je naprosto nezbytná, neboť většina výuky i atestací probíhá v angličtině.)
  - základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí
  - základní orientace v anglické a americké literatuře
  - esej na literárně-kulturní téma v rozsahu 250-300 slov
  - více informací a doporučenou četbu k přijímací zkoušce naleznete zde.

  Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
  - znalost anglického jazyka = max. 20 bodů
  - základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí = max. 25 bodů
  - základní orientace v anglické a americké literatuře = max. 25 bodů
  - esej na literárně-kulturní téma v rozsahu 250-300 slov = 30 bodů

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • studijní stáže a pobyty na zahraničních univerzitách
  • navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy
  • po absolvování navazujícího studia získáte kvalifikaci učitele pro střední školy

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389034811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1