Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300109

Popis programu

Bakalářský studijní program se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je základním stupněm studia vedoucím k získání kvalifikace pedagogického pracovníka. S navazujícím magisterským programem Učitelství německého jazyka pro střední školy tak tvoří jeden celek, který vede k získání kvalifikace středoškolského pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb. Stěžejní oborovou oblastí je Německý jazyk a literatura, reálie a kultura německy mluvících zemí. Studijní program je vždy součástí dvouoborové kombinace a společného základu, který zahrnuje pedagogicko-psychologické disciplíny jako Didaktika německého jazyka a Obecná pedagogika a psychologie.

Informace o studiu

V bakalářském tříletém studiu lze studovat pouze v kombinaci s dalším bakalářským programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

Studium předpokládá minimální vstupní úroveň německého jazyka A2/B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka probíhá v německém jazyce, po celé studium mají studující možnost komunikovat s rodilými mluvčími. Přednášky a semináře cílí na oborové předměty německého jazyka a literatury a na reálie a kulturu německy mluvících zemí v evropském kontextu. Součástí studia je asistentská pedagogická praxe na střední škole. Nabízí také široké možnosti studia na zahraničních partnerských vysokých školách (1-2 semestry např. na univerzitách v Pasově, Augsburgu, Regensburgu a dalších), které je financováno z programu Erasmus+.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • prakticky ovládat německý jazyk v mluvené i psané formě na úrovni minimálně B2,
 • aplikovat a rozšířit aktivní i pasivní slovní zásobu,
 • uplatnit nové poznatky o fungování německého jazyka a jeho správného užití v rámci prezentací a seminárních prací,
 • orientovat se v dějinách německé literatury, číst v originále a následně interpretovat díla v německém jazyce,
 • dobře se orientovat v kultuře a současných reáliích německy mluvících zemí v rámci a ve vztahu k EU,
 • orientovat se v základních principech výuky cizích jazyků a vyznat se v prostředí středních škol (především zvládat základní úkony spojené s přípravou na výuku, vytvářením výukových materiálů, jejich hodnocení a sebehodnocení),
 • co to znamená samostudium a sebereflexe.
Uplatníte se například jako:
 • středoškolský pedagog - učitel německého jazyka (po absolvování bakalářského i magisterského stupně studia),
 • asistent pedagoga se zaměřením na výuku německého jazyka na českých i cizojazyčných školách,
 • učitel / lektor na jazykových školách a kurzech letních škol,
 • instruktor německého jazyka ve středisku volného času,
 • jazykový poradce, korektor německy psaných textů,
 • další možnosti v oblasti překladatelství, průvodcovství nebo v oboru cestovní ruch či mezinárodní obchod.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek, pokud absolvovali minimálně 3 roky výuky němčiny na střední škole. Splnění této podmínky je nezbytné doložit dle části II, odst. 5.
Uchazeči, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky.

Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor
V ústním pohovoru uchazeči prokážou praktickou znalost německého jazyka minimálně na úrovni B1 SERR a základní orientaci v kultuře a dějinách německy mluvících zemí. Součástí pohovoru je rovněž rozhovor o přečtené literatuře na základě předloženého seznamu přečtené literatury; v něm může být obsažena beletrie, poezie, drama i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v německém originále a též literatura klasická.

Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
- znalost německého jazyka = max. 40 bodů
- základní orientace v kultuře a dějinách německy mluvících zemí = max. 30 bodů
- rozhovor o přečtené literatuře + předložení seznamu přečtené literatury = max. 30 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • německý Stammtisch jako mimoškolní setkávání příznivců německého jazyka s rodilými mluvčími
 • literární kavárna pro nadšence literárního světa
 • divadlo Studententheater Budweis (aktivně i pasivně)
 • pravidelné akce Goethe-Centra v Českých Budějovicích

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1