Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300094

Popis programu

Studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je prvním stupněm k získání kvalifikace středoškolského učitele a tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura, po jehož absolvování studenti získají plnou kvalifikaci k výuce na SŠ. Po bakalářském studiu mohou absolventi pracovat jako asistent pedagoga nebo vychovatel. Studenti jsou vzděláváni ve svých oborových předmětech zaměřených na dějiny české literatury a na lingvistiku a v předmětech pedagogicko-psychologických a didaktických. Součástí studia jsou také asistentské pedagogické praxe, které umožní absolventům poznat prostředí vybraných středních škol pod vedením zkušených uvádějících pedagogů.

Informace o studiu

Tento studijní program lze studovat pouze v kombinaci s dalším bakalářským programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy - viz možné kombinace.
Bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy, které vede k získání odborné kvalifikace k výkonu povolání pedagogických pracovníků (středoškolského pedagoga) podle zákona Čj. MSMT-21271/2017-5a.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat se v českých literárních dějinách v kontextu evropského kulturního a literárního dění,
 • rozvíjet kritické a tvůrčí myšlení,
 • interpretovat texty, zejména umělecké texty,
 • porozumět jazykovému systému češtiny,
 • rozvíjet komunikační a stylistické kompetence ve formě mluvené i psané,
 • porozumět vývoji českého jazyka,
 • vyznat se v prostředí vybraných středních škol a zvládat základní úkony spojené s administrativou studia, přípravou na výuku, vytvářením výukových materiálů, testů a jejich hodnocením,
 • využívat teoretické i praktické poznatky z obecné pedagogiky a psychologie.
Uplatníte se například jako:
 • asistent pedagoga se zaměřením na výuku českého jazyka,
 • vychovatel,
 • instruktor ve střediscích volného času,
 • po absolvování magisterského studia středoškolský pedagog - učitel českého jazyka a literatury,
 • v dalších nepedagogických zaměstnáních, která vyžadují oborové kompetence - redaktor, korektor, editor,
 • odborník zabývající se kulturním dědictvím v knihovnách, galeriích či dalších institucích.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Studium programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro SŠ neumožňuje přijetí bez přijímacích zkoušek.

Podoba přijímacích zkoušek: písemná zkouška
Písemná zkouška prověřuje znalosti z českého jazyka a z české a světové literatury v rozsahu výuky na gymnáziu:
- písemný test z českého jazyka: hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, pravopis, jazykovědná terminologie, schopnost přemýšlet o jazyce, základní jazykovědné příručky a odborné publikace.
- písemný test z české a světové literatury: základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, literárněvědná terminologie, literární druhy a žánry, rétorické figury, interpretace textu, základní oborové příručky a odborné publikace.

Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
- písemný test z českého jazyka = max. 50 bodů
- písemný test z české a světové literatury = max. 50 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • Erasmové pobyty na atraktivních univerzitách
 • studentské konference
 • zapojení studentů do výzkumných projektů pracoviště
 • možnost vyzkoušet si práci redaktora ve studentském rádiu či studentském časopise
 • sleduj FB -> Ústavu bohemistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám UBO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1