Románská filologie

Specializace: Španělská filologie

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0231A090027

Popis programu

Filologický studijní program, který prohlubuje praktické i teoretické znalosti španělského jazyka a obecné jazykovědy, včetně hlubší znalosti španělské a hispanoamerické literatury. Nabízí také hlubší orientaci v současných jazykovědných přístupech a korpusové lingvistice. Tento program nabízí možnost kombinace studia se studiem na univerzitě v Salamance ve 2. ročníku a získání dvou diplomů.

Informace o studiu

Program lze studovat samostatně, nebo kombinovat v rámci sdruženého studia s mnoha dalšími programy nabízenými na FF JU.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • prakticky ovládat psaný i mluvený španělský jazyk na úrovni C2 včetně znalosti odborné právní terminologie,
 • prakticky i teoreticky zvládat španělskou gramatiku pro další odbornou filologickou profilaci např. v oblasti překladu, tlumočení, výuky apod.,
 • textovou lingvistiku a pragmalingvistiku,
 • španělskou literární historii a seznámíte se s hlavními proudy hispanoamerické literatury,
 • základní praktické překladatelské dovednosti, a to jak v oblasti překladu odborného, tak i v oblasti překladu uměleckého,
 • práci s jazykovými korpusy a terminologickými databázemi.
Uplatníte se například jako:
 • jazykový specialista (editor, copywriter),
 • terminolog,
 • lektor španělského jazyka na jazykových školách,
 • překladatel a tlumočník,
 • pracovník v institucích orientovaných na styk s hispanofonním prostředím,
 • všude, kde je vyžadována výborná znalost španělského jazyka v kombinaci s teoretickým vhledem na fungování jazyka jako systému (díky důkladné jazykovědné či literárněvědné teoretické průpravě získáte vynikající předpoklady pro pokračování ve studiu v doktorských programech).

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
 • Absolvování bakalářského studia španělské filologie (případně příbuzného studijního oboru) na vysoké škole v České republice či srovnatelné vysoké škole v zahraničí. O příbuznosti oborů rozhoduje ředitel Ústavu romanistiky FF JU.
 • Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.
 • Kompletní podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
 • Uchazeči, kteří své bakalářské studium neabsolvovali v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazečů ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost získání prestižního dvojího diplomu - španělského magisterského diplomu z univerzity v Salamance
 • možnost absolvování studijních pobytů či pracovních stáží v rámci Erasmus+ na renomovaných univerzitách ve Španělsku (Salamanca, Alicante, Santander, Granada atd.) nebo na Kanárských ostrovech
 • možnost studijních pobytů v Latinské Americe: Argentina (Buenos Aires) a Peru (Trujillo)
 • výuka kurzů španělského jazyka zajištěna rodilým mluvčím
 • výuka odborných předmětů ve španělštině. Úzký kontakt se španělskými studenty studujícími v rámci dvojího diplomu na FF JU
 • pravidelná účast odborníků ze zahraničních partnerských univerzit ve výuce předmětů španělské filologie
 • výuka v moderně vybavené laboratoři zaměřené na komputační a korpusovou lingvistiku a počítačem podporovaný překlad
 • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1