Anglická a americká literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0231A090024

Popis programu

Program vychází z tradičního modelu magisterského filologického studia. Obsahuje předměty zaměřující se na dějiny a současnost anglicky psané literatury, anglosaského literárně-kritického a teoretického myšlení. Program je obohacen o překladatelské kurzy. Důraz je kladen na samostatné a tvůrčí kritické myšlení, které tvoří přidanou hodnotu k osvojeným jazykovým kompetencím a výrazně rozšiřuje uplatnění absolventa na pracovním trhu.

Informace o studiu

 • Navazující magisterské studium Anglická a americká literatura lze studovat buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími programy navazujícího magisterského studia nabízenými na FF JU.

 • Po úspěšném absolvování lze pokračovat ve studiu doktorském.


 • Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

  Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • ovládat anglický jazyk na úrovni C2,
  • překládat beletristické a esejistické texty,
  • získat přehled o anglosaské literatuře a kultuře,
  • principy kritického myšlení,
  • získat praxi s psaním v angličtině.
  Uplatníte se například jako:
  • pracovník v publicistice a médiích,
  • pracovník v kulturním provozu,
  • překladatel, editor, nakladatelský redaktor,
  • pracovník v PR, marketingu, reklamě,
  • pracovník ve státní správě a kulturních institucích.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
  • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  • Uchazeč/ka, který/á své bakalářské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.

   Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor, v němž prokáže uchazeč znalosti anglické a americké kultury a praktické znalosti anglického jazyka na úrovni C1.

   Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
   - praktická znalost anglického jazyka = max. 50 bodů
   - orientace v anglické a americké kultuře = max. 50 bodů

   Vyrozumění o přijetí ke studiu
   O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
   Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
   Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
   O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • možnost absolvování erasmovských pobytů na atraktivních zahraničních univerzitách

  Kontakt

  Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

  Tel.: 389034804

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1