Kulturální studia

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0388A180001

Popis programu

Studijní program navazuje na bakalářský program Kulturní studia, ale je možné ucházet se o přijetí i z jiných humanitněvědných programů. Program je založen na chápání kultury jako nositele idejí moderní společnosti. Kulturní díla nevykládá jako "odrazy" či věrné obrazy společenského dění, ale jako zprostředkované reprezentace dění v moderní a soudobé evropské a světové společnosti a jako umělecky stylizované a vyjadřované reflexe problémů této společnosti. Výuka vychází z tradice i teorie britských Cultural Studies, ale při praktické realizaci klade důraz na český a středoevropský kontext kultury a moderní společnosti a jejích dějin jako nositelky tradice a identity. Zatímco bakalářský program byl založen především na studiu materiálu, navazující program klade důraz na metodologii uvažování o kultuře a jejích dějinách.

Informace o studiu

Typickými studijními předměty jsou např. Sémiotika a filozofie jazyka, Teorie populární kultury, Věda v moderní kultuře či Umění, média, ideologie.
Základem je výuka formou seminárních diskusí, nikoli pasivní sezení na přednáškách.
Studium ve formě maior a minor lze kombinovat s jakýmkoli jiným programem.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát moderní sociokulturní dějiny Evropy, dějiny moderního a současného umění i dějiny každodenní kultury,
 • kriticky analyzovat a interpretovat moderní kulturní fenomény,
 • chápat moderní kulturu z hlediska soudobých interdisciplinárních přístupů,
 • rozumět různým podobám kulturních reprezentací, mechanismům jejich fungování a vazbě k době, v níž vznikají,
 • analyzovat působení produktů vysoké, populární i masové kultury,
 • samostatně vědecky pracovat a tvořit odborné texty,
 • máte možnosti studijních stáží a pobytů na zahraničních univerzitách.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v oblastech, kde je třeba široký kulturní rozhled, kritické myšlení a schopnost formulovat myšlenky,
 • typické pozice: odborný redaktor, pracovník v médiích, pracovník muzea, pracovník galerie, pracovník státní správy a samosprávy se zaměřením na oblast kultury, střední a vyšší management v oblasti kultury aj.,
 • v případě zájmu o vědeckou kariéru možnosti pokračovat v doktorském studiu.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
 • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
 • Uchazeč, který své bakalářské studium neabsolvoval v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.

  Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor, v němž prokáže uchazeč znalosti z dějin moderní kultury, teorií kultury a také svou schopnost analýzy a interpretace kulturního materiálu v celé jeho šíři od děl "vysoké" kultury přes díla popkulturní až po díla masové produkce. U přijímacího pohovoru uchazeč předloží strukturovaný seznam prostudované odborné literatury z oblasti teorie a dějin moderní kultury, ze kterého bude vycházet téma pohovoru. Předmětem pohovoru bude rovněž téma bakalářské práce uchazeče a předběžné téma práce diplomové.

  Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
  - znalosti dějin moderní kultury a teorie kultury = max. 30 bodů
  - schopnost analýzy a interpretace konkrétního kulturního jevu/produktu = max. 30 bodů
  - rozprava nad předloženým seznamem prostudované odborné literatury = max. 20 bodů
  - diskuze vycházející z bakalářské práce uchazeče/uchazečky a předběžného tématu diplomové práce = max. 20 bodů

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • V roce 2016 vyhrála absolventka programu se svou diplomovou prací cenu nakladatelství Academia o nejlepší diplomovou práci. Academia práci vydala knižně, více např. ZDE.

Kontakt

Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

Tel.: 389034804

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1