Ústav věd o umění a kultuře

Kulturní studia

Kulturní studia - minor
Prezentace jako pokus o odpověď na otázku: K čemu vám bude, když si dosavadní studijní program upravíte do podoby maior a k němu si přiberete kulturní studia jako minor?
Povinně volitelné předměty

Předměty otevřené v AR 2023/24 jsou uvedeny tučně

ZIMNÍ SEMESTR

 • Estetika hudby (UUK/EH)3
 • Estetika filmu (UUK/7EF)1
 • Fenomén kýče (UUK/7FK, UUK/EFK)2
 • Historický román (UAN/0HR)?
 • Historie a dějiny umění (UUK/7HADU)3
 • Interkulturní komunikace (UAG/7IK, UAG/IK)1
 • Kapitoly z dějin modernismu a avantgardy I (UUK/7MA1)2
 • Kapitoly ze světové literatury I (UBO/7KSL1, UBO/KSS1)1
 • Poetika prózy (UUK/7POP)1
 • Praxe v tištěných médiích (UUK/7PTM)1
 • Rozhlasová a mediální praxe (UUK/7RMP)1
 • Rozumět lyrice (UBO/7RL)1
 • Sociální a kulturní antropologie a umění (UUK/ESKAU)3
 • Středoevropský úděl: diskusní seminář (UUK/SUDS)3
 • Teorie umělecké kritiky I (UUK/EUMK1)1
 • Tělo v moderní kultuře (UUK/7TMK)2
 • Úvod do českého práva I (URO/7UCP1)1
 • Velké desky 60. let: Sémantika rockové hudby v rámci kulturní historie (UUK/7VD60, UUK/D60)2

 

LETNÍ SEMESTR

 • Estetika divadla (UUK/7ED)1
 • Estetika fotografických obrazů (UUK/7EFO)1
 • Etnologie (UUK/7EFO)2
 • Exkurze: příroda a kultura (UUK/7EPK)2
 • Filmové projekce (UUK/7FP)2
 • Indické divadlo a jeho reflexe (UUK/7ID)2
 • Kapitoly z dějin modernismu a avantgardy II (UUK/7MA2)2
 • Kapitoly ze světové literatury II (UBO/7KSL2)1
 • Kulturní dějiny smrti (UUK/7KDS, UUK/KDS)2
 • Lidé a války v moderních dějinách (UUK/7LVD)2
 • Literární reprezentace v kontextu dějin rockové hudby (UBO/7LR)1
 • Masová kultura a mediokracie (UUK/MKM)1
 • Praxe v tištěných médiích (UUK/7PTM)1
 • Rozhlasová a mediální praxe (UUK/7RMP)1
 • Rozumět lyrice (UBO/7RL)1
 • Současná fotografie a vizuální kultura (UUK/SFVK)2
 • Teorie moderní architektury (UKK/7TMA, UUK/TMA)3
 • Úvod do českého práva II (URO/7UCP2)1
 • Velké desky 70. let: Sémantika rockové hudby v rámci kulturní historie (UUK/7VD70, UUK/D70)2
 • Základní pojmy strukturalismu (URO/7STR)1

 

Indexy vyjadřují předpokládanou četnost otevírání předmětu:
1 předměty otevírané každý rok
2 předměty otevírané ob rok
3 předměty otevírané příležitostně
Požadavky na písemné práce

Požadavky na písemné práce na všech studijních programech Ústavu věd o umění a kultuře → pdf

Praxe

1) Studenti si na základě vlastní profilace a v koordinaci s garantem předmětu vyberou kulturní instituci, kulturní redakci novin nebo časopisu či státní úřad věnující se kultuře v daném regionu a absolvují zde týdenní praxi v rozsahu 30 hodin.

2) Student je povinen před nástupem na praxi odpovídajícím způsobem upravit a vyplnit smlouvu o praxi (vzor ke stažení zde)

3) Tuto smlouvu odevzdává sekretářce ústavu.

4) Po ukončení praxe si student nechá od svého nadřízeného napsat zprávu o vykonané praxi (vzor ke stažení zde).

Bakalářské práce (požadavky a kritéria hodnocení)

Zadávání a podobu bakalářských prací obecně stanoví následující dokumenty:

Ústav věd o umění a kultuře nevypisuje témata bakalářských prací (BP), z nichž by studenti vybírali. Schopnost koncipovat si základy tématu závěrečné práce je chápána jako součástí studijního výkonu. S promyšleným a předběžně načrtnutým tématem si student zvolí – dle odborné profilace jednotlivých pedagogů – svého vedoucího práce, jemuž téma předestře. V případě souhlasu (a po případných modifikacích) vypracuje vedoucí zadání BP. Oslovený vedoucí BP má právo navržené téma odmítnout nejen z důvodu jeho chybného koncipování, ale také z důvodu, že jde o téma zcela mimo jeho profesní specializaci.

Minimální rozsah bakalářské práce je 72 000 znaků včetně mezer (tento počet znaků zahrnuje text od titulní strany až po soupis literatury, nezahrnuje ale případné přílohy).

V bakalářské práci student prokazuje, že ovládá teoretické a metodologické základy oboru a umí své znalosti aplikovat na rozbor konkrétního materiálu, resp. na analýzu konkrétního problému.

Při psaní bakalářské práce jsou studenti povinni dodržovat zásady etiky práce se zdroji a informacemi. Absence odkazů ke zdrojům, z nichž jsou přejímány jedinečné a specifické informace či formulace, chybné uvádění zdrojů, rozsáhlé parafráze zdrojů (i adaptovaných z původních cizojazyčných textů) bez zřetelného vyznačení, co a odkud je parafrázováno, či neoznačené citace jsou v rozporu s prohlášením o autentičnosti práce. Podíl citovaných či parafrázovaných pasáží na výsledném rozsahu práce nesmí překročit kritérium nezbytně nutného rozsahu.

 

Kritéria hodnocení bakalářské práce v rámci posudků vedoucího práce, oponenta a komise pro obhajobu práce:

Cíl práce, její účel a směřování

Hodnocení výborně či velmi dobře: Jsou formulovány zřetelné cíle, kterých lze vskutku dosáhnout. Výklad tématu je podložen průběžným využíváním relevantní odborné literatury. Práce je zacílena na ty aspekty, které je možné vskutku prací vyřešit.

Hodnocení dobře: Cíl a účel práce jsou zřetelné jen částečně. Argumentace použitá při výkladu tématu je přijatelná, nevyčerpává však celou relevantní problematiku spjatou s tématem.

Hodnocení neprospěl/-a: Cíl a účel není zřetelný, práci chybí zjevné logické propojení a směřování. Není dostatečně vyjasněno téma práce. Práce nevykazuje schopnost zacílení na zřetelné téma.

Metodologie a využití dat

Hodnocení výborně či velmi dobře: Zvolená metodologie je vysvětlena a zdůvodněna na základě reflexe možností, jež literatura k tématu nabízí. Postup výkladu je zřetelný a logický.

Hodnocení dobře: Metodologie byla sice popsána, ale bez reflexe jiných metodologických přístupů; proto není jasné, proč byla zvolena právě daná metodologie, byť se pro dané téma jeví jako použitelná. Výkladový postup je patrný, ale chybí jeho reflexe v průběhu psaní. Zvolená metodologie nekriticky přejímá z odborné literatury i problematické argumenty a způsoby výkladu, které nejsou v rámci současného akademického stavu poznání o daném tématu akceptovány.

Hodnocení neprospěl/-a: Práci chybí vysvětlení volby metodologie a reflexe toho, nakolik je vhodná pro dané téma. Práce neprokazuje četbu ani zcela elementárních metodologických textů souvisejících s tématem.

Práce s odbornou literaturou

Hodnocení výborně či velmi dobře: Práce nabízí reflexi odborné literatury a je založena na porozumění argumentům užívaným v odborné literatuře, s níž se pracuje.

Hodnocení dobře: Obeznámenost s odbornou literaturou a její argumentací je pouze fragmentární. Argumentace práce nevychází z toho, co dosavadní odborná literatura nabízí.

Hodnocení neprospěl/-a: Práci zcela chybí zakotvení v odborné literatuře. Práce buď neobsahuje ucelený soupis literatury, nebo je naopak tento soupis příliš široký a vágní.

Styl a prezentace

Hodnocení výborně či velmi dobře: Text práce je zřetelně a soudržně strukturován. Text důsledně vykazuje patřičné a jednotné provedení citací i soupisů literatury. Využití vizuálních a grafických možností je funkční; text je uspořádán a členěn promyšleně; jazyková stránka projevu vykazuje schopnost zvládnout základní konvence vědeckého psaní.

Hodnocení dobře: Práce nabízí elementární strukturu členění textu a dodržuje alespoň základní pravidla způsobu citování a užívání vizuálních a grafických prostředků.

Hodnocení neprospěl/-a: Struktura práce je zcela vnějšková a postrádá substanciální řešení tématu. Citace nejsou užívány konzistentně. Užití vizuálních a grafických prostředků není funkční. Práce s jazykem vykazuje rysy nedbalosti a neznalosti.

Celková koherence a akademická disciplinovanost

Hodnocení výborně či velmi dobře: Práce vykazuje rysy sebereflektující přístup a prokazuje schopnost kritického myšlení. Dikce práce nabízí zřetelnou a logickou strukturaci výkladové argumentace. Použitý jazyk a styl jsou adekvátní zvolenému tématu a přístupu. Práce vykazuje schopnost vygenerovat zřetelná tvrzení, závěry a ucelené pojetí tématu. Interpretace materiálu jej nezkresluje ani nepřeinterpretovává.

Hodnocení dobře: Možnosti přístupu k tématu jsou v práci reflektovány pouze nahodile. Práce je napsána srozumitelně, využití jazyka odpovídá standardům akademického psaní. Předpoklady a tvrzení, s nimiž se pracuje, jsou na některých místech deklarovány a reflektovány, jinde jsou ale pouze implikovány či přejímány zcela bezproblémově.

Hodnocení neprospěl/-a: Práci chybí reflexe možností, jak k tématu přistoupit, a proto práce nevykazuje ucelenou strukturaci z hlediska přístupu a procesu uvažování o tématu. Práce vykazuje rysy nepřesného užívání terminologie a sklon k floskulím, klišé či gnómickým formulacím. Argumentační struktura práce je nezřetelná. Nabídnutá interpretace nerespektuje materiál, který je interpretován

 

Státní závěrečná zkouška

Realizace ústní části SZZ probíhá dle nařízení ředitele UUK

Tematické okruhy ke SZZ:

Pro studijní programy se začátkem studia nejpozději v AR 2019/20:

Pro nové studijní programy (začátek studia od AR 2020/21):

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1