Ústav věd o umění a kultuře

Dějiny umění a vizuální studia

Povinně volitelné předměty

Předměty otevřené v AR 2021/22 jsou uvedeny tučně


ZIMNÍ SEMESTR

 • Estetika chůze a sociální konstrukce pohledu (UUK/0CHU)3
 • Evropské dějiny a zdroje identity (UUK/0EDZ)1
 • Filozofické teorie vidění a umění (UUK/ 0FVU)3
 • Hermeneutika – umění reprezentace (UUK/0HER)1
 • Hlavní herecké a režisérské strategie divadla (UUK/0DIV)2
 • Krajina, krajinomalba a moc vidění (UUK/0KRA)3
 • Možnosti genderové interpretace uměleckých děl (UUK/0MGI)2
 • Poetika ruin a estetika zpustlosti (UUK/0PRU)3
 • Sociokulturní dějiny střední Evropy (UUK/0SCD)1
 • Zahrada: zaměření pohledu nebo vyprávění příběhu (UUK/0ZAH)2
 • Výtvarné dílo jako nástroj reprezentace - obrazy, symboly a performance v prostoru města (1400 - 1700) (UUK/0VDR)3

 

LETNÍ SEMESTR

 • Co pouhé oko neuvidí: estetická zkušenost a smyslové poznání (UUK/0OKO)3
 • Expresivní tendence evropského umění (UUK/0ETU)1
 • Kulturní antropologie (UUK/0KA)2
 • Psaní a rozbor akademických uměleckohistorických textů v angličtině (UUK/0PAR)2
 • Obraz a kulturní dědictví v digitálním prostoru (UUK/0OKD)3
 • Teorie diskursu a kulturní produkce (UUK/0TDKP)2
 • Vizuální strategie mediálních sdělení (UUK/0VSS)2
 • Vysoké a nízké v umění a kultuře (UUK/0VNU)1

 

Indexy vyjadřují předpokládanou četnost otevírání předmětu:
1 předměty otevírané každý rok
2 předměty otevírané ob rok
3 předměty otevírané příležitostně

Požadavky na písemné práce

Požadavky na písemné práce na všech studijních programech Ústavu věd o umění a kultuře  pdf

Diplomové práce (požadavky a kritéria hodnocení)

Zadávání a podobu diplomových prací obecně stanoví následující dokumenty:

Ústav věd o umění a kultuře nevypisuje témata diplomových prací (DP), z nichž by studenti vybírali. Schopnost koncipovat si základy tématu závěrečné práce je chápána jako součástí studijního výkonu. S promyšleným a předběžně načrtnutým tématem si student zvolí – dle odborné profilace jednotlivých pedagogů – svého vedoucího práce, jemuž téma předestře. V případě souhlasu (a po případných modifikacích) vypracuje vedoucí zadání DP. Oslovený vedoucí DP má právo navržené téma odmítnout nejen z důvodu jeho chybného koncipování, ale také z důvodu, že jde o téma zcela mimo jeho profesní specializaci.

Minimální rozsah diplomové práce je 144 000 znaků (včetně mezer, bez příloh). V diplomové práci prokazuje student schopnost samostatné odborné práce ve smyslu využití vlastních výkladových postupů a originálních řešení, která nevycházejí pouze ze shromáždění a zpracování již existujících zdrojů k danému tématu. Prokazuje schopnost konfrontovat různé metodologické či interpretační postupy, reflektovat či korigovat užitou metodologii a nabídnout řešení, v němž je zjevný přínos dané práce pro obor.

Při psaní diplomové práce jsou studenti povinni dodržovat zásady etiky práce se zdroji a informacemi. Absence odkazů ke zdrojům, z nichž jsou přejímány jedinečné a specifické informace či formulace, chybné uvádění zdrojů, rozsáhlé parafráze zdrojů (i adaptovaných z původních cizojazyčných textů) bez zřetelného vyznačení, co a odkud je parafrázováno, či neoznačené citace jsou v rozporu s prohlášením o autentičnosti práce. Maximální podíl citovaných či parafrázovaných pasáží na výsledném rozsahu práce není stanoven, ale měl by respektovat úzus odborného psaní vdaném oboru a tyto citace i parafráze nemají překročit kritérium nezbytně nutného rozsahu.

Státní závěrečná zkouška

Realizace ústní části SZZ probíhá dle nařízení ředitele UUK

Rozsah SZZ, tematické okruhy a literatura (pro maximus, maior i minor)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1