Administrativa studia

PŘERUŠENÍ STUDIA

 • řídí se článkem 26 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student žádá o přerušení studia písemnou žádostí, kterou doručí děkanovi (žádost o přerušení studia doručí student před začátkem výuky v příslušném semestru)

rozlišuje se:
a) standardní přerušení studia: přerušení ve druhém a vyšším semestru studia po dobu jednoho nebo více celých semestrů (zpravidla období od 1. září do 31. ledna následujícího roku, nebo od 1. února do 31. srpna, resp. od 1. září do 31. srpna následujícího roku)
b) nestandardní přerušení studia: přerušení studia v průběhu prvního semestru studia nebo přerušení studia, které započalo po začátku výukového období

 • studium může být přerušeno i opakovaně, nejdelší celková doba přerušení studia, jež se připouští v souladu s §  54 odst. 1 zákona, činí dva roky
 • v případě standardní žádosti o přerušení studia děkan žádosti vyhoví, pokud student splnil podmínky pro postup do dalšího semestru, resp. ročníku a úspěšně ukončil alespoň jeden semestr studia; v případě nestandardního přerušení studia děkan vyhoví žádosti jen ze závažných důvodů, které byly studentem řádně doloženy, zejména pak z důvodů zdravotních nebo z důvodu realizace práva na přerušení studia v uznané době rodičovství
 • v době přerušení studia není osoba studentem; uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia
 • pokud se osoba, jejíž studium je přerušeno, ve stanoveném termínu do studia nezapíše nebo do pěti pracovních dnů od stanoveného termínu nepožádá o stanovení náhradního termínu pro opětovný zápis do studia, je tato skutečnost posuzována jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona
 • podáním žádosti o přerušení studia bere student na vědomí, že během doby přerušení studia může v návaznosti na změnu akreditace studijního programu dojít ke změně vzorového studijního plánu, respektive ke změně pravidel pro vytváření studijních plánů, jimiž je osobní studijní plán studenta vázán, je srozuměn s komplikacemi, které v důsledku toho mohou v jeho studiu nastat, a přebírá za ně odpo­věd­nost; tím není dotčena povinnost fakulty poskytnout mu poradenství nebo přiměřenou administra­tivní součinnost k minimalizaci těchto komplikací.
 • žádost o přerušení studia naleznete zde: vzor

ZANECHÁNÍ STUDIA

 • řídí se č. 30 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student může kdykoli v průběhu studia, a to i v době přerušení studia podle čl. 26 nebo po zahájení řízení ve věci ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona, zanechat svého studia
 • za den ukončení studia se považuje den, kdy bylo prohlášení o zanechání studia doručeno fakultě
 • žádost lze podat elektronicky (po přihlášení do STAGu v záložce "studentské žádosti") nebo písemně (můžete využít tento vzor)

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ STUDIA

 • Vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb. paragraf 55 (Ukončení studia) praví: Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.
 • absolvent/ka FF JU uhradí poplatek za služby spojené s konáním akademického obřadu (v případě neúčasti na promoci tento poplatek nehradí)
 • vysokoškolský diplom obdrží absolvent  na slavnostní promoci (v případě, že se promoce neúčastní, obdrží diplom náhradním způsobem – osobním převzetím na studijním oddělení, resp. zasláním doporučenou cestou prostřednictvím České pošty)

"PRODLOUŽENÍ STUDIA"

 • studenti 3. ročníku bc. studia, resp. 2. ročníku navaz. studia se často ptají na možnost prodloužení studia - tato možnost zcela automaticky vyplývá z vysokoškolského zákona a Studijního a zkušebního řádu JU
 • student o prodloužení nežádá, neoznamuje jej, stává se automaticky tzv. čekatelem (ten, který studuje déle než je standardní doba studia)
 • celková maximální doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program (dále jen navazující magisterský studijní program), je o 2 roky delší než doba standardní (viz čl. 7 SZŘ JU)
 • standardní doba bakalářského oboru = 3 roky
 • standardní doba navazujícího magisterského oboru = 2 roky
 • student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce (viz odst. 5 čl. 27 SZŘ JU)

UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ

 • řídí se čl. 25 Studijního a zkušebního řádu JU a Opatřením děkana č. 5/2023
 • je třeba podat elektronickou žádost o uznání předmětů (viz prováděcí pokyny proděkana, jež jsou součástí výše zmiňovaného opatření děkana) do konce 3. výukového týdne v zimním semestru, žádost se podává ve STAGu v záložce Studentské žádosti
 • na studenta/studentku, kterému/které děkan uzná alespoň 153 kreditů v bakalářském, resp. 102 kreditů v navazujícím studiu, se nevztahuje kontrola 1. semestru studia

ZMĚNY FORMY STUDIA, STUDIJNÍHO PROGRAMU, OBORU ČI SPECIALIZACE

 • řídí se článkem 29 Studijního a zkušebního řádu JU
 • je upraveno vnitřní normou fakulty, tj. Opatřením děkana č. 3/2020, jímž se upravují podmínky pro schvalování přestupů
 • žádost je zpoplatněna částkou 700,-Kč (dle opatření kvestora číslo K 161)

UZNANÁ DOBA RODIČOVSTVÍ (UDR)

 • řídí se článkem 11 Studijního a zkušebního řádu JU
 • základní informace lze nalézt v opatření rektora R 246 ze dne 7. 6. 2013
 • student/ka má právo uplatnit odečet uznané doby rodičovství od celkové doby studia z hlediska poplatkové povinnosti, tuto skutečnost musí oznámit písemným sdělením
 • výše uvedené opatření umožňuje studentce/studentovi až do dosažení 3. roku věku dítěte požádat o individuální studijní plán rodiče (ISPR), resp. o přerušení studia v rámci UDR
 • doložení UDR: úředně ověřenou kopií rodného listu narozeného dítěte, resp. těhotenskou průkazkou, resp. oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory (pokud student/ka předloží originál, kopii si bezplatně provede referentka studijního oddělení)
 • bližší informace k oznámení UDR a žádosti o individuální studijní plán rodiče (ISPR) poskytují studijní referentky
 • příklad oznámení UDR (aktualizujte data, upravte dle své situace, nezapomeňte připojit svůj podpis) najdete ZDE

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1