Poplatek za studium

Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona 111/1998 Sb. 

  • částku každoročně stanovuje rektor JU v Rozhodnutí rektora JU
  • pro AR 2023/2024 rozhodnutí R 518 (ze dne 31.01.2023) - na FF JU částka 16300,- Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia
  • pro AR 2024/2025 rozhodnutí R 545 (ze dne 29.01.2024) - na FF JU částka 16940,- Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia
  • platba na účet 104725778/0300 (variabilní symbol = 9118411, specifický symbol je vygenerován v příslušném rozhodnutí o poplatku)

 Kontaktní osoba: Monika Hosnedlová, tel.: 38 903 4803, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 


Popis procesu

  • Děkan vydává rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, rozhodnutí je odesláno doporučeně do vlastních rukou s doručenkou na kontaktní adresu studenta, kterou má uvedenu v informačním systému STAG. Není-li kontaktní adresa vyplněna, rozhodnutí je odesláno na adresu trvalého pobytu studenta. 
  • Okamžikem převzetí rozhodnutí o vyměření poplatku za studium začíná plynout 30denní lhůta, během níž může dotčený student ke správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal (tj. k děkanovi FF JU), podat odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
  • Odvolání by mělo obsahovat důvody (a jejich doložení se rozumí téměř automaticky), které mohou správní orgán (tj. pana děkana) vést ke změně či zrušení napadeného rozhodnutí. Těmito důvody jsou zpravidla důvody sociální (student má přiznané sociální stipendium, fakulta jej vyplácí; student pečuje o dítě nebo osobu blízkou, v domácnosti nežije další pečující osoba - doloženo potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory), důvody zdravotní (doloženo potvrzením lékaře), či jejich kombinace (doložení viz výše). V případě, že student nestuduje celých 6 měsíců období, na něž je poplatek vyměřen, může požádat o snížení poplatku na alikvótní částku. Pro odvolání na FF JU neexistuje žádný speciální formulář, student/ka se vyjadřuje strukturovaným dopisem.
  • Důvod, že student má v daném vyměřeném období již "skoro vše splněné/hotové" a "píše jen kvalifikační práci" či "čeká na možnost konání SZZ", není důvodem hodným zřetele. 
  • V případě, že děkan odvolání vyhoví, informuje studenta doporučeným dopisem s doručenkou. V případě, že děkan odvolání nevyhoví, postupuje automaticky odvolání odvolacímu správnímu orgánu (tj. rektorovi JU). 
  • Poté, co rozhodnutí o výměru poplatku za studium nabylo právní moci, je závazné nejen pro studenta, ale i pro fakultu/univerzitu. Nelze proto dodatečně rozhodnutí jakkoliv měnit. 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1