Ústav věd o umění a kultuře

Kulturální studia

Povinně volitelné předměty

Předměty otevřené v AR 2023/24 jsou uvedeny tučně

ZIMNÍ SEMESTR

 • Dějiny každodenní kultury 20. stol. I (UHE/0K201)2
 • Estetika chůze a sociál. konstr. pohledu (UUK/0CHU)3
 • Historiografie, rekonstrukce historie vs historické mýty (UUK/0HRH)2
 • Problémy současného umění (UUK/0PSU)1
 • Sexualita a gender v moderních dějinách (UHE/0SEX)2
 • Typologie popkulturního hrdiny a antihrdiny (UUK/0THA)2
 • Zahrada: zaměření pohledu nebo vyprávění? (UUK/0ZAH)2

 

LETNÍ SEMESTR

 • Balkán mezi Západem a orientem (UUK/0BAL)3
 • Bob Dylan within the Field of Culture: 1960s – 2010s (UUK/0BDA)3
 • Dějiny každodenní kultury 20. stol. II (UHE/0K202)2
 • Estetika chování (UUK/0ECH)3
 • Gender v populární kultuře (UUK/0GPK)2
 • Kánon a kanonizace vysoké, populární a masové kultury (UUK/0KAN)1
 • Kulturní antropologie (UUK/0KA)?
 • Kýč a vizuální kultura (UUK/0KYC)1
 • Možnosti genderové interpretace (UUK/0MGI)2
 • Obraz a kulturní dědictví v dig. prostoru (UUK/0OKD)3
 • Problémy současného světa (UUK/0PSS)2
 • Současná fotografie a vizuální kultura (UUK/0SF)1
 • Současné směry myšlení o umění (UUK/0SMU)1
 • Teorie diskursu a kulturní produkce (UUK/0TDKP)2
 • Vizuální strategie mediálních sdělení (UUK/0VSS)2
 • Vysoké a nízké v umění a kultuře (UUK/0VNU)1

 

Indexy vyjadřují předpokládanou četnost otevírání předmětu:
1 předměty otevírané každý rok
předměty otevírané ob rok
3 předměty otevírané příležitostně
Požadavky na písemné práce

Požadavky na písemné práce na všech studijních programech Ústavu věd o umění a kultuře  pdf

Diplomové práce (požadavky a kritéria hodnocení)

Zadávání a podobu diplomových prací obecně stanoví následující dokumenty:

Ústav věd o umění a kultuře nevypisuje témata diplomových prací (DP), z nichž by studenti vybírali. Schopnost koncipovat si základy tématu závěrečné práce je chápána jako součástí studijního výkonu. S promyšleným a předběžně načrtnutým tématem si student zvolí – dle odborné profilace jednotlivých pedagogů – svého vedoucího práce, jemuž téma předestře. V případě souhlasu (a po případných modifikacích) vypracuje vedoucí zadání DP. Oslovený vedoucí DP má právo navržené téma odmítnout nejen z důvodu jeho chybného koncipování, ale také z důvodu, že jde o téma zcela mimo jeho profesní specializaci.

Minimální rozsah diplomové práce je 144 000 znaků (včetně mezer, bez příloh). V diplomové práci prokazuje student schopnost samostatné odborné práce ve smyslu využití vlastních výkladových postupů a originálních řešení, která nevycházejí pouze ze shromáždění a zpracování již existujících zdrojů k danému tématu. Prokazuje schopnost konfrontovat různé metodologické či interpretační postupy, reflektovat či korigovat užitou metodologii a nabídnout řešení, v němž je zjevný přínos dané práce pro obor.

Při psaní diplomové práce jsou studenti povinni dodržovat zásady etiky práce se zdroji a informacemi. Absence odkazů ke zdrojům, z nichž jsou přejímány jedinečné a specifické informace či formulace, chybné uvádění zdrojů, rozsáhlé parafráze zdrojů (i adaptovaných z původních cizojazyčných textů) bez zřetelného vyznačení, co a odkud je parafrázováno, či neoznačené citace jsou v rozporu s prohlášením o autentičnosti práce. Maximální podíl citovaných či parafrázovaných pasáží na výsledném rozsahu práce není stanoven, ale měl by respektovat úzus odborného psaní vdaném oboru a tyto citace i parafráze nemají překročit kritérium nezbytně nutného rozsahu.

Státní závěrečná zkouška

Realizace ústní části SZZ probíhá dle nařízení ředitele UUK

Tematické okruhy pro:

Studijní programy se začátkem studia nejpozději v AR 2019/20:

Nové studijní programy (začátek studia od AR 2020/21):

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1