Ústav věd o umění a kultuře

Estetika

Pro uchazeče o studium

Popis programu, info o přijímacích zk. atd. 

Doporučená literatura k přijímacímu pohovoru: (jedná-li se o soubor textů, není nezbytné číst soubor celý, stačí přečíst jeden či několik textů)

 • Caillois, Roger: Zobecněná estetika. Praha: Odeon, 1968.
 • Eco, Umberto: Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005.
 • Eco, Umberto: Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007.
 • Eco, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006.
 • Eliot, Thomas Stearns: O básnictví a básnících. Praha: Odeon, 1991.
 • Gombrich, Ernst Hans: Umění a iluze. Praha: Odeon, 1985.
 • Flusser, Vilém: Za filosofii fotografie. Praha: Fra, 2013.
 • Kulka, Tomáš: Umění a kýč. Praha: Torst, 2000.
 • Kulka, Tomáš: Umění a falzum. Praha: Academia 2004.
 • Le Corbusier-Saugne: Za novou architekturu. Praha: Rezek 2005.
 • Monaco, James: Jak číst film. Praha: Albatros 2006.
 • Pospiszyl, Tomáš (Ed.): Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha:OSVU, 1998.
 • Platon: Dialogy o kráse. Praha: Odeon: 1979.
 • Scruton, Roger: Estetické porozumění. Eseje o filosofii, umění a kultuře. Barrister & Principal, 2005.
 • Sontag, Suzan: O fotografii. Praha: Paseka, Barrister a Principal, 2002.
 • Stibral, Karel: Proč je příroda krásná. Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005.
 • Welsch, Wolfgang: Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon 1994.
 • Wilde, Oscar: Intence. Olomouc: Votobia, 1994.
 • Zahrádka, Pavel (Ed.): Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky. Brno: Barrister & Principal, 2011.
 • Zuska, Vlastimil: Estetika. Úvod do současnosti tradiční discipliny. Praha: Triton, 2001.
 • Zuska, Vlastimil (Ed.): Umění, krása šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha: Karolinum, 2003.

 

Estetika - minor

Proč je estetika ideální disciplínou pro rozšíření hlavního oboru?

Proč s estetikou minor svůj hlavní obor pozvednete na vyšší úroveň, místo abyste chytali dva zajíce najednou?

Viz krátkou prezentaci.

Povinně volitelné předměty
Předměty otevřené v AR 2023/24 jsou uvedeny tučně

ZIMNÍ SEMESTR

 • Četba textů z pragmatické a neopragmatické estetiky (UUK/ 7CTPE)2
 • Dandysmus (UUK/7DA)2
 • Digitální média v praxi (UUK/EDMP)3
 • Estetika hudby (UUK/7EH)3
 • Environmentální estetika (UUK/7EE)2
 • Estetika literárního hororu (UUK/EELH, UUK/7ELH)3
 • Evropské a české umění středověku (UUK/7ECUS)1
 • Fenomén kýče (UUK/7FE)2
 • Kapitoly z dějin modernismu a avantgardy I (UUK/7MA1)2
 • Kapitoly ze světové literatury I (UBO/7KSL1, UBO/KSS1)1
 • Osobnosti české estetiky I (UUK/7OCE1)3
 • Poetika prózy (UUK/7POP)1
 • Problém estetického soudu (UUK/7PES)2
 • Starověké, raně křesťanské a byzantské umění (UUK/7SKBU)1
 • Tělo v moderní kultuře (UUK/7TMK)2
 • Velké desky 60. let: Sémantika rockové hudby v rámci kulturní historie (UUK/7VD60)2
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury I. (UUK/7PSK1)1

   

LETNÍ SEMESTR

 • Architektura 2. poloviny 20. století (UUK/7A220)2
 • Diletantismus (UUK/7DIL)3
 • Estetika fotografických obrazů (UUK/7EFO)1
 • Exkurze – Příroda a kultura (UUK/7EPK)2
 • Evropské a české umění 19. a 20. století (UUK/7ECUD)1
 • Evropské a české umění raného novověku (UUK/7ECUN)1
 • Filmové projekce (UUK/7FP)2
 • Indické divadlo a jeho reflexe (UUK/7ID)3
 • Kapitoly z dějin modernismu a avantgardy II (UUK/7MA2)2 
 • Kapitoly ze světové literatury II (UBO/7KSL2)1 
 • Literární reprezentace v kontextu dějin rockové hudby (UBO/7LR)1
 • Masová kultura a mediokracie (UUK/7MKM)1
 • Metodologie dějin umění 20. a 21. století (UUK/7MD21)1
 • Osobnosti české estetiky II (UUK/7OCE2)3
 • Problematika emocí v umění (UUK/7PREU)2
 • Rozumět lyrice (UBO/7RL)1
 • Sémiotika (UUK/7SEM)1
 • Teorie moderní architektury (UUK/7TMA)3
 • Velké desky 70. let: Sémantika rockové hudby v rámci kulturní historie (UUK/7VD70)2
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury II. (UUK/7PSK2)1
 • Základní pojmy strukturalismu (UUK/7STR)3
Indexy vyjadřují předpokládanou četnost otevírání předmětu:
1 předměty otevírané každý rok
2 předměty otevírané ob rok
3 předměty otevírané příležitostně
Požadavky na písemné práce

Požadavky na písemné práce na všech studijních programech Ústavu věd o umění a kultuře  pdf

Bakalářská práce

Postup při zadání bakalářské práce:

 1. Nejprve zvažte, které téma je vám nejbližší. Témata jsou dostatečně široká na to, aby si je mohlo vzít více studentů (optimální počet 2-3). Zaměření jednotlivých studentů bude specifikováno při konzultaci se školitelem.
 2. Na konzultaci přijďte po základním průzkumu dostupné literatury a dané problematiky, nejlépe s vlastní představou kudy byste se chtěli v daném tématu ubírat. Vše bude následně upřesněno a korigováno při konzultaci se školitelem. Do začátku příštího semestru byste měli mít zkonzultovaná témata připravená k oficiálnímu zadání.
 3. Témata bakalářských prací jsou vymezena níže uvedenými  okruhy jednotlivých členů Oddělení estetiky UUK FF JU. Pokud uvažujete o vlastním tématu, je nezbytné konzultovat s vybraným členem ústavu možnost jeho propojení s již vypsanými tématy. Pokud takové propojení nepřichází v úvahu, je nutné volit mezi vypsanými tématy.

Okruhy témat bakalářských prací:

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

 • Environmentální estetika
 • Co činí zkušenost estetickou?
 • Spor o estetickou povahu umění v druhé polovině 20. století
 • Estetická teorie Johna Deweyho
 • Estetika a filozofie Franka Sibleyho
 • Filozofie Arthura C. Danta

(U všech témat dr. Dadejíka je předpokládána elementární znalost angličtiny, tzn. schopnost čtení a zpracování zvolených či zadaných textů.)

Mgr. Filip Hotový, Ph.D.

 • Estetika fotografických avantgard, fotografie v surrealismu
 • Postmoderní fotografické teorie, kritická analýza Friedova pojetí estetiky současné fotografie
 • Estetika fotografie podle Rogera Scrutona a Kendalla L. Waltona
 • Koncept hry v estetice a filosofii Hanse-Georga Gadamera
 • Mimésis v pojetí Paula Ricoeura
 • Estetika výtvarného umění v díle Jana Patočky
 • Umění vznešeného v myšlení Jean-Francois Lyotarda

Mgr. Peter Chvojka, Ph.D.

 • Hermeneutika a dekonstrukce
 • Autorský subjekt po poststrukturalismu
 • Autenticita a fikce v literárních dílech
 • Možnosti literární hermeneutiky v kontextu novodobých interpretačních metod 
 • Vztah filozofické a literární hermeneutiky
 • Nezainteresované zalíbení či smyslové vyzařování ideje? Aplikace kantovské a hegelovské estetiky na vybraná literární díla

Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

 • Problematika uměleckého díla a estetického objektu
 • Problematika estetické distance
 • Základní estetická témata strukturalismu Jana Mukařovského
 • Pragmatická estetika
 • Problematika umělecké kritiky
 • Estetika Otakara Zicha
 • Filosofický pojem události a jeho možnosti pro estetiku

Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

 • Pojem estetické nezainteresovanosti v současné estetice
 • Kritické vyrovnávání se se strukturalismem: polemika filozofické hermeneutiky a strukturalismu (F. de Saussure, C. Lévi-Strauss, P. Ricoeur)
 • Teorie metafory z perspektivy filozofie jazyka
 • Motiv antinomie vkusu a autonomie estetické hodnoty v analytické estetice
 • Filozofická východiska analytické estetiky (např. otázka vztahu mezi antiesencialismem a naturalismem)
 • Koncept seeing-as a jeho využití v estetické teorii (L. Wittgenstein, V. C. Aldrich, M. B. Hester)
 • Otázka estetické relevance nižších smyslů
(U všech témat dr. Kubalíka je předpokládána elementární znalost angličtiny, tzn. schopnost čtení a zpracování zvolených či zadaných textů.) 

Mgr. David Skalický, Ph.D.

 • Strukturální a poststrukturální estetika
 • Fikce a fikční světy
 • Teorie interpretace (Ricoeur, Eco, Fish ad.)
 • Sémiotika uměleckého díla
 • Umění, ideologie a moc
 • Neopragmatická estetika R. Rortyho
 • Autor a autorství

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

 • Dekadence v literatuře
 • Dvornost a zdvořilost
 • Estetika francouzského osvícenství
 • Estetika romantismu
 • Vznešené a malebné
 • Estetické aspekty teorií "umění života"
 • Pojem "honnêteté" a estetika francouzského klasicismu

 

Vypracování a konzultování bakalářské práce:

Bakalářskou práci je třeba po dohodě s vedoucím práce pravidelně konzultovat. Bez konzultací nelze obdržet zápočty za Seminář k bakalářské práci I. a II.

I. zápočet za Seminář k bakalářské práci práci je možné udělit pouze za odevzdanou a konzultovanou část práce.

II. zápočet za Seminář k bakalářské práci je možné udělit pouze v případě, že je konzultovaná práce alespoň těsně před dokončením a splňuje nároky na práci, kterou lze připustit k obhajobě.

 

Zadávání a podobu bakalářských prací obecně stanoví následující dokumenty:

Státní závěrečná zkouška

Realizace ústní části SZZ probíhá dle nařízení ředitele UUK

Tematické okruhy ke SZZ:

Pro studijní programy se začátkem studia nejpozději v AR 2019/20

Pro nové studijní programy (začátek studia od AR 2020/21):

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1