Archeologie

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0222A120012

Popis programu

Bakalářské studium archeologie je koncipováno jako komplexní přehled středoevropské archeologie a archeologie českých zemí od pravěku po novověk. Důraz je kladen na poznání a klasifikaci základních archeologických pramenů (zejména artefaktů), a dále na zvládnutí základní metodiky oboru v terénu i laboratoři. Kromě archeologie program obsahuje i základní kurzy historie a dalších příbuzných oborů, a to jak humanitních, tak přírodovědných.

Informace o studiu

 • Studium archeologie nabízí díky spolupráci Filosofické a Přírodovědecké fakulty zajímavou kombinaci vzdělání v humanitních a přírodovědných disciplínách (archeologie, historie, filozofie, jazyková průprava, archeobotanika, archeozoologie, počítačová podpora výzkumu, geografické informační systémy atd.) .

 • Na bakalářský studijní program Archeologie přímo navazuje stejnojmenný magisterský a doktorský program.

  Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.
 • Profil absolventa

  Naučíte se:
  • orientovat ve středoevropské archeologii a archeologii českých zemí,
  • poznávat artefakty z různých období lidské minulosti,
  • provádět terénní a dokumentační práce,
  • laboratorně zpracovávat vzorky, třídit a vyhodnocovat data,
  • ovládat základy počítačového zpracování dat (databáze, grafy, geografické informační systémy, fotogrammetrie).
  Uplatníte se například jako:
  • asistent vedoucího výzkumu, terénní technik, dokumentační pracovník, pracovník památkové, pracovník v muzeu..

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
  • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  Přijetí bez přijímacích zkoušek
  Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,50 a zároveň studijní průměr z profilového předmětu Dějepis za poslední 3 uzavřené roky nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
  Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky.

  Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor
  V ústním pohovoru bude po uchazeči požadováno:
  - znalost základní odborné literatury - student přinese k ústní přijímací zkoušce seznam přečtené literatury
  Doporučená literatura:
  Kuna, M. a kol.: Sto let v archeologii. Praha 2019.
  Kuna, M. a kol.: Archeologický atlas Čech. Praha 2014.
  Beranová, M. - Lutovský, M.: Slované v Čechách. Archeologie 6. - 12. století. Praha 2009.
  Jiráň, L. - Venclová, N. eds.: Archeologie pravěkých Čech, svazky 1-8. Praha 2007-2008.
  Bahn, P.: Archeologie - průvodce pro každého. Praha 2007.
  Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005.
  Gojda, M.: Archeologie krajiny. Praha 2000.
  Spindler, K.: Muž z ledovce. Praha 1998.
  Smetánka, Z.: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha 1992.
  - středoškolské odborné práce, účast v SOČ (Středoškolská odborná činnost) v oboru archeologie či historie
  - studijní předpoklady
  - obeznámenost s oborem

  Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
  - znalost odborné literatury = max. 20 bodů
  - středoškolské odborné práce = max. 20 bodů
  - studijní předpoklady = max. 30 bodů
  - obeznámenost s oborem = max. 30 bodů

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
  Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
  Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • Součástí studia jsou terénní praxe, exkurze a laboratorní cvičení. Aktuálně probíhají např. letní školy archeologie v Severní Makedonii, nebo systematický výzkum Karlova Hrádku u Českých Budějovic.

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389034811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1