Dosažené výsledky výzkumného centra Habsburkové za léta 2017–2021

V letech 2017-2021 publikovali členové týmu jednu syntetickou práci (jako hlavní výstup výzkumného centra z let 2012-2016), deset monografií, 53 kapitol v odborných kolektivních publikacích, 48 časopiseckých studií v odborných recenzovaných časopisech, 14 popu­larizač­ních článků a uspořádali tři kolektivní publikace:

Syntéza

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, 912 s.


Monografie

Václav Bůžek, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha 2020, 452 s.

Václav Bůžek, Tod und Begräbnisse Ferdinands I. und seiner Söhne. Repräsentation katholischen Glaubens, politischer Macht und dynastischen Gedächtnisses bei den Habsburgern, Wien-Köln-Weimar 2021, 252 s.

Ivo Cerman – Michal Konečný, Tváře osvícenství, Kroměříž 2021, 287 s.

Ivo Cerman a kolektiv, Střední Čechy 1918–2018. Průvodce historií, Praha 2018, 318 s.

Josef Hrdlička – Jiří Just – Petr Zemek  (edd.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520-1620, České Budějovice 2017 (= Prameny k českým dějinám 16. – 18. století, řada B, svazek VIII), 498 s.

Josef Hrdlička – Jiří M. Havlík – Ivana Čornejová a kolektiv, Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, Praha 2020, 353 s.

Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, 356 s.

František Koreš (ed.), Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan, Nová tiskárna Pelhřimov, České Budějovice 2019, 341 s.

Michal Morawetz, Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy, Stuttgart 2017 (= Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 86), 142 s.

Rostislav Smíšek – Monika Konrádová (edd.), Mezi Vídní, Varšavou a Moskvou. Diplomatická cesta Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657-1658, České Budějovice 2020 (= Prameny k českým dějinám 16. až 18. století, řada B, svazek 10), 395 s.


Uspořádání vědecké monografie

Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020.

Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021.

Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019.


Kapitoly v kolektivních monografiích:

Václav Bůžek, August von Sachsen, die Habsburger und der böhmische Adel, in: Winfried Müller – Martina Schattkowsky – Dirk Syndram (edd.), Kurfürst August von Sachsen. Ein nachreformatorischer „Friedensfürst“ zwischen Territorium und Reich, Dresden 2017, s. 28-37.

Václav Bůžek, Der Weg zum Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618, in: Václav Bůžek (ed.), Der Bömische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 35-54.

Václav Bůžek, Die Reformation und der niedere Adel in den böhmischen Ländern, in: Wolfgang Breul – Kurt Andermann (edd.), Ritterschaft und Reformation, Stuttgart 2019 (= Geschichtliche Landeskunde. Veröffentlichungen des Instituts für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz), s. 271-291.

Václav Bůžek, Die übernationalen Heiratsallianzen des böhmischen Adels im 16. Jahrhundert, in: Gisella Drossbach – Mark Hengerer (edd.), Adel im östlichen Europa. Zwischen lokaler Identität, Region und europäischer Integration, Berlin 2021 (= DigiOst 10), s. 117-152.

Václav Bůžek, Die Vorbereitung der Begräbnisfeierlichkeiten der habsburgischen Kaiser und österreichischen Erzherzöge zu Beginn der Neuzeit, in: Gerhard Ammerer – Ingonda Hannesschläger – Martin Holý (edd.), Festvorbereitung. Die Planung höfischer und bürgerlicher Feste in Mitteleuropa, Leipzig 2021, s. 111-129.

Václav Bůžek, Elephants in the Political Propaganda of Maximilian II, in: Stefan Hanß – Dorothea McEwan (eds.), The Habsburg Mediterranean 1500-1800, Wien 2021 (= Archiv für österreichische Geschichte 145), s. 279-303.

Václav Bůžek, Erby urozených hrdinů rytířských turnajů z rakouských a českých zemí na Ambrasu, in: Jana Čechurová, Josef Žemlička a kol., Souboj mečů, idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, Praha 2019, s. 75-88.

Václav Bůžek, Habsburkové uprostřed Evropy v 16. století, in: Blanka Kubíková – Jaroslava Hausenblasová – Sylva Dobalová (edd.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, Praha 2017, s. 11-17.

Václav Bůžek, Hrabavé ptactvo v reprezentaci Ferdinanda Tyrolského, in: Bronislav Chocholáč – Jiří Malíř – Lukáš Reitinger – Martin Wihoda (edd.), Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, Brno 2020, s. 733-747.

Václav Bůžek, La mort de Hannibal de Schönberg, comte de Nanteuil, à Prague 1604, in: Laurent Bourquin – Olivier Chaline – Michel Figeac – Martin Wrede (edd.), Noblesses en exil. Le migrations nobiliaires entre la France et l´Europe (XVe – XIXe siècle), Rennes 2021, s. 17-27.

Václav Bůžek, Maximilian I. von Bayern und der Ausbruch des Böhmischen Ständeaufstands, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 155-173.

Václav Bůžek, Město v obklíčení. Spor arciknížete Ferdinanda a Rakovníka v letech 1565-1567, in: Zdeněk Hojda – Jan Kahuda – Zdeňka Kokošková (edd.), Z archivu ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, Praha 2021, s. 15-26, 462-463.

Václav Bůžek, Odcházení Ferdinanda I. The death of Ferdinand I, in: Jiří Hanuš – Jiří Suk (edd.), Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation, Brno 2021 (= Masaryk University Contributions to History 1), s. 27-41.

Václav Bůžek, Self-presentation of Archduke Ferdinand in hunting entertainment during his activity as governor in the Kingdom of Bohemia, in: Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová (edd.), Archduke Ferdinand II of Austria. A Second-Born Son in Renaissance Europe, Wien 2021 (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen zur Kunstgeschichte 21), s. 115-130.

Václav Bůžek, The Habsburgs in Sixteenth-Century Europe, in: Sabine Haag – Veronika Sandbichler (edd.), Ferdinand II. 450 Years Sovereign Ruler of Tyrol, Innsbruck 2017, s. 15-21.

Václav Bůžek, Tři setkání s aktéry staroměstské revoluce, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 29-39.

Václav Bůžek, Zrínyi János a Csech Királyságban, in: Sándor Bene – Pál Fodor – Gábor Hausner – Jószef Padányi (edd.), Határok fölött. Tanulmányok a költö, katona, államférfi Zrínyi Miklósról, Budapest 2017, s. 277-288, 535-541.

Václav Bůžek – Pavel Marek, The funerals of the emperor Rudolf II in the Spanish monarchy, 1612, in: Tibor Martí – Roberto Quirós Rosado (eds.), Eagles Looking East and West. Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg Hungary and Spain, Turnhout 2021 (= Habsburg Worlds 4), s. 97-119.

Ivo Cerman, České osvícenství, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 116-120.

Ivo Cerman, Die Rolle der Akademie im naturrechtlichen Staatsrecht Christian Wolffs, in: Gábor Tüskés – Dieter Breuer (edd.), Die aufgeklärten Sozitäten, Literatur und Wissenschaft im Mitteleuropa, Berlin 2019, s. 17-30.

Ivo Cerman, Jesuit Historiography in Bohemia, in: Robert Maryks (ed.), Jesuit Historiography online (= Elektronická kniha: BrillOnLine Reference Works, link:  http://referenceworks.brillonline.com/-entries/jesuit-historiography-online/jesuit-historiography- in-bohemia-COM_192532 ).

Ivo Cerman, Patriotické zahrady. Alternativní veřejný prostor, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 292-308.

Ivo Cerman, Pour une piété militaire. Le Prince de Ligne et la théologie joséphiste, in: Valérie André – Manuel Couvreur (edd.), Cinquante nuances de rose. Les affinités électives du Prince de Ligne, Bruxelles. Éditions de l´Université de Bruxelles 2017, s. 111–115.

Jaroslav Dibelka – Josef Kadeřábek, Ideál chudoby a normativní diskurs chudého v Třeboni a ve Slaném v 17. a v první polovině 18. století, in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Martina Maříková – Jiří Pešek (edd.), „Chudé budete mít mezi sebou stále…“ Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století, Praha 2015 (= Documenta Pragensia 34), s. 51-58 (vyšlo 2017).

Josef Hrdlička – Jiří M. Havlík, Dějiny probačního domu v Telči, in: Kateřina Bobková-Valentová – Petr Hnilicová (edd.), Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy, Telč 2020, s. 13–21.

Josef Hrdlička, „Unaufrichtige Söhne des Landes“. Der böhmische katholische Adel während des Ständeaufstandes, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 369–393.

Josef Hrdlička, Die Kommunikation um die Besetzung der Pfarreien in den böhmischen und mährischen Städten unter adliger Herrschaft vor 1620, in: Martin Holý – Michaela Hrubá – Tomáš Sterneck (edd.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019, s. 175-190.

Josef Hrdlička, Evangelische Kirchenordnungen für adelige Herrschaften in Böhmen und Mähren zwischen 1520 und 1620, in: Katrin Keller – Petr Maťa – Martin Scheutz (edd.), Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie, Wien 2017, s. 21-41.

Josef Hrdlička, Jindřichův Hradec, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu, Kroměříž 2017, s. 279-303.

Josef Hrdlička, Marná snaha o konsenzus. Konkurz na faráře na předbělohorské Moravě (Medlov 1567–1571), in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kul­tuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 116–129.

Josef Hrdlička, Public Expressions of Religious Transformation in Moravian Towns (1550-1618) in: Kateřina Horníčková (ed.), Faces od Community in Central European Towns. Images, Symbols and Performances, 1400-1700,  Lanham-Boulder-New York-London 2018, s. 211-228.

Josef Hrdlička, Ritterschaft und die deutsche Reformation in Böhmen und Mähren (1520-1620), in: Olga Weckenbrock (ed.), Ritterschaft und Reformation. Der niedere Adel im Mitteleuropa des 16. und 17. Jahrhunderts, Göttingen 2018, s. 191-216.

Josef Hrdlička, Řeč hmotné kultury, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 48-58.

Josef Hrdlička, Schwierige Anfänge. Die Jesuiten in Böhmisch Krumau, Komotau und Neuhaus vor 1618, in: Jiří M. Havlík – Jarmila Hlaváčková – Karl Kollermann (edd.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, St. Pölten–Praha 2019 (= Monastica Historia, Band 4), s. 25–54.

Josef Hrdlička, Zwischen Mähren und Wittenberg. Zur Kommunikation der Herren von Boskowitz und Grafen von Hardegg mit deutschen Reformatoren, in: Martina Schattkowsky (ed.), Adel – Macht – Reformation. Konzepte, Praxis und Vergleich, Leipzig 2020 (= Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde 60), s. 389–410.

Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek, Symbolické jednání jako strategie aktéra a přístup historika, in: tíž (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 9-18.

Pavel Král, Agents of His Majesty. The Diplomatic Network of James I in Central Europe at the Time of the Bohemian Revolt, in: Václav Bůžek (ed.), Der Bömische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 255-268.

Pavel Král, Od struktury šlechty k příběhu urozence, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 91-98.

Pavel Král, Zazdění jako trest za cizoložství. Symbolické jednání aktérů manželské pře Vavřince Spinky z Lubikova a Kateřiny Podhradské z Vlčí Hory v letech 1577-1578, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 130-142.

Michal Morawetz, Expozice archiválií schwarzenberského archivu v Českém Krumlově, in: Marie Ryantová a kolektiv, Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí, České Budějovice 2020, s. 47-63.

Michal Morawetz, Kamnářství v pramenech schwarzenberské provenience, in: Ludmila Ourodová-Hronková (ed.), Kachlová kamna v jižních Čechách, České Budějovice 2021, s. 81–90.

Kateřina Pražáková, Das Nachrichtennetz des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen und seine Einstellung zum Böhmischen Ständeaufstand, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 239-253.

Kateřina Pražáková, Die Berichterstattung aus Antwerpen während des niederländischen Aufstands, in: Martin Holý – Michaela Hrubá – Tomáš Sterneck (edd.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019, s. 133-146.

Kateřina Pražáková, Die Wahrnehmung religiös konnotierter Gewalt. Der böhmische Adel und der Aufstand in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec (edd.), Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15. – 18. Jahrhundert), Praha–Stuttgart 2017, s. 263-283.

Kateřina Pražáková, Don Juan de Austria. Obraz populárního levobočka španělského krále v psaném a tištěném zpravodajství, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 276-291.

Kateřina Pražáková, Krize společnosti v 17. století?, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 99-105.

Kateřina Pražáková, Ručně psané noviny a jejich vliv na společnost 16. století, in: Marta Hradilová – Marie Tošnerová (edd.), Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku, Praha 2018, s. 79-97.

Kateřina Pražáková, Stärkung der antisemitischen Haltungen mittels Flugblättern in der Frühen Neuzeit, in: Blanka Soukupová (ed.), Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa. Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche, Berlin–Münster–Wien–Zürich–London 2020, s. 13-27.

Kateřina Pražáková, Tierdarstellungen in den deutschsprachigen Flugblättern des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Jana Kusová (ed.), Germanistik zwischen Mittelalter und Gegenwart. Festschrift für Prof. Václav Bok zum 80. Geburtstag, Wien 2020, s. 97-113.

Kateřina Pražáková, Vztah psaných a tištěných novin od poloviny 15. do poloviny 17. století, in: Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (edd.), Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku, Praha 2020, s. 235-247.

Rostislav Smíšek, Bílá hora a labyrint pobělohorské doby, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 106-115.

Rostislav Smíšek, Jásón a jeho družina. Leopold I. a účastníci slavnostního vjezdu do Vídně 5. prosince 1666 očima barokního básníka, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 48-64.

Rostislav Smíšek, Slavnosti a zábavy na dvoře Leopolda I., in: Kateřina Fajtlová – Miroslav Kindl (edd.), Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Olomouc 2017, s. 11-19.


Studie v odborných časopisech

Václav Bůžek, August von Sachsen und Wilhelm von Rosenberg – Politiker der Aussöhnung im konfessionellen Zeitalter, in: Beket Bukovinská Lubomír Konečný (edd.), Dresden Prag um 1600, Praha 2018 (= Studia Rudolphina, Sonderheft 2), s. 25-35.

Václav Bůžek, Die Erneuerung des Katholizismus im Königreich Böhmen als Gegenstand der Nuntiaturberichte vom Kaiserhof 1628-1635, Römische Historische Mitteilungen 60, 2018, s. 57-73.

Václav Bůžek, Die Habsburger in der frühneuzeitlichen tschechischen Geschichtsschreibung, Opera historica 20, 2019, s. 288-315.

Václav Bůžek, Die Ungnads von Sonnegg – der lutherische Adel in der Habsburgermonarchie um die Mitte des 16. Jahrhunderts, Opera historica 18, 2017, s. 220-236.

Václav Bůžek, Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukách historycznych, Kwartalnik Historyczny 125, 2018, s. 471-481.

Václav Bůžek, Falcká diplomacie mezi Heidelberkem, Mnichovem a Prahou na počátku českého stavovského povstání, Český časopis historický 118, 2020, s. 964-999.

Václav Bůžek, Реформация и дворянство в чешских землях, Proslogion 4, 2018, s. 46-69.

Václav Bůžek, Sňatek Viléma z Rožmberka a Anny Marie Bádenské, Český časopis historický 119, 2021, s. 537-583.

Václav Bůžek  – Pavel Marek, Krankheiten, Sterben und Tod Kaiser Rudolfs II. in Prag, Mitteilungen  des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 125, 2017, s. 40-67.

Václav Bůžek – Pavel Král – Kateřina Pražáková, Politische Kommunikation während des böhmischen Ständeaufstands zwischen Prag, Dresden, Heidelberg und München, Frühneuzeit-Info 30, 2019, s. 177-187.

Václav Bůžek – Kateřina Pražáková, Postoj Saska k přenesení falcké kurfiřtské hodnosti na bavorského vévodu Maxmiliána I. v letech 1619 až 1623, Opera historica 22, 2021, s. 287-303.

Ivo Cerman, America's Racist Founding? An East-European View, Opera historica 22, 2021, s. 102-126.

Ivo Cerman, Aristocratic Achievement: Aristocratic Writers and Philosophers in Bohemia, Austrian History Yearbook 48, 2017, s. 1–15.

Ivo Cerman, Beyond a Genealogy of Human Rights. Introduction to a Discussion Forum, Opera historica 21, 2020, s. 54-60.

Ivo Cerman, Die Böhmischen Robotpatente von 1680 und der Rechtsschutz von Untertanen. Eine Edition der Dokumente, Opera historica 20, 2019, s. 228-287.

Ivo Cerman, Erziehungskunst nach Karl Heinrich Seibt: Zur Pädagogik der Aufklärung in Prag, Journal für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 1, 2020, s. 135-156 (online: www.degruyter.com).

Ivo Cerman, Konkurz na profesora přirozeného práva roku 1758, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 40, 2020 [vyšlo 2021], s. 11-22.

Ivo Cerman, Maria Theresa´s 300 Anniversary, Opera historica 19, 2018, s. 271-277.

Ivo Cerman, Nation-Building outside the State?, Cornova 10, 2020 [vyšlo 2021], č. 2, s. 35-44.

Ivo Cerman, Natural Law and the Rights of Man in France before the Revolution, Journal on European history of Law 12, 2021, Nr. 1, s. 15-28.

Ivo Cerman, Nicolaus Königsmann: Natural Law in Prague before 1752, Grotiana 41, 2020, s. 177–197.

Ivo Cerman, On Rights without Natural Law, Opera historica 21, 2020, s. 90-108.

Ivo Cerman, Přirozenoprávní omyl podle Hanse Kelsena, Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva 158, 2019, s. 837-851.

Ivo Cerman, Stavitel nového světa. Vladimír Zákrejs a československý urbanismus 1918–1938, Český časopis historický 117, 2019, s. 992-1029.

Ivo Cerman, Universal Human Rights and Social Compact in Christian Wolff, Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich 31, 2016, s. 123–146 (vyšlo 2017).

Ivo Cerman, „Všeobecná práva státních občanů“ v prosincové ústavě, Právník 156, 2017, s. 1097–1108.

Jaroslav Dibelka Jan Šimánek, Krádeže v jihočeských kostelích na sklonku 17. a v první polovině 18. století, Opera historica 18, 2017, s. 26–44.

Josef Hrdlička, Akrostichy v kancionálech Jakuba Kunvaldského z let 1572 a 1576 jako galerie moravských evangelických elit, Časopis Matice moravské 139, 2020, s. 27–62.

Josef Hrdlička, Der Adel und die Reformation. Mährische Herrschaften der Herren von Boskowitz in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Opera historica 18, 2017 s. 238-256.

Josef Hrdlička, Podíl české katolické šlechty při utváření náboženských poměrů v Čechách ve dvacátých letech 17. století, Opera historica 22, 2021, s. 256-286.

Josef Hrdlička, Reformationsjubiläum in der tschechischen Geschichtsschreibung, Opera historica 20, 2019, s. 56–77.

Josef Hrdlička, Role šlechty v utváření evangelické církevní organizace v Čechách a na Moravě před rokem 1620, Český časopis historický 118, 2020, s. 1018–1063.

Josef Hrdlička – Pavel Král, Draft Books of Vilém Slavata of Chlum and Košumberk (1572-1652). A Publication Project, Opera historica 19, 2018, s. 106-121.

František Koreš, Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan. Teze edičního projektu, Opera historica 18, 2017, s. 63-81.

Pavel Král, Political Communication among Prague, Heidelberg and London in the Time of Bohemian Revolt. Correspondence and Communication Networks, Opera historica 20, 2019, s. 162-188.

Michal Morawetz, Zoologická klasifikace podle Jiřího Buquoye, Archivum Trebonense 15, 2020 [vyšlo 2021], s. 148–155.

Michal MorawetzStarosti schwarzenberské správy se zrušením šlechtických titulů, Obnovená tradice 30, 2019, č. 2, s. 10–22.

Kateřina Pražáková, České stavovské povstání v německých tištěných novinách z let 1618–1620, Český časopis historický 118, 2020, s. 1079-1111.

Kateřina Pražáková, Das Wetteifern zwischen Katholiken und Protestanten um das Krakauer Stadtzentrum in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Biuletyn Polskiej misji historycznej/ Bulletin der Polnischen historischen Mission 12, 2017, s. 453-482.

Kateřina Pražáková, Die Beurteilung des Böhmischen Aufstands im Pamphlet vom Winter 1618/1619, Opera historica 21, 2020, s. 266-298.

Kateřina Pražáková – Tomáš Sterneck, Die Ehrlosigkeit der Valois-Könige und die Würde Polen-Litauens. Eine Apologie des polnischen Adels in einer Schmähschrift von 1574, Historisches Jahrbuch 138, 2018, s. 172-197.

Kateřina Pražáková, Die Nachrichtenmedien des 16. Jahrhunderts und das Bild von Russland im Königreich Böhmen, Proslogion 5, 2019, č. 2, s. 30-57 (vyšlo 2020).

Kateřina Pražáková, Habsburg Empire and French Kingdom in their Struggle for the Polish Crown, Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 23, 2019, 4/1-2, s. 87-96.

Kateřina Pražáková, Konflikte zwischen lutherischen und katholischen Reichsfürsten in der Berichterstattung für die böhmischen Adeligen (1542-1545), Opera historica 18, 2017, s. 191-205.

Rostislav Smíšek, Barokní šlechta v české historiografii posledního desetiletí, Opera historica 19, 2018, s. 217-243.

Rostislav Smíšek, Leopold I. a Markéta Tereza Španělská v alegorické řeči příležitostné poezie k jejich sňatku roku 1666, Český časopis historický 119, 2021, s. 353-386.

Rostislav Smíšek, The Correspondence between Emperor Leopold I and Johann Adolf of Schwarzenberg (1662-1683). Outline of an Edition Project, Opera historica 20, 2019, s. 109-125.

Rostislav Smíšek, Dynastická jednota Habsburků počátkem třicetileté války očima Jana Ludvíka ze Schwarzenberku, Opera historica 22, 2021, s. 304-322.


Popularizační články:

Václav Bůžek, Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620. Diplomatická a vojenská strategie soupeřů, Dějiny a současnost 42, 2020, č. 9, s. 23-26.

Václav Bůžek, Defenestrace 23. května 1618. Potrestání nepřátel svobody víry a obecného dobrého v Království českém, Dějiny a současnost 40, 2018, č. 6, s. 26-29.

Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský. Mezi Prahou, Innsbruckem a Ambrasem, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 7, s. 10-13.

Václav Bůžek, Jakou řečí mluvil slon na císařském dvoře Maxmiliána II.?, in: Petr A. Bílek – Martin Dvořák – Pavel Král (edd.), Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU, České Budějovice 2020, s. 31-42.

Václav Bůžek, La defenestración de Praga, Desperta Ferro. Historia militar y politica del mundo moderno, siglos XVI-XIX 2019, č. 40, s. 14-18.

Václav Bůžek, Mezi zdrženlivostí a hledáním kompromisů. Anglie, Falc a Sasko v počátcích českého stavovského povstání, Dějiny a současnost 40, 2018, č. 10, s. 41-44.

Václav Bůžek, Od konfederace ke královské korunovaci. Politika nekatolíků ve druhém roce českého stavovského povstání, Dějiny a současnost 49, 2019, č. 7, s. 26-29.

Václav Bůžek, Po bitvě na Bílé hoře. Kroky vítězů a poražených, Dějiny a současnost 43, 2021, č. 7, s. 30-32.

Ivo Cerman, 300 let od narození Marie Terezie, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 5, s. 10–11.

Ivo Cerman, Boj o historický odkaz zakladatelů USA, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 4, s. 40–44.

Ivo Cerman, Před Rousseauem… Počátky myšlenky lidských práv v době Marie Terezie, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 5, s. 15–17.

Josef Hrdlička, Jindřichův Hradec Adama II. z Hradce. Zámecký rondel jako pozemský ráj, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 1, s. 28-29.

Josef Hrdlička, Slavatové. Nábožensky rozdělený rod na prahu třicetileté války, Dějiny a současnost 43, 2021, č. 6, s. 28–30.

Rostislav Smíšek, Svědectví o nenaplněných touhách. Sala terrena Ferdinanda z Verdenberka v Náměšti nad Oslavou, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 6, s. 26-27.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1