• Úvod
 • Fakulta
 • Výzkumná centra
 • Výzkumné centrum Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku

Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku

Pojetí výzkumného centra v letech 2022-2026 si klade za cíl navázat na zaměření a vědecké výsledky dosažené v letech předchozích. Badatelské těžiště spočívá v dějinách raně novověké habsburské monarchie personifikované v osobách vybraných vládců (Ferdinanda I., Leopolda I. a Josefa II.) v dlouhé časové epoše od 16. do přelomu 18. a 19. století. Jejich vědecké biografie představují základní výzkumné cíle badatelů sdružených do tří chronologicky navazujících modulů.

Po metodologické a koncepční stránce se budou zamýšlené životopisy uvedených Habsburků odlišovat. Biografie Ferdinanda I. bude usilovat nejen o vystižení charakteristických rysů jeho osobnosti, rodiny, dvora a rituálů osobní i dynastické reprezentace, ale bude se zaobírat jeho centralistickou politikou v českých, rakouských a uherských zemích i Římsko-německé říši. Stranou pozornosti nezůstanou mezinárodní souvislosti ovlivňující mocenské kroky zakladatele středoevropské monarchie, jejíž 500. výročí vzniku připadne na rok 2026. Biografie Leopolda I. bude sledovat především vývoj a proměnu alegorických složek komunikativního obrazu vládce, jeho tří manželek a dětí v řeči barokních performancí. Těžiště biografie Josefa II. bude směřovat k postižení podstaty jeho reformního úsilí v habsburské monarchii v širokých mezinárodních souvislostech.

Vedle životopisů uvedených vládců bude badatelská pozornost věnována v prvním modulu slavnostem na habsburských dvorech v 16. a počátkem 17. století, v nichž se zrcadlily nároky na osobní a dynastickou reprezentaci vládců. Nové poznatky lze očekávat v tomto modulu od výzkumu činnosti diplomatů, vyslanců a klientů saských kurfiřtů a anglických králů na habsburských dvorech v letech 1526-1620. Ve druhém modulu badatelská činnost směřuje s ohledem na postižení role dvorské šlechty v rezidencích Ferdinanda II. a Ferdinanda III. k dokončení kritické edice konceptářů Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka a jejímu vydání. Poznání reformních snah Josefa II., které bude tvořit základ jeho biografie, budou doprovázet případové studie zaměřené na dopad osvícenských reforem do každodenního života venkovského obyvatelstva Pelhřimovska na přelomu 18. a 19. století.

Složení výzkumného týmu

Modul I – Habsburští vládci 1526–1620 a diplomati na jejich dvorech

Personální složení: Václav Bůžek (vedoucí modulu), Pavel Král, Kateřina Pražáková

Modul se zaměřuje především na tyto badatelské cíle:

 • biografie Ferdinanda I. (Václav Bůžek)
 • slavnosti na habsburských dvorech (Václav Bůžek)
 • diplomati, vyslanci a klienti saských kurfiřtů na habsburských dvorech (Kateřina Pražáková)
 • diplomati, vyslanci a klienti anglických králů na habsburských dvorech (Pavel Král)
Modul II – Habsburští vládci 1620-1740 a dvorská šlechta

Personální složení: Rostislav Smíšek (vedoucí modulu), Josef Hrdlička

Modul se zaměřuje především na tyto badatelské cíle:

 • multimediální obraz Leopolda I. a jeho rodiny (R. Smíšek)
 • edice konceptářů Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka z let 1622-1650 (J. Hrdlička)
Modul III – Habsburští vládci 1740–1820 a reformní hnutí v monarchii

Personální složení: Ivo Cerman (vedoucí modulu), Markéta Skořepová

Modul se zaměřuje především na tyto badatelské cíle:

 • biografie Josefa II. s pracovním názvem Joseph der Andere. Das Denken eines Revolutionärs (I. Cerman)
 • dopad josefinských reforem na proměny sociálních, rodinných a majetkových struktur na Pelhřimovsku jako regionu vhodném pro case study (M. Skořepová)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1