Ústav
bohemistiky

Požadavky na bakalářské a magisterské práce

Nařízení ředitele Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity vychází z Opatření děkana FF JU č. 10/2020 ze dne 15.12.2020 . Na základě tohoto článku upravuje ředitel Ústavu bohemistiky FF JU minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu. 

Pravidla zadávání bakalářských a diplomových prací na UBO:

Ústav bohemistiky upřednostňuje zadávání takových bakalářských a diplomových prací, které jsou v souladu s jeho odborným profilem. Za tímto účelem nabízí studentům a studentům okruhy témat, které jsou propojeny s badatelským zájmem jeho pracovníků a pracovnic. Cílem této strategie je integrovat studentské závěrečné práce do komplexnějších – zpravidla dlouhodobějších – výzkumů, výsledky či data mohou sloužit širší odborné komunitě. 

Doporučený postup: Studující si z nabídky zvolí konkrétní okruh a osloví jeho garanta (či jednoho z jeho garantů). Spolu s tímto garantem, který zohlední případnou preferenci studujícího, následně stanoví konkrétní téma práce a zformuluje její zadání. Návrh zadání je poté projednán na schůzi pracovníků patřičné sekce (tj. literárněvědné a jazykovědné) a následně postoupen ke schválení řediteli UBO.

Doporučený postup práce:

  1. Výběr tematické oblasti a specifikace doporučujeme provést v dostatečném časovém předstihu. Termín samotného zadání práce je stanoven podle harmonogramu akademického roku.
  2. Doporučujeme pravidelně konzultovat s vedoucím práce (standardně alespoň 1× za dva měsíce) a stanovit si postupné kroky pro zpracování tématu;
  3. Zápočet za první semestr práce je splněním požadavků školitele (př. odevzdané komentované rešerše literatury, zpracovaná heuristika, přípravné texty apod.)
  4. Zápočet za druhý semestr je udělován na základě odevzdání finální verze práce. Předfinální verze práce by měl školitel obdržet nejpozději měsíc před odevzdáním práce.

Zároveň platíme na to, že v letních měsících zpravidla čerpají pracovníci fakulty dovolenou. Je tedy riskantní nechávat psaní práce na tuto dobu, protože se může stát, že nebude dostupný.

Požadavky na bakalářské a diplomové práce

Rozsah:

Minimální rozsah bakalářské práce je 72 000 znaků (bez přílohy).

Minimální rozsah diplomové práce je 144 000 znaků (bez přílohy).

Struktura:

V úvodu práce autor/ka uvést dané téma a vysvětlí svůj odborný postup opřený o relevantní metodologii oboru. Tuto relevanci potvrdí citovanou a komentovanou odbornou literaturu, respektive uvede příslušné výchozí zdroje, databáze či datové soubory. Dále následuje vlastní text práce. V závěrečné kapitole autor/ka shrne výsledky svého výzkumu. Součástí práce jsou přílohy, základní soupis primární a sekundární literatury. Způsob odkazování na citovaný zdroj a uvádění bibliografických údajů vychází z anglosaského citačního období a musí být vždy konzultován se školitelem.

Tematické okruhy:

Literární historie a literární teorie

Lingvistika

 Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1