Seznam nabízených témat bakalářských a diplomových prací

aktuální seznam nabízených BP a DP

Ústav bohemistiky vypisuje témata pro bakalářské a diplomové práce. Aktuální seznam najdete také v sekci Pro studenty.

Seznam témat BP a DP na Ústavu bohemistiky 
(strukturován abecedně dle jména vyučujícího)

 

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

BP

 • Sonda do mluvy obyvatel na Českobudějovicku (dialektologická práce)
 • Analýza komunistického newspeaku (např. jazyková analýza textů Vítězslava Rzounka)
 • Pravopisné zásady zkratek ve slovanských jazycích (kontrastivní práce)
 • Názvy ulic ve vybrané české obci (toponomastická práce)

DP

 • Sonda do mluvy obyvatel ve vybrané české obci (dialektologická práce)
 • Urbanonyma ve vybrané české obci (toponomastická práce)
 • Sonda do romského etnolektu češtiny ve vybrané české obci (lexikologická práce)
 • Morfologická analýza slovesných tvarů ze staročeského textu Gesta Romanorum

 prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

BP

 • Vězeňská poezie Jana Zahradníčka
 • Recepce Básnického almanachu 1953-59
 • Poezie Jana Borny

DP

 • Tvorba Miroslava Krleži v českém kontextu
 • Dílo Edgara Dutky
 • Literární kritika v časopisu Host do domu

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

BP

 • Cestopisy Emila Holuba a jejich literárnost
 • Jan Neruda jako čtenář
 • Vítězslav Hálek jako redaktor. Náplň a koncept časopisu Zlatá Praha v letech 1864-1865

DP

 • Poezie psaná ženami jako žádaný koncept české literatury 70.-80. let 19. století
 • České mýty a pověsti jako téma historické a literární (v druhé polovině 19. století)

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

BP

 • O divadle. Analýza samizdatového časopisu reflektujícího divadlo 2. pol. 80. let 20. století
 • Třiatřicet stříbrných křepelek. Komparace novely Jana Trefulky a filmu Antonína Kachlíka
 • Memoáry Oty Filipa

DP

 • Dobová řeč samizdatového fejetonu. Analýza Československého fejetonu vydávaného v 2. pol. 70. let v Edici Petlice
 • Zahradníčkova tvorba v české literárněvědné reflexi od 30. let do 90. let 20. století
 • Interpretace textů vybraného autora 20. či 21. století

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

BP

 • Staročeský překlad latinské svatováclavské legendy od Karla IV. (Kar VáclB) obsažené v tzv. Pasionálu muzejním z roku 1379 (analýza fonologická a morfologická).
 • Sbírka přísloví připisovaná Smilu Flaškovi z Pardubic (výklad a konfrontace s novočeskými příslovími).
 • Ezopovy bajky (rkp. z roku 1472) – slovní zásoba, výklad.
 • Svár vody s vínem (kompozice skladby, analýza morfologická).
 • Martin Kabátník, Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 (vlastní jména, exonyma, slovesa).

DP

 • Gesta Romanorum (vybrané kapitoly, analýza fonologická a morfologická).
 • Kompozice satirické skladby Podkoní a žák (slovesné tvary jako opěrné body vyprávění).
 • Jan Hus, Dcerka nebo O poznání cesty pravé k spasení (výklad slovní zásoby a morfologie).
 • Prozaická povídka o Alexandrovi Velikém – srovnání s veršovaným eposem.
 • Prozaická povídka o Alexandrovi Velikém – morfologie jmen a sloves.

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

BP

 • Nespisovnost a její funkce v textech různých funkčních stylů
 • Prostředky jazykové aktualizace v současné psané publicistice
 • Kontaktové prostředky v diskusích na internetu

DP

 • Stylizace mluvenosti v románech současných autorů (podle vlastního výběru)
 • Jazyková agresivita v diskusích na internetu
 • Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby v diskusích na internetu

Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

BP

 • Zvratná slovesa vs. trpný rod zvratný
 • Syntaktické struktury s větou vloženou vs. syntaktické struktury se vsuvkou

DP

 • Jazykový obraz vybraných pohádkových bytostí v českých lidových pohádkách
 • Jazykový obraz vybraných pohádkových bytostí v české lidové poezii

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

BP

 • Slang zájmových skupin (dle výběru)
 • Profesní mluva (dle výběru)
 • Korpusová analýza vybraných lingvistických jevů

DP

 • Slang zájmových skupin (dle výběru)
 • Profesní mluva (dle výběru)
 • Korpusová analýza vybraných lingvistických jevů

 

Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.

BP

 • Časopis Plav – dějiny, strategie, reprezentace, perspektivy (PŘEDBĚŽNĚ ZADÁNO!)
 • Světová literatura v jihočeském tisku po roce 1989 (konkrétní periodikum bude konkretizováno se studentkou/studentem)
 • O nich by chtěl psát každý! Literární reprezentace Českých Budějovic
 • Současné problémy konceptu „autorství“ (výzvy k biografickému autorovi, spoluautorství, nová média…)
 • Český grafický román – problémy a možnosti žánru (PŘEDBĚŽNĚ ZADÁNO!)

DP

 • Kanonické texty české literatury a jejich adaptační/transmediální potenciál (dílo podle domluvy se studentkou/studentem)
 • Světová kanonická díla a jejich kanonizace v českém kontextu (dílo podle domluvy se studentkou/studentem)
 • Čechy Čechům? Reprezentace cizinců v nejnovější české literatuře
 • Ti, kdo nemají hlas? Reprezentace menšin (etnických, náboženských, sexuálních…) v nejnovější české literatuře
 • Reprezentace ženy v současné české a světové žánrové literatuře (dystopie, sci-fi, detektivka…)

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

BP

 • Vědeckofantastická literatura 30. a 40. let 20. století
 • Motivické reflexe díla J. Verna v české meziválečné próze

DP

 • Proměny publicistiky K. Čapka
 • Česká historická próza 30. a 40. let 20. století (Proměny a kontrasty)
 • Reflexe surrealismu v české meziválečné kritice

prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

BP

 • Prózy Františka Jaromíra Rubeše.
 • České překlady próz Theophila Gautiéra.
 • Pohádky Jiřího Mahena.
 • Studie k českému naturalismu (monografické zpracování tvorby vybraného autora podle domluvy).

DP

 • Literárně historické a teatrologické pojetí českého realistického dramatu.
 • Tylova historická próza z hlediska literární diskurzivity.
 • Veršované eposy Vojtěcha Nejedlého.
 • Studie k českému naturalismu (monografické zpracování tvorby vybraného autora podle domluvy).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1