Státní závěrečné zkoušky

  • řídí se článkem 27 Studijního a zkušebního řádu JU
    • odst. (2): Student může konat poslední část státní závěrečné zkoušky, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vypracoval a řádně odevzdal kvalifikační práci, je-li studijním programem předepsána.
    • odst. (5): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce a současně v rámci maximální doby studia stanovené podle čl. 7 odst. 2. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukon­čení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zá­kona.
    • odst. (6): Dostavením se ke státní závěrečné zkoušce student prohlašuje, že je schopen zkoušku absolvovat. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, poruší-li závažným způ­sobem pravidla zkoušky nebo nedostaví-li se bez řádné omluvy ke zkoušce v termínu, na který se přihlásil, je klasifikován známkou „nevyhověl/-a” (4). O hodnocení výkonu studenta v ostat­ních případech rozhodne zkušební komise.
    • odst. (9): Státní závěrečnou zkoušku nebo její část, za předpokladu, že se člení na části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat při splnění podmínek uvedených v odstavci 5.

Důležité dokumenty:

Postup při zadávání, zpracování a hodnocení bakalářských a diplomových prací upravuje Opatření děkana FF JU č. 10/2020 ze dne 15.12.2020 a Dodatek č. 1 k tomuto opatření. Před odevzdáním kvalifikační práce na ústav k obhajobě je povinností studeta/studentky tuto práci vložit do databáze STAG (viz odst. 7). Při vkládání do databáze STAG se student řídí Opatřením R JU č. 452.

Podmínky a organizační zabezpečení konání státních závěrečných zkoušek upravuje Opatření děkana FF JU č. 10/2021 ze dne 02.11.2021.

Přihlášení:

Přihlášení k SZZ probíhá 30 dní před mezním termínem pro podání přihlášky k SZZ prostřednictvím IS/STAG, záložka "Zápis na termíny". Aby se student mohl zapsat na termín SZZ, musí mít ve STAGu vloženou příslušnou zkratku (vkládá si ji student sám v rámci povinného zápisu na daný semestr). V případě problémů s přihlášením na termín se student/ka obrací na sekretariát ústavu, který daný termín vypisuje.

Studenti učitelských studijních programů, kteří konají SZZ z pedagogicko-psychologických disciplín na PF JU nebo odevzdávají kvalifikační práci na některé z kateder PF JU, se řídí termínem pro přihlášení se k SZZ a termínem pro odevzdání kvalifikační práce stanoveným harmonogramem akademického roku na PF JU. [odkaz: https://www.pf.jcu.cz/education/harmonogram_ar.php ]

Odhlášení:

Student/ka má právo se od SZZ, resp. obhajoby kvalifikační práce odhlásit nejpozději 7 dní před jejím začátkem. Odhlášení student/ka provede zasláním e-mailu na Studijní oddělení FF JU. Z vážných, zejména zdravotních důvodů doložených lékařskou zprávou se lze omluvit i dodatečně, a to nejpozději do pátého pracovního dne od termínu zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne předseda/předsedkyně komise.

Doporučení

Splnění studijních povinnosti nutných k přistoupení k SZZ, nebo její části si můžete zkontrolovat v IS/STAG záložka ZBÝVAJÍCÍ POVINNOSTI v části MOJE STUDIUM.

ZIMNÍ TERMÍN

 

mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce

3. 12. 2021

mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána

6. 12. 2021

mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

7. 1. 2022

termín konání SZZ

24. 1. - 28. 1. 2022

LETNÍ TERMÍN

 

mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce

8. 4. 2022

mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána

9. 5. 2022

mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

20. 5. 2022

studenti dvojího diplomu: 27. 5. 2022

termín konání SZZ

6. 6. - 17. 6. 2022

PODZIMNÍ TERMÍN

 

mezní termín pro podání přihlášky k SZZ, resp. obhajobě kvalifikační práce

17. 6. 2022

mezní termín pro odevzdání (registraci) kvalifikační práce na ústav, na němž byla zadána

29. 7. 2022

mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

15. 7. 2022

termín konání SZZ

29. 8. - 2. 9. 2022

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1