Teorie a dějiny novější české literatury

Teorie a dějiny novější české literatury

 • Typ programu
  Doktorský
 • Doba studia
  4 roky
 • Forma studia
  Prezenční, Kombinovaná
 • Titul
  Ph.D.
 • Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci čtyřletého doktorského studijního programu vyučovanému v českém jazyce (Teorie a dějiny novější české literatury) nebo v anglickém jazyce (Theory and History of Modern Czech Literature). Studium v doktorském studijním programu probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu specifikujícího rozložení předepsaných studijních povinností, a to ve formě studia prezenční nebo kombinované.

  Program je uskutečňován na základě dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu mezi Jihočeskou univerzitou (FF JU) a Akademií věd ČR, v.v.i. (ÚČL AV ČR).

  Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru teorie a dějin novější české literatury, tedy české literatury 19. a 20. století, se zřetelnou vazbou k nadnárodnímu kontextu. Proto jsou součástí konceptu daného studijního programu výrazné prvky komparativní soustředěné k literatuře anglosaské, německé a románské. V rámci studia je kladen důraz na problematiku literárněhistorické metodologie a na rozvíjení literárněvědného myšlení, které studentům napomáhá při realizaci disertačních projektů. Obhájené disertační práce představují samostatné vědecké monografie. Absolvent je plně kvalifikován k samostatné i týmové vědecké práci na vysokoškolských a vědeckých pracovištích.

 • Požadavky k přijímacím zkouškám
  • ukončené magisterské studium Česká literatura nebo příbuzného oboru
  • vyhraněný badatelský zájem o obor Česká literatura a její vztah k euro-americkým literaturám (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
  • uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
  • uchazeč prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
 • Tematické okruhy disertačních projektů

  V návaznosti na vědecké projekty pracoviště Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje pro uchazeče doktorského studijního programu Teorie a dějiny novější české literatury tyto tematické okruhy disertačních projektů:

  • Česká neoficiální próza 60. let 20. století
  • Experimentální román 40. let 20. století
  • Teorie řečových aktů a interpretace literárního textu
  • Problematika intencionality literárního textu
  • Povaha a funkce metafor v prozaickém díle
  • Reflexe německého expresionismu v tvorbě Ludvíka Kundery
  • Básnická, prozaická a překladatelská tvorba Zdeňka Lorence v kontextu českého surrealismu 40. let 20. století
  • Recepce a podoby socialistického realismu v české žurnalistice, literární kritice a umělecké tvorbě 30. let 20. století
  • Rysy socialistického realismu v české poezii pro děti na přelomu 40. a 50. let 20. století
  • Venkov jako součinitel realistické fikce (proměny pojetí venkova v porovnání s romantikou a biedermeierem; specifika realistické techné ve vztahu k venkovu; dobová a literárně historická recepce příslušných textů)
  • Paradoxy a podoby historického realismu (specifikace realistického konceptu v oblasti historických témat; kritické přehodnocení pojetí G. Lukácse ve světle moderních, především zahraničních teorií realismu; dobová a literárně historická recepce příslušných textů)
  • Realismus v českých časopisech 1860-1900.
  • Realismus do Čech importovaný: edice a recepce evropského realismu v letech 1850-1900.
  • Všechny projekty soustředěné k problematice realismu v české literatuře 19. století předpokládají i komparativní úhel pohledu (kupř. porovnání českých „venkovských kronik“ s vybranou literaturou jiného jazyka atd.).

   Vypsané okruhy uchazeč specifikuje v rámci přijímacího řízení ve svém disertačním projektu. Uchazeči se mohou přihlásit i s vlastním tématem disertační práce.

 • Oborová rada doktorského studia

  Předseda:

  • prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

  Členové:

  • doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  • prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)
  • prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (Filozofická fakulta JU)
  • doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
  • prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  • doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
  • Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  • prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK, Moravská zemská knihovna)
  • prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
  • prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
  • PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  • prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (Filozofická fakulta JU)
  • prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. (Filozofická fakulta UK)
  • PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
  • prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. (Filozofická fakulta UK)
  • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
 • Garantující pracoviště

  Ústav bohemistiky FF JU

  Kontakt

  Mgr. Martina Halamová, Ph.D. e-mail

  ☎: 387 774 847

 • Studijní plán

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1