Učitelství pro střední školy

Specializace: Anglický jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300081

Popis programu

Studijní program se zaměřuje na přípravu učitelů anglického jazyka a literatury pro střední školy. Zahrnuje důkladnou přípravu jazykovou (až ke stupni znalosti C2), jazykovědnou (profesionální ovládnutí jazykového systému angličtiny i dobrou znalost jeho důležitých variet), literární (dějiny klíčových anglofonních literatur - britské a americké), kulturní (kulturní studia anglofonních zemí) a konečně rozvíjení pedagogických kompetencí budoucího učitele (průběžná a souvislá pedagogická praxe, pedagogicko-psychologické disciplíny a didaktiku jazyka i literatury). Předpokládaná minimální vstupní znalost anglického jazyka je úroveň C1 Společného referenčního rámce pro jazyky. Studium navazuje na bakalářský program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

Informace o studiu

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ lze studovat pouze v kombinaci s další specializací v rámci programu učitelství pro střední školy. Aktuálně jsou to tyto specializace:
  Učitelství pro SŠ se specializací Francouzský jazyk a literatura
  Učitelství pro SŠ se specializací Český jazyk a literatura
  Učitelství pro SŠ se specializací Dějepis
  Učitelství pro SŠ se specializací Německý jazyk a literatura
  Učitelství pro SŠ se specializací Španělský jazyk a literatura.

 • Navazující magisterský studijní program učitelství pro střední školy vede k získání kvalifikace středoškolského pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb.


 • Studijní plán je k dispozici ZDE.

  Možné kombinace

  Profil absolventa

  Naučíte se:
  • ovládat mluvenou i psanou angličtinu na úrovni C2, včetně porozumění oběma klíčovým varietám - britské a americké angličtiny,
  • dobře se orientovat v kulturních dějinách anglofonních zemí a jejich reálií,
  • porozumět a interpretovat literární díla a seznamovat s nimi studenty středních škol,
  • prakticky i teoreticky zvládat systém anglické gramatiky na všech jejích úrovních,
  • orientovat se v základních principech výuky anglického jazyka, literatury a reálií,
  • získat profesní kompetence učitele anglického jazyka a literatury a využívat je k efektivnímu plánování a vedení vlastní výuky,
  • využívat teoretické i praktické poznatky z pedagogiky a psychologie se zaměřením na charakteristiky středoškolského vzdělávání.
  Uplatníte se například jako:
  • Středoškolský pedagog - učitel anglického jazyka a literatury,
  • Lektor jazykové školy,
  • Asistent pedagoga,
  • Vychovatel,
  • Pracovník ve střediscích volného času,
  • Pracovník v dalších oborech, které vyžadují dobrou komunikativní znalost anglického jazyka, kultury a literatur anglofonních zemí, např. v pozici redaktora či editora v elektronických, tištěných či audiovizuálních médiích, průvodce, příp. pracovník v cestovním ruchu, pracovník v mezinárodním obchodu či diplomacii, či pracovník ve státní správě či firemním managementu.

  Přijímací řízení

  Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2024
  V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

  Poplatek: 500 Kč
  (V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

  Podmínky pro přijetí ke studiu
  • Podání elektronické přihlášky.
  • Uhrazení poplatku.
  • Doložení dokončeného bakalářského vysokoškolského vzdělání (nebo jeho zahraničního ekvivalentu) na studijní oddělení FF JU do 6. září 2024.
  • Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
  • Uchazeč který své bakalářské studium neabsolvoval v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění podmínky dosažení vysokoškolského bakalářského vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny.
   Uchazeč absolvuje přijímací zkoušky na obě vybrané specializace.
   V případě, že neabsolvoval bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání), je povinen absolvovat pohovor z pedagogiky a psychologie, za který může získat max. 20 bodů. V případě, že na bakalářský studijní program učitelství (resp. se zaměřením na vzdělávání) absolvoval, získá tyto body automaticky. Ke studiu může být přijat uchazeč, který z tohoto pohovoru získá minimálně 10 bodů.


   Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor, v němž prokáže uchazeč znalosti anglické a americké literatury a praktické i teoretické znalosti anglického jazyka.

   Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
   - anglický jazyk = max. 50 bodů
   - anglická a americká literatura = max. 50 bodů

   Vyrozumění o přijetí ke studiu
   O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
   Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
   Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
   O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

  Něco navíc

  • studijní stáže a pobyty na mnoha evropských univerzitách v rámci programu Erasmus a na různých institucích ve Velké Británii (Česká centra, Česká škola bez hranic)
  • po absolvování navazujícího studia získáte kvalifikaci učitele pro střední školy
  • stimulující prostředí menší vysoké školy s individuálním přístupem ke studentům a s mnoha kulturními, sociálními a vzdělávacími programy mimo běžnou výuku (např. Filologický klub)

  Kontakt

  Ing. Klára Kolgjeraj

  Tel.: 389034811

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1