Italský jazyk a kultura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231A090035

Popis programu

Filologický studijní program, který poskytuje nejen znalosti italského jazyka a italské jazykovědy, ale i dobrou orientaci v kulturních dějinách Itálie včetně dějin italské literatury s přesahy do blízkých románských literatur. Součástí studia je intenzivní jazyková příprava, během níž se uchazeči se vstupní znalostí A0-A1 dostávají na výstupní znalost B2 - studium tedy nevyžaduje předchozí znalosti italštiny.

Informace o studiu

Program lze studovat samostatně, nebo od 2. ročníku kombinovat v rámci sdruženého studia s mnoha dalšími programy fakulty - např. Dějiny umění, Historie, Kulturní studia nebo jiné filologie (anglický, francouzský, německý nebo španělský jazyk a literatura).

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • dobře se orientovat v kulturních dějinách Itálie a v dějinách italské literatury,
 • prakticky ovládat psaný i mluvený italský jazyk minimálně na úrovni B2,
 • prakticky i teoreticky zvládat italskou gramatiku (fonetiku, morfosyntax a lexikologii), což poskytuje optimální základ jak pro efektivní zvládnutí vyšší jazykové úrovně v budoucnu, tak pro další odbornou filologickou profilaci např. v oblasti překladu, tlumočení, výuky apod.,
 • přemýšlet "v" cizím jazyce "o" tomto jazyce,
 • efektivně využívat moderní filologické nástroje (elektronické slovníky, korpusy, strojový překlad, apod.).
Uplatníte se například jako:
 • redaktor, editor,
 • průvodce,
 • pracovník v cestovním ruchu,
 • pracovník v mezinárodním obchodu,
 • po absolvování navazujícího magisterského studia též překladatel, učitel italštiny na jazykových školách, apod.,
 • v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného italského jazyka.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.
 • Kompletní podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.


Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazečů ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost absolvování Erasmových pobytů na atraktivních univerzitách v Itálii (Milán, Padova, Siena, Viterbo, Neapol, Florencie)
 • fakulta nabízí navazující studium orientované na filologii (jazyk a kulturu) nebo na překladatelství
 • většinu kurzů praktického jazyka vyučuje rodilý mluvčí
 • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1