Anglický jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231A090031

Popis programu

Program vychází z tradičního modelu bakalářského filologického studia. Obsahuje předměty zaměřující se na anglickou lingvistiku a dějiny a současnost anglicky psané literatury. Důraz je kladen na samostatné a tvůrčí kritické myšlení, které tvoří přidanou hodnotu k osvojeným jazykovým kompetencím a výrazně rozšiřuje uplatnění absolventa na pracovním trhu.

Informace o studiu

Bakalářské studium Anglický jazyk a literatura lze studovat buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími obory bakalářského studia nabízenými na FF JU. Po úspěšném absolvování lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat anglický jazyk na úrovni C1-C2,
 • rozumět principům anglického jazyka z lingvistického hlediska,
 • získat přehled o anglosaské literatuře a kultuře,
 • principy kritického myšlení,
 • získat praxi s psaním v angličtině.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v publicistice a médiích,
 • pracovník v kulturním provozu,
 • pracovník v PR, marketingu, reklamě,
 • editor a redaktor v nakladatelstvích,
 • pracovník ve státní správě a kulturních institucích.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Uchazeč o studium bude přijat bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jeho celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,50 a zároveň složil mezinárodní zkoušku prokazující znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší. Uznávané jsou certifikáty Cambridge Certificate a TOEFL Certificate. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)
Uchazeč o studium, který nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, bude přijat na základě přijímací zkoušky.

Podoba přijímacích zkoušek: písemná zkouška (doba trvání 90 minut)
V písemné zkoušce budou požadovány:
- znalost anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (Tato znalost je naprosto nezbytná, neboť většina výuky i atestací probíhá v angličtině.)
- základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí
- základní orientace v anglické a americké literatuře
- esej na literárně-kulturní téma v rozsahu 250-300 slov
- více informací a doporučenou četbu k přijímací zkoušce naleznete zde.

Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
- znalost anglického jazyka = max. 20 bodů
- základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí = max. 25 bodů
- základní orientace v anglické a americké literatuře = max. 25 bodů
- esej na literárně-kulturní téma v rozsahu 250-300 slov = 30 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • Možnost absolvování erasmovských pobytů na atraktivních zahraničních univerzitách.

Kontakt

Mgr. Pavla Lencová Ph.D.

Tel.: 389034804

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1