Německý jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231A090036

Popis programu

Filologický studijní program, který je určen pro zájemce o německý jazyk, literaturu a kulturu. Je zaměřen jak na získání praktických jazykových kompetencí, tak teoretických odborných znalostí v oblasti lingvistiky, literární vědy a historicko-kulturních disciplín, s důrazem na aktuální dění a nejnovější metody a přístupy.

Informace o studiu

Program lze studovat samostatně nebo od 2. ročníku v kombinaci s dalšími programy bakalářského studia nabízenými na FF JU. Po úspěšném absolvování lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • prakticky ovládat psaný i mluvený německý jazyk na úrovni C1,
 • orientovat se v reáliích a kultuře německy mluvících zemí,
 • lépe chápat principy německé gramatiky z lingvistického hlediska,
 • číst německé texty v originále, lépe porozumět literárním postupům a specifikům literárního textu.
Uplatníte se například jako:
 • spolupracovník v institucích státního i soukromého sektoru orientovaných na přeshraniční spolupráci, v euroregionech, orgánech a institucích Evropské unie,
 • tlumočník a překladatel,
 • průvodce v německém jazyce, pracovník v cestovním ruchu,
 • instruktor německého jazyka v oblasti volnočasových aktivit,
 • jazykový poradce, korektor německy psaných textů.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek, pokud absolvovali minimálně 3 roky výuky němčiny na střední škole. Splnění této podmínky je nezbytné doložit dle části II, odst. 5.
Uchazeči, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky.

Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor
V ústním pohovoru uchazeči prokážou praktickou znalost německého jazyka minimálně na úrovni B1 SERR a základní orientaci v kultuře a dějinách německy mluvících zemí. Součástí pohovoru je rovněž rozhovor o přečtené literatuře na základě předloženého seznamu přečtené literatury; v něm může být obsažena beletrie, poezie, drama i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v německém originále a též literatura klasická.

Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
- znalost německého jazyka = max. 40 bodů
- základní orientace v kultuře a dějinách německy mluvících zemí = max. 30 bodů
- rozhovor o přečtené literatuře + předložení seznamu přečtené literatury = max. 30 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost absolvování pobytů v rámci programu Erasmus na renomovaných univerzitách v Německu (např. Augsburg, Pasov, Regensburg)
 • možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu (Německý jazyk a literatura, Česko-německá areálová studia, Učitelství pro střední školy - Německý jazyk a literatura nebo Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka)
 • výuka probíhá v němčině, velkou část předmětů vyučují rodilí mluvčí
 • možnost neformálního setkávání s lektory (pravidelný Stammtisch)
 • studentské divadlo v němčině

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1