Vědecké projekty

Barokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660-1789 (GAČR)

(GA16-22333S)

doba řešení: 2016-2018

řešitel: doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

spolupracovník: PhDr. Bc. Jan Ivanega, Ph.D.

Projekt Barokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660–1789 je zaměřen na vyhodnocení bohatého souboru dokumentace vnitřního vybavení kostelů pod schwarzenberským patronátem v Čechách v 17. a 18. století. V mimořádné ucelenosti obsahují dochované prameny schwarzenberské provenience i soubor dobové dokumentace vzniku výbavy schwarzenberských patronátních kostelů. Desítky plánů oltářů a dvacet návrhů kazatelen jsou zpravidla doplněny o příslušnou korespondenci s prováděcími řemeslníky (truhláři, řezbáři/sochaři a štafíři/malíři) včetně patřičných smluv a rozpočtů. Cílem projektu je odborné vyhodnocení pramenného souboru, v dosavadní literatuře prakticky neznámého. V uměleckohistorické rovině se projekt primárně věnuje výzkumu autorských osobností, druhá, tradiční linie bádání, je zacílena na studium jednotlivých památek a třetí se zabývá zejména sochařskou produkcí sledovaného teritoria. Vedle vyhodnocení autorství a analýzy prací jednotlivých truhlářů, řezbářů a štafířů bude pozornost věnována vrchnostenským strategiím vybavování patronátních objektů, motivacím obměny kostelního mobiliáře, argumentačním strategiím provádějících řemeslníků, jejich dílenské praxi a vypořádávání se s konkurencí při získávání zakázek i vzájemné spolupráci.

Proces a estetika: Explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda North Whiteheada (GA ČR 16-13208S)

řešitel: Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (FF UK), spoluřešitel: Mgr. Martin Kaplický Ph.D. (FF JU), členové týmu: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. (FF JU); PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (FF UK)
doba řešení: 2016-2018

Neopragmatické myšlení a literární věda (GA ČR 15-22141S)

řešitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.; členové řešitelského týmu: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc; Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.; Mgr. David Skalický, Ph.D.
doba řešení: 2015-2017

Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století (GA ČR 15-03346S)

řešitel: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.; spoluřešitelské pracoviště Masarykův ústav a Archiv AV ČR)
doba řešení: 2015-2017

Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400-1700) (GA ČR č. 14-25417S)

řešitelka: PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.; spolupracovníci projektu: Doc. Dr. Michal Šroněk, CSc., PhDr. Bc. Jan Ivanega, Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D., Bc. Ivo Janoušek, Bc. Petr Adámek, Jana Doktorová
doba řešení: 2014-2016
web.stránky projektu: http://faces-of-community.prf.jcu.cz/ 

Sedmičlenný mezioborový tým (dějiny umění, historie, z toho tři studenti dějin umění) filozofické fakulty Jihočeské univerzity zkoumá urbánní vizuální komunikaci na příkladech vybraných měst v širším okruhu jihočeského regionu (České Budějovice, Tábor, Písek, Soběslav, Jindřichův Hradec, Slavonice, Dačice, Freistadt a Weitra) a Prahy v období 1420 až 1729. Zaměřuje se na vizuální projevy (obrazy, symboly, festivity) a fundace různých subjektů v rámci městského prostoru, mezi nimi zejména obrazovou reprezentaci městských elit, konfesních komunit, řádů, vrchnosti i jednotlivců. Sleduje, jak obrazy, symboly a ceremonie pomáhaly definovat společenské vztahy a uchovávat (určitou) paměť města.

Projekt vychází z myšlenky, že různí aktéři aktivně vstupují do městského prostoru a mění jej pomocí symbolické komunikace ve smyslu vyjádření společenkých vztahů a komunitních identit. Individuální, rodinný a komunitní patronát městských staveb, kostelních interiérů, památníků, obrazů a symbolů na fasádách a městských festivit je jednou z viditelných forem intervence v organismu města, která představuje jednak obraz komunity v její ideální podobě a jednak její vztah k vrchnosti. V rámci projektu nás zajímá, jak jedinci i komunity (městské elity, měšťanské i šlechtické rodiny, farnosti, korporace, cechy, náboženské skupiny) utvářejí městský prostor, jaké prostředky k tomu využívají a z jakých motivací vycházejí. Klíčovým se v tomto smyslu jeví zlomová období vývoje měst, ať už vycházející z vnitřních či vnějších podmínek, kdy se mění ideová náplň soudržnosti městských komunit (konflikty, konfesionalizace, protireformace).

Projekt uplatňuje nové podněty z oblasti sociologie, kulturní antropologie a vizuální kultury, nahlíží vizuální zkušenost jako důležitou součást pozdně středověké a raně novověké komunikace v městském prostoru a překračuje oborové limity rovnocenným zkoumáním jak obrazových, tak písemných pramenů.

Projekt má mezinárodní přesah, spolupracuje s námi např. Dr. Elisabeth Gruber z Univerzity v Salzburku. Pro studenty je projekt významnou možností se přímo podílet na výzkumu v oblasti humanitních věd.

V roce 2015 se v rámci projektu uskutečnila mezinárodní konference Faces of Community: Agency and Meaning in Urban Visual Communication, Central Europe 1400-1700. Zúčastnily se jí téměř dvě desítky odborníků na městskou kulturu 15. až 18. století ze střední Evropy. V současnosti se ve spolupráci s americkým nakladatelstvím Lexington Books připravuje monografie na téma středoevropské městské symbolické komunikace v urbánním prostoru. V rámci projektu již vyšlo několik dílčích studií a další jsou připraveny do tisku.
Řešitelka tříletého projektu GAČR č. 14-25417S : PhDr. Kateřina Horníčková, PhD.

Spolupracovníci projektu: Doc. Dr. Michal Šroněk, CSc., PhDr. Bc. Jan Ivanega, Mgr. Kateřina Pražáková, PhD., Mgr. Petr Adámek, Bc. Jana Doktorová, Bc. Veronika Polnická

Kontakt: Dr. Kateřina Horníčková
Faces of Community Project
Institute of Aesthetics and Art History
Faculty of Arts
University of South Bohemia in České Budějovice
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Czech Republic
Phone: +420 389034878, +420 734335967

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1