Granty

NÁRODNÍ GRANTY A VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Typ projektu/ programu   Název projektu a jeho zaměření (stručný popis)
   

GA ČR

Proměny literární a jevištní postavy "chlubivého vojáka" ve Francii, Itálii a ve Španělsku 16. a 17. století

PhDr. Josef Prokop, Ph.D. 


GA ČR  

Ukazatele aktuálního členění v češtině a španělštině: komparativní textová analýza aktualizátorů a ostatních souvisejících prvků

(2017-2019, GAČR P406/17-20553S)

Cílem projektu je provést detailní srovnávací analýzu projevů aktuálního členění v češtině a ve španělštině v textové rovině, organizace textu a prostředků AČ jako jsou aktualizátory a obecně takových prvků, které signalizují principy AČ.  

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. 


GA ČR 

Tvorba kompozit typu N-N v současné francouzštině

(2017-2019, GAČR P406/17-17253S)

Doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. 


GA ČR 

Jehan de Nostradame a jeho fabulace v Životech slavných a starých provensálských básníků

(2016-2018, GAČR 16-19104S)

PhDr. Josef Prokop, Ph.D. 

GA ČR 

Geneze výkladového diskurzu ve staré a střední francouzštině: aspekty textové strukturace v překladech latinských naučných spisů

(2014-2016, GAČR 14-03643S) 

Projekt měl za cíl prozkoumat vybrané aspekty vývoje výkladového diskurzu ve staré a střední francouzštině. Výzkum byl prováděn na korpusu čtyř staro- a středofrancouzských překladů latinských naučných spisů pocházejících z let cca 1280-1405. Výzkum staro- a středofrancouzských překladů latinských naučných spisů byl zaměřen na následující vybrané oblasti textově-strukturačních prostředků: subordinované a koordinované klauze (akty), konektory a textové organizátory.  

řešitel: Doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. 


GA ČR 

Tvorba kompozit typu N-N v současné italštině

(2013-2015, GAČR 13-00496S)

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.  
GA ČR 

 

Medikalizace smrti. Zdánlivá smrt a postoje lékařů ke zdánlivě mrtvým v Českých zemích (1780-1850)

(2014-2016)

Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. 


GA JU 

Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů

(2016-2018, GA JU 143/2016/H)

Projekt je primárně zaměřený na podporu vědecké práce doktorandů filologických oborů na FF JU a jejich mezioborovou spolupráci. Tematicky se soustředí na otázky reprezentace a performativity v (české) literatuře, teoretické a metodologické nástroje pro výzkum (románských jazyků) a analýzu lexika a stylu barokního kazatelství. GA JU 

 

Vytvoření korpusových nástrojů pro kontrastivní analýzu slovosledu ve francouzském a českém jazyce

(2016-2017, GAJU 075/2016/H)

Cílem projektu je vytvořit vhodné nástroje pro kontrastivní analýzu jazyka českého a francouzského s ohledem na prostředky funkční větné perspektivy. Projekt, který aplikuje kontrastivní perspektivu (francouzština-čeština), sleduje dva komplementární cíle: 1) vytvořit ucelenou komparativní syntézu hlavních teorií francouzských (hlavně lotrinská škola) a českých (pražská škola) na dané téma a za 2) pokusit se na základě poznatků dosažených v rámci první fáze o návrh způsobu paralelní anotace slovosledu vzhledem k teoriím funkční větné perspektivy v korpusu. 

Mgr. Klára Žemličková  GA JU 

 

Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: metodologické problémy analýzy diskurzivních složek

(GAJU 024/2015/H)

Výzkumný projekt zaměřený na studium vybraných konverzačních ukazatelů v rioplatenské španělštině a na definování obecných postupů pro sběr a analýzu dat na úrovni konverzace, resp. diskurzu.  

Mgr. Markéta Šmídová                                                   


GA FF 

Funkční analýza vyjádření významů PSD v současné španělštině - příprava monografie

(2015-2016)

PhDr. Jana Pešková, Ph.D. 


GA FF 

Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově lingvistický přístup, jednoletý projekt, příspěvek na vydání monografie

(2016)

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. 

GA FF

Fonetika italštiny, jednoletý projekt na vydání monografie

(2016)

Doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.,

 GA FF 

Il suppletivismo verbale romanzo in diacronia jednoletý projekt, příspěvek na vydání monografie

(2016)

Monografie z oblasti románské srovnávací diachronní lingvsitiky ll suppletivismo verbale romanzo in diacronia [Románský slovesný supletivismus v diachronii].

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.OPVK 

 

Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 2010-2013

(OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0079)

Projekt byl zaměřen na inovaci výuky románských jazyků na FF JU s cílem stabilizovat a zatraktivnit nabízené obory prostřednictvím modernizace didaktických metod v kurzech praktického jazyka (portfolio progrese dle SERR pro jazyky) a současně i zkvalitnit personální zajištění (rodilí mluvčí) a materiální vybavení (interaktivní pomůcky) pracoviště. 

 JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D. 

Erasmus+ 

Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l´UE: traduire et interpréter dans la diversité

(2015-2018, Erasmus+ 2015-1-CZ01-KA203-013931)

Projekt, jehož pracovními jazyky jsou francouzština a angličtina, je zacílený na oblast právního překladu a tlumočení s cílem rozvíjet transversální jazykové a podnikatelské kompetence účastnících se studentů. Jeho centrálními aktivitami jsou organizace 3 Intenzivních studijních programů v únoru 2016 v Českých Budějovicích, v únoru 2017 ve Ventspilsu a v únoru 2018 v Lorientu a příprava 4 výstupů v podobě otevřených pedagogických materiálů veřejně přístupných na webových stránkách projektu.   

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D. 

IP JU 

Optimalizace výuky předmětů zaměřených na odbornou právní komunikaci v programech cizojazyčných filologií na FF JU (s využitím platformy Moodle) 

(2015)

Projekt byl zaměřen na inovaci po formální i obsahové stránce 6 předmětů, které jsou součástí 3 studijních jazykově zaměřených oborů , tj. navazujícího magisterského studia francouzského jazyka a španělského jazyka a bakalářského oboru německého jazyka, s cílem posílit kvalitu a efektivnost výuky daných předmětů zacílením na praktickou uplatnitelnost vyučovaných dovedností v oblasti odborného jazyka a překladu.   

řešitelka pro sekci španělský jazyk: PhDr. Jana Pešková, Ph.D. 

garant projektu: JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D. 

IRP JU 

Zavedení jednotného systému testování pomocí LMS (Moodle) pro výuku praktických jazyků na URO FF JU

(IRP JU 2014)

Cílem projektu byla tvorba a uvedení do praxe testovacích nástrojů pro výuku praktických jazyků vyučovaných na Ústavu romanistiky FF (francouzština, italština, španělština), tak aby byly využitelné v systému LMS (Moodle). Projekt přímo navazoval na OPVK realizovaný mezi lety 2010-2013, v němž byl sjednocen systém výuky praktických jazyků všech jazykových verzí.

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1