ACTA PHILOLOGICA

TITUL  MÍSTO PRODEJE - KONTAKTNÍ ADRESA

RADIMSKÁ Jitka

Corneille na české scéně. Zapomenuté výročí: 1606 - 2006.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2007, 127 s.

Acta philologica Universitatis Bohemiae Meridionalis ; sv. 1.

ISBN 978-80-7394-023-2

Nová tiskárna Pelhřimov

Krasíkovická 1787

393 01 Pelhřimov

  
☎/fax: 565 332 338
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Text monografie je přehledně rozčleněn do pěti kapitol. První shrnuje poznatky o Corneillově životopise a dramatické tvorbě, druhá kapitola, již založená na vlastním studiu pramenů, sleduje uvádění dramatikových děl ve Francii, soustřeďuje se na diskuse o problematice jeho děl a jejich inscenování, zvláště ve 20. století i v současnosti a je zakončena popisem slavného turné Vilarova divadla po Československu v roce 1955. Třetí kapitola se zabývá starší etapou recepce dramatikova díla v českých zemích, která začíná v šlechtických kruzích koncem 17. století. Dvě nejobsáhlejší kapitoly jsou věnovány českým překladům Corneillových dramat a jejich inscenacím na českých divadlech. Autorka přesvědčivě ukazuje, že náročná dramatická tvorba Pierra Corneille našla i v českých zemích překladatele a režiséry, kteří poznali její myšlenkovou hloubku i estetickou hodnotu a snažili se ji interpretovat, ať už jak dílo evropského klasika nebo jako autora, jehož svět chtěli přiblížit (s různou mírou vkusu a úspěšnosti) českému divákovi 19. a 20. století.

V přílohách je podán soupis inscenací Corneillových dramat na českých jevištích v letech 1893-2002 s hereckým obsazením a počtem repríz. Publikaci doplňuje 17 obrazových příloh, které jsou velmi zajímavé a většinou dosud nebyly publikovány. Několikastránkové francouzské resumé umožňuje orientaci v knize pro zahraniční čtenáře a uživatele.

TITUL    MÍSTO PRODEJE - KONTAKTNÍ ADRESA

RADIMSKÝ Jan

Verbo-nominální predikát s kategoriálním slovesem.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2010, 216 s.

Acta philologica Universitatis Bohemiae Meridionalis ; sv. 2.

ISBN 978-80-7394-227-4

Nová tiskárna Pelhřimov

Krasíkovická 1787

393 01 Pelhřimov

  
☎/fax: 565 332 338
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studie o analytických predikátech typu provést analýzu vychází především z  negenerativní transformační metodologie francouzské Lexikogramatické školy (fr. Lexique-Grammaire) a aplikuje ji na česká jazyková data. Cílem bylo nejen tematizovat a popsat analytické predikáty s kategoriálním slovesem v češtině, v konfrontaci s daty francouzskými a italskými, ale také testovat možnosti a meze původně francouzské metodologie na jazyce geneticky i typologicky odlišném.

Publikace nabízí českému jazykovědci pohled na vlivné a u nás málo známé románské teorie v konfrontaci s domácími studiemi zejm. z oblasti dvourovinné valenční syntaxe. Přináší také komplexní popis jednoho syntaktického jevu ve třech jazycích, ačkoli hlavním zdrojem jazykových dat zůstává čeština. K vymezení a systemizaci analytických predikátů využívá autor formální transformační testy a na základě řady kvalitativních rešerší v Českém národním korpusu ukazuje fungování českých analytických predikátů na úrovni systému i v promluvě.

Všechny cizojazyčné příklady a citace jsou v knize přeloženy do češtiny, díky čemuž je text snadno přístupný nejširšímu okruhu lingvistů a studentů.

TITUL  MÍSTO PRODEJE - KONTAKTNÍ ADRESA
                 

AUROVÁ Miroslava

Slovosled ve španělštině : revize přístupů. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2010, 219 s.

Acta philologica Universitatis Bohemiae Meridionalis ; sv. 3.

ISBN 978-80-7394-234-2

 

Nová tiskárna Pelhřimov

Krasíkovická 1787

393 01 Pelhřimov

  
☎/fax: 565 332 338
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Práce je kritickou revizí stávjících metodologických přístupů k analýze slovosledu, a to jak v rovině obecné, tak v rovině aplikace na španělštinu, spočívající ve víceméně chronologicky řazeném popisu existujících metod a postupů, kritickém hodnocení a ověřování jejich aplikativní síly na konkrétním materiálu. Studie představuje v českém prostředí první ucelený a úplný pohled na španělský slovosled, na vývoj názorů na jeho uchopení, a zároveň o první pokus konfrontovat úspěšnost jednotlivých teoretických modelů při aplikaci na španělský jazykový materiál. 

TITUL MÍSTO PRODEJE - KONTAKTNÍ ADRESA


PEŠEK. Ondřej

Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2011, 353 s.

Acta philologica Universitatis Bohemiae Meridionalis ; sv. 4.

ISBN 978-80-7394-305-9

 


Nová tiskárna Pelhřimov

Krasíkovická 1787

393 01 Pelhřimov

  
☎/fax: 565 332 338
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tématem studie je analýza argumentativních konektorů typu mais/ale, car/neboť v současné francouzštině a češtině. Je navržen model fungování této kategorie budovaný s ohledem na jeho využití pro systémové komparace a pro analýzy okurenčních korespondencí.

Po stránce teoretické studie vychází z tradic evropského strukturalismu. Staví na třech hlavních pilířích, které propojuje: a) saussurovská teorie znaku a hodnoty; b) pražské pojetí dichotomie systém-potenciál / text-aktualizace a pražské pojetí funkce; c) ducrotovská teorie argumentace v jazyce. Hlavní pozornost je věnována sémanticko-pragmatické úrovni popisu. Instrukční sémantický model je pak doplněn o další parametry, které dotvářejí diferenční systémový potenciál konektoru.

Analýza je pojata jako kontrastivní. Důsledně rozlišuje mezi srovnáváním na úrovni systémové a analýzou textových ekvivalencí. Vytváří tak metodologické východisko pro kontrastivní zkoumání dalších jazykových jevů.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1