Historický
ústav

Granty - GA JU

Rok řešení: 2023

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Zvýšení teoretických a metodologických kompetencí studentů doktorských studijních programů v historických vědách 


Individuální projekty

Mgr. Ondřej Lee Stolička, Ph.D.

Postavení a role manželek císařských velvyslanců v Madridu ve druhé polovině 17. století

Rok řešení: 2022

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Zvýšení teoretických a metodologických kompetencí studentů doktorských studijních programů v historických vědách 


Individuální projekty

Mgr. Hanka Tlamsová

"Světští" ve světě během dlouhého 19. století. Čeští loutkoherci a artisté optikou evropské a severoamerické historiografie

Mgr. Ondřej Lee Stolička

Císařská ambasáda v Madridu ve druhé polovině 17. století

Rok řešení: 2021

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Teoretické a metodologické aspekty rozvoje doktorských studijních programů v historických vědách


Individuální projekty

Mgr. Ondřej Lee Stolička

Císařská ambasáda v Madridu ve druhé polovině 17. století

Mgr. Marek Jansa

Heuristické aspekty sociálně-historického výzkumu domu Českokrumlovska a Horního Povltaví se zvláštním zřetelem k tzv. vierkanthofu

Rok řešení: 2020

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Teoretické a metodologické aspekty rozvoje doktorských studijních programů v historických vědách


Individuální projekty

Mgr. Josef Čížek

Věřitelé Habsburků v zemích Koruny české v letech 1526–1620

Mgr. Aleš Černý

Zprávy britské diplomatické mise v Československu v letech 1925–1938

Rok řešení: 2019

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Teoretické a metodologické aspekty rozvoje doktorských studijních programů v historických vědách


Individuální projekty

Mgr. Josef Čížek

Věřitelé Habsburků v zemích Koruny české v letech 1526–1620

Mgr. Aleš Černý

Vnitropolitický vývoj první československé republiky na počátku dvacátých let 20. století ve světle zpráv britské legace v Praze

Rok řešení: 2018

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů


Individuální projekty

Mgr. Vladimír Panov

Mikuláš Varkoč a jeho diplomatické mise do Moskvy v letech 1589–1594

Rok řešení: 2017

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie


Individuální projekty

Mgr. David Bohdálek
Reklamní činnost v socialistickém Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století na příkladu českobudějovického tužkárenství

Mgr. Václav Černý
Genealogie a dějiny rodu. Západoevroské a severoamerické podněty pro českou historickou demografii

Rok řešení: 2016

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU - teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie


Individuální projekty

Mgr. David Bohdálek
Business history ve středoevropské historiografii - možnosti uplatnění konceptů zahraničních bádání při výzkumu československého tužkárenství

Mgr. Václav Černý
Postavení mladších sourozenců v sociální struktuře venkova. Specifika českého prostředí v kontextu zahraničního bádání (stav a možnosti výzkumu)

Rok řešení: 2015

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Reflexe války očima člověka raného novověku


Individuální projekty

Mgr. Miroslav Morawetz
Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye

Rok řešení: 2014

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Reflexe války očima člověka raného novověku


Individuální projekty

Mgr. František Koreš
Paměti Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna Jana

Mgr. Monika Hrušková
Diplomatická mise Kryštofa Leopolda Schaffgotsche k polskému královskému dvoru v roce 1667

Mgr. Veronika Mezerová
Rodinná korespondence barokní šlechtičny Evy Polyxeny Kapounové ze Svojkova

Mgr. Michal Morawetz
Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye

Rok řešení: 2013

Týmové projekty

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
​Reflexe války očima člověka raného novověkuIndividuální projekty

Mgr. Monika Hrušková
Císařští vyslanci v Polsku ve druhé polovině 17. století ve světle jejich deníků

Mgr. Miroslav Žitný
Komunikativní obraz bitev patnáctileté války s Turky (1591–1606)

Mgr. Veronika Mezerová
Odraz myšlenkového světa barokní šlchty na příkladu knihovny Gallasů

Rok řešení: 2012

Týmové projekty

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.–20. století

PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622–1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech


Individuální projekty

PhDr. Markéta Skořepová
Problematika osiřelých dětí v evropské historiografii - dosavadní výsledky zahraničního bádání a možnosti jejich aplikace ve vztahu k dějinám českého venkova

Mgr. Miroslav Žitný
Edice korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku

Rok řešení: 2011

Týmové projekty

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.–20. století

PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622–1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech


Individuální projekty

Mgr. Josef Kadeřábek
Exil - domov nebo past? Slánští pobělohorští exulanti v 17. století

Rok řešení: 2010

Týmové projekty

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.–20. století

PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622–1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech


Individuální projekty

Mgr. Václav Grubhoffer
Medializace smrti v "dlouhém" 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství (1750–1900)

Mgr. Josef Kadeřábek
Šlechtická konfesionalizace optikou historické antropologie a obecné teorie sociálních systémů

Rok řešení: 2009

Individuální projekty

Mgr. Jakub Kohout
Proměny krajinného rázu mikroregionu Žďár nad Sázavou ve 20. století – oblast západ a jihozápad

Mgr. Jitka Skřičková
Osvícenská prozíravost. Karl Heinrich Seibt a pražské osvícenství

Mgr. Petr Kubát
Jarmil Krejcar z Růžokvětu. Svět české dekadentní společnosti 1880-1925

Mgr. Václav Grubhoffer
Antropologie smrti v prostředí vysoké šlchty v první polovině 19. století. Poslední nemoci, přechodový rituál smrti v rodině Schwarzenbergů v letech 1800–1850

Mgr. Josef Kadeřábek
Víra a vzdor. "Rekatolizace" smečenského panství v 17. století

Rok řešení: 2008

Individuální projekty

Mgr. Kateřina Pražáková
Obraz osmanské říše v novinovém zpravodajství 16. století

Mgr. Zuzana Gilarová
Brněnsko-olomoucký samizdat

Mgr. Ivan Malý
Vznik autoritativních režimů v Litvě (1926), Lotyšsku (1934) a Estonsku (1934) a reakce demokratické Evropy na příkladu československé zahraniční politiky a publicistiky

Mgr. Vojtěch Kyncl
Kontrolní aparát okupační moci v "Oberlandrat Pardubitz" mezi lety 1939-1945 a interakce bezpečnostní policie s udavači

Mgr. Václav Grubhoffer
Smrt a pohřby v rodině Schwarzenbergů v druhé polovině 18. a na počátku 19. století

Mgr. Zdeněk Duda
Člověk, smrt a onen svět v měšťanských testamentech v čase odkouzlování světa (kritická edice píseckých měšťanských testamentů z let 1730–1790)

Rok řešení: 2007

Individuální projekty

Mgr. Ivan Malý
Proces vnímání "pobaltských národů" v české společnosti 19. a 20. stoltí

Mgr. Kateřina Bicanová
Obraz moskevského knížectví v novinovém zpravodajství 16. století

Mgr. Zuzana Gilarová
Samizdatová edice Texty prážel a olomoucká nezávislá kulturní scéna v 70. a 80. letech 20. století

Mgr. Jaroslav Dibelka
Reflexe a sebereflexe ženy na okraji raně novověké společnosti

Rok řešení: 2006

Individuální projekty

Mgr. Kateřina Bicanová
Polský stát očima českých vyslanců na konci 16. století

Mgr. Ivan Malý
Výzkum reflexe Lotyšska v české kultuře a vědě 1788–1989

Mgr. Karel Kratochvíl
Edice pamětí Matouše Válka

Mgr. Jaroslav Dibelka
Cizoložství a jeho reflexe v očích raně novověkého obyvatelstva

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1