Historický
ústav

Navazující magisterské studium

Složení komise pro státní závěrečné zkoušky

 • navazujícího magisterského studia Historie
 • navazujícího magisterského studia Učitelství dějepisu pro střední školy
 • navazujícího magisterského studia Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací dějepis

předseda:

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

členové:

prof. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.
PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

I. Historiografie

 1. Řecká historiografie od Hérodota k Xenofontovi
 2. Zlatá éra římského dějepisectví (Sallustius, Caesar, Livius, Tacitus, Josephus Flavius)
 3. Počátky středověké historiografie a církevní chronologie dějin (Eusebius Caesarejský, sv. Jeroným, sv. Augustin, Paulus Orosius)
 4. Kosmova kronika v kontextu dobové středoevropské historiografie (Reginon, Vincenc Kadlubek, Otto z Freisingu, pokračovatelé Kosmovi)
 5. České kronikářství doby Karla IV.
 6. Hájkova kronika v kontextu humanistického myšlení v Čechách a na Moravě
 7. Italský a zaalpský humanismus (Flavio Biondo, Eneáš Silvius Piccolomini, Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, utopické myšlení)
 8. Barokní evropské dějepisectví
 9. Bratrské dějepisectví a pobělohorská emigrační historiografie
 10. Česká barokní historiografie
 11. Počátky vědecké historiografie, zdroje osvícenského myšlení, srovnání francouzské a české osvícenské historiografie
 12. Romantická historická věda, podstata romantismu, historismus v epoše romantismu, institucionalizace historické vědy, rozvoj národních historiografií
 13. František Palacký
 14. Leopold von Ranke a německá historická věda v 19. století
 15. Reformy vysokých škol Leo Thun-Hohensteina a proměna zázemí historické vědy na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze (Wácslaw Wladiwoj Tomek, Konstantin Adolf Höfler, historické semináře, Institut pro rakouský dějezpyt ve Vídni).
 16. Rozdělení pražské univerzity a proměny české historiografie před první světovou válkou (Jaroslav Goll, Antonín Rezek, Josef Emler, Josef Kalousek); historiografický pozitivismus, nástup nové generace do vědeckého bádání (kolektivní fakta Karla Lamprechta a čeští historikové, hospodářské a sociální dějiny); spory o Rukopisy a o smysl českých dějin
 17. Evropské pozitivistické a realistické dějepisectví
 18. Čeněk Zíbrt a česká kulturní historie
 19. Krize pozitivismu a 1. sociologická revolta
 20. Hlavní tendence evropského dějepisectví v meziválečném období
 21. Mezinárodní aspekty české historické vědy ve 20. století (mezinárodní kongresy historických věd, bádání ve vatikánských archivech - Istituto Austriaco, Československý historický ústav v Římě a jejich vědecké výsledky u Josefa Šusty, Karla Stloukala, studijní cesty jako zahraniční inspirace)
 22. Hlavní představitelé meziválečné československé historické vědy (Josef Pekař, Josef Šusta, univerzity v Brně a Bratislavě, historiografie za protektorátu)
 23. Vývoj české marxistické historiografie (Jan Slavík a předválečná Historická skupina, 2. sjezd československých historiků, oficiální a neoficiální historiografie let 1948-1989)
 24. Česká nemarxistická historiografie 1948-1989
 25. Škola Annales a její podněty pro evropskou a českou historiografii
 26. Hospodářské a sociální dějiny (německá škola hospodářských dějin, tzv. history from below a britská marxistická historiografie, bielefeldská škola apod.)
 27. Kvantifikace a nová politická a sociální historie
 28. Postmoderní výzvy, lingvistický obrat a jejich ohlas v dějepisectví (Michel Foucault, Thomas Kuhn aj.)
 29. Antropologizace dějin (historická antropologie a mikrohistorie)
 30. Kulturní obrat a nová kulturní historie
 31. Memory studies a dějiny paměti
 32. Globální historie, transnacionální (transregionální) dějiny, postkolonialismus, prostorový obrat („Spatial Turn“)

 

II. Teorie a metodologie dějin, včetně didaktiky dějepisu 

 1. Škola Annales a strukturální pojetí dějin kolektivních mentalit
 2. Historická antropologie - člověk jako aktér dějin a jeho myšlenkový svět
 3. Průnik strukturálních, sociologizujících a antropologizujících přístupů k dějinám společnosti
 4. Metodologie výzkumu populačního vývoje a rekonstrukce rodin
 5. Rodinné formy z pohledu historické demografie a kulturní antropologie
 6. Starý a nový demografický režim; populační vývoj optikou mikrohistorie
 7. Výzkum migrací a migrační teorie
 8. Kulturní dějiny - každodennost jako metodologické východisko
 9. Symbolická komunikace - cesta k novým politickým dějinám
 10. Metodologie intelektuálních dějin
 11. Sebeprezentace a sebereflexe individua
 12. Genderová perspektiva reflexe a sebereflexe individua
 13. Imaginární svět individua
 14. Marginalizace individua
 15. Konstrukce obrazu individua prostředky symbolické komunikace
 16. Individuum v prostoru krajiny
 17. Překračování horizontu důvěrně známého prostředí individua
 18. Individuum a čas
 19. Individuum ve světě domácnosti
 20. Individuum v sítích sociálních vztahů
 21. Individuum v přechodových rituálech mezi životem a smrtí
 22. Modernizace a modernizační teorie
 23. Protoindustrializace versus industrializace
 24. Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu
 25. Dějiny podniků a podnikání – Business History
 26. Dělnictvo jako subjekt a objekt historického bádání
 27. Politická kultura individua ve veřejném světě
 28. Individuum ve společnosti násilí a konfliktů
 29. Didaktická analýza dějepisného učiva
 30. Pojetí dějepisu v rámcových vzdělávacích programech, učební plány a podoba dějepisu ve školních vzdělávacích programech
 31. Vyučovací metody ve výuce dějepisu
 32. Formy dějepisného vyučování
 33. Didaktická média ve výuce dějepisu
 34. Specifika výuky dějin 20. století
 35. Regionální dějiny a školní dějepis
 36. Projektová metoda v dějepisném vyučování
   

Upozornění:
Posluchači předloží ke státní zkoušce seznam prostudované odborné literatury, včetně přečtených novinek z posledních let. 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1