Historický
ústav

Bakalářské studium

Složení komise pro státní závěrečné zkoušky

 • bakalářského studia Historie
 • bakalářského studia Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy
 • bakalářského studia Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

předseda:

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

členové:

prof. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

České a obecné dějiny

 1. Antické dědictví a evropská raně středověká civilizace
 2. Vznik barbarských království v západní, jižní, severní a východní Evropě a jejich vývoj do 11. století
 3. Společnost a kultura Velké Moravy
 4. Vznik a vývoj českého státu v 10. - 12. století
 5. Proces středověkého partikularismu v Evropě a jeho překonávání v 11. - 13. století
 6. Století posledních Přemyslovců a jejich dědictví
 7. Středověká společnost mýtů, symbolů a gest
 8. Křížové výpravy, boj o investituru
 9. Svět evropských a českých gotických katedrál
 10. Dynastická koncepce a dvorské umění Lucemburků v českých zemích
 11. Stoletá válka a její mocenské pozadí, evropská diplomacie 13. - 15. století
 12. Vývoj Byzance od 5. století do roku 1453; přínos byzantské vzdělanosti, vědy a kultury
 13. Středověká vzdělanost, patristická a scholastická filozofie, kláštery, církevní řády
 14. Krize předhusitských Čech a hlavní vývojové etapy husitské revoluce v letech 1419-1485; husitská a pohusitská kultura
 15. Tatarská a turecká invaze ve východní a jižní Evropě ve vrcholném a pozdním středověku
 16. Stavovství a jeho vývoj v zemích Koruny české (1526-1620); konflikty stavů a panovníka
 17. Zámořské objevy a koloniální expanze evropských států v 16. - 19. století
 18. Habsburkové v českých dějinách 1526-1918 (osobnosti, mýty, stereotypy)
 19. Konec náboženské jednoty: reformace, protireformace, rekatolizace a konfesionalizace
 20. Německá selská válka; povstání stavů v Nizozemí
 21. Evropský panovnický absolutismus od 16. do poloviny 18. století (Anglie, Francie, Rusko, Španělsko)
 22. Vývojové modely českého velkostatku od konce 15. do 17. století; hospodářská role měst v raném novověku
 23. Šlechta v českých dějinách 16. - 18. století
 24. Renesanční, manýristická a barokní kultura v Evropě a v českých zemích
 25. Proměny evropské vzdělanosti a vědy v 17. - 19. století
 26. Charakter, příčiny, průběh a výsledky třicetileté války; základní etapy ve vývoji evropské diplomacie 16. - 17. století
 27. Osvícenský absolutismus a habsburská monarchie v letech 1740-1792
 28. Habsburská monarchie a evropská politika v letech 1648-1763
 29. Anglická občanská válka (1642-1651) a „Slavná revoluce“ (1688)
 30. Americká revoluce – válka za nezávislost USA (1775-1783)
 31. Velká francouzská revoluce
 32. Napoleon Bonaparte – revoluční a napoleonské války
 33. Vídeňský kongres a Svatá aliance (kongresy)
 34. Revoluce 1830 a následný evropský vývoj
 35. Průmyslová revoluce (Anglie a Evropa)
 36. Jaro národů: revoluce 1848-1849 (Francie, Německo, Itálie)
 37. Cesta k sjednocení Německa (1815-1871)
 38. Italské risorgimento (1815-1870)
 39. Počátky rozpadu Osmanské říše (1808-1876)
 40. Osvobození balkánských národů a cesta ke vzniku Turecké republiky (1876-1923)
 41. Rozšiřování USA (1776-1853), americká občanská válka (1861-1865)
 42. Národní obrození – počátky utváření moderního českého národa
 43. Revoluce 1848-1849 v českých zemích a v habsburské monarchii
 44. Březnová oktrojovaná ústava (1849) a období Bachova neoabsolutismu (1851-1859)
 45. Obnovení parlamentarismu – Říjnový diplom (1860), Únorová ústava (1861), vznik české politické reprezentace, období pasivní rezistence
 46. Rakousko-uherské vyrovnání, prosincová ústava (1867), česká státoprávní politika, fundamentální články (1871), nástup mladočechů
 47. Konec pasivní rezistence, „železný kruh pravice“, drobečková politika, školské zákony, volební a živnostenské reformy, český zápas o národní identitu, punktace
 48. Vznik spektra českých politických stran, počátky dělnického hnutí, boj za všeobecné a rovné hlasovací právo (1893-1907), proces s Omladinou, hilsneriáda, Anenské patenty
 49. České secesní umění a kubismus v evropském kontextu
 50. Příčiny, charakter, průběh a důsledky první světové války
 51. Ruské revoluce 1905 a 1917, občanská válka a vznik SSSR
 52. Versailleský mírový systém, poválečné uspořádání světa, mezinárodní vztahy
 53. Vnější a vnitřní předpoklady vzniku ČSR; zahraniční a domácí odboj
 54. Světová hospodářská krize a nástup nacismu k moci
 55. Totalita sovětského typu, zahraniční politika SSSR, diktatura J. V. Stalina
 56. Mezinárodní a vnitropolitické souvislosti Mnichova 1938; Druhá republika
 57. Vypuknutí druhé světové války, západní tažení, bitva o Anglii, napadení SSSR
 58. Vstup USA do války, světová bojiště, konference (Teherán, Jalta, Postupim)
 59. Protektorát Čechy a Morava; zahraniční a domácí odboj; Slovenský stát
 60. Vnější a vnitřní předpoklady přechodu k totalitní moci v ČSR (1945-1948)
 61. Počátky studené války a německá otázka (Marshallův plán, první berlínská krize)
 62. První krize sovětského bloku (projevy nespokojenosti v ČSR a NDR, polský říjen 1956, lidové povstání v Maďarsku), vznik Varšavské smlouvy, druhá berlínská krize
 63. Dálný východ po roce 1945 - čínská občanská válka; nezávislost a rozdělení Indie, krize v Kašmíru; válka v Koreji, vítězství komunistických režimů ve Vietnamu, Kambodži a Laosu, válka v Afgánistánu, irácko-íránská válka, vpád Iráku do Kuvajtu
 64. Dekolonizace Afriky; hnutí nezúčastněných; konflikty v Latinské Americe – Fidel Castro a Ernesto Che Guevara, karibská krize, válka o Falklandské ostrovy (1982)
 65. Palestinská otázka a vznik Státu Izrael; Suezská krize a arabsko-izraelské války
 66. Charakteristika totalitní moci v Československu po únoru 1948; fenomén "50. let"
 67. Mezinárodní souvislosti Pražského jara 1968
 68. Československo v letech 1969-1989: normalizace, disent a 17. listopad 1989
 69. Konference KBSE v Helsinkách, zhoršování vztahů Východ – Západ, Gorbačovova perestrojka a glasnosť
 70. Rozpad SSSR, sovětského bloku, Jugoslávie a Československa
 71. Okolnosti vzniku a postupného rozšiřování EU a NATO, druhé sjednocení Německa
 72. Svět na prahu 21. století: nové výzvy a konflikty – globalizace, terorismus, klimatické změny; vzestup Číny a Ruska; věční rivalové – Izrael a Palestina; „arabské jaro“; ukrajinská a krymská krize; Islámský stát a migrační krize

Upozornění:
Posluchači předloží ke státní zkoušce seznam prostudované odborné literatury, včetně přečtených novinek z posledních let.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1