Historický
ústav

Nařízení ředitele Historického ústavu FF JU

Nařízení ředitele Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity vychází z odst. 6 Opatření děkana č. 10/2020, jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Na základě tohoto článku upravuje ředitel Historického ústavu FF JU minimální rozsah bakalářských a diplomových prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu.

Požadavky na bakalářské práce

V bakalářské práci student/studentka zpracovává pod odborným vedením akademického pracovníka Historického ústavu FF JU zpravidla úzce vymezené konkrétní badatelské téma. Autor/autorka bakalářské práce pravidelně konzultuje pojetí své práce při specializačních seminářích.

Studenti mají prokázat, že zvládají základy historického řemesla (včetně základů pomocných věd historických), jsou schopni interpretovat poznatky z méně rozsáhlého souboru pramenů vydaných či nevydaných v kontextu odpovídajících teoretických, metodologických a obsahových poznatků odborné literatury. Přestože bakalářská práce může obsahovat ve své dílčí části kompilativně pojaté pasáže, musí být zřejmé, v čem spočívá její aspoň dílčí skutečný odborný přínos, a to především po stránce heuristické a interpretační. Předpokládaný rozsah analyticky pojaté bakalářské práce ve standardní struktuře odborného díla by měl mít 72 000 znaků bez příloh.

→ Vedoucí práce a její oponent budou při posuzování bakalářské práce klást důraz na volbu tématu, jeho vědeckou závažnost, na teoretické, metodologické a heuristické uchopení látky, na schopnost autora/autorky interpretovat zjištěné poznatky v kontextu, na jazykovou a jinou formální stránku díla. Odborně kvalitní práce s větším množstvím jazykových a redakčních prohřešků nemůže být klasifikována stupněm výborně.

Požadavky na diplomové práce

V diplomové práci student/studentka zpracovává pod odborným vedením akademického pracovníka Historického ústavu FF JU zpravidla širší a teoreticky náročnější badatelské téma. Přestože diplomant/diplomantka pravidelně konzultuje pojetí své práce s jejím vedoucím během specializačních seminářů, pracuje daleko samostatněji než při koncipování práce bakalářské.

Studenti mají v diplomové práci v mnohem větší míře prokázat své koncepční, teoretické, metodologické a zvláště interpretační schopnosti zvoleného tématu. Zpravidla pracují s rozmanitými typy pramenů a rozsáhlým souborem odborné literatury, včetně zahraniční. Při interpretaci zvoleného tématu by neměl diplomantům unikat širší kontext. Srovnávací úhel pohledu v tomto širším kontextu se očekává.

Předpokládaný rozsah analyticky pojaté diplomové práce ve standardní struktuře vědeckého díla by měl mít 144 000 znaků bez příloh.

→ Vedoucí práce a její oponent budou při posuzování diplomové práce klást důraz na volbu tématu, jeho vědeckou závažnost, na teoretické, metodologické a heuristické uchopení látky, na schopnost autora/autorky interpretovat zjištěné poznatky v širším výkladovém kontextu, na jazykovou a jinou formální stránku díla. Odborně kvalitní práce s větším množstvím jazykových a redakčních prohřešků nemůže být klasifikována stupněm výborně.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1