Filozofická fakulta JU

Peter Demeter

Absolvoval Estetiku a Literárně-historická studia na FF JU. Zde také v roce 2018 úspěšně prošel rigorózním řízením v oboru Kulturálních studií a o dva roky později obhájil v oboru Novější české literatury disertační práci věnující se fenoménu camp. Od roku 2016 působí v Národním památkovém ústavu, od roku 2021 též v Nakladatelství JU a externě na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU. Vydal knihy Šlechtické neřesti. Káva a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy (2017, spolu s Danou Marešovou), Život a dílo Terezie Dalbergové. Urozená básnířka z dačického zámku (2017, spolu s Danou Marešovou) nebo Ušlechtilá posedlost. Dalbergové a jejich vědecké zájmy (2019). Je autorem několika odborných studií a kapitol v kolektivních monografiích, například "Akvabely, vousaté ženy a jiné campy stylizace v dramatické tvorbě Davida Drábka" publikované v knize Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy (2017) Petra A. Bílka a Josefa Šebka. V roce 2021 mu vyšla také samostatná monografie Láska k přehnanému. Fenomén camp v českém kulturně-historickém kontextu.

Barbora Koritenská (roz. Staňková) 

Vystudovala bakalářský obor Dějiny umění na FF JU v roce 2014, magisterský titul z oboru Literárně-historická studia získala tamtéž v roce 2016. V následujícím roce navíc absolvovala na FF JU nově vzniklý magisterský obor Dějiny a filozofie umění. Během studia stála u založení spolku Živá vila, jež si klade za cíl záchranu cenné architektonické památky, funkcionalistické Kralovy vily v Prachaticích. Pořádáním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve svém rodném městě tak přispívá k rozvoji občanské a komunitní společnosti. Tyto aktivity se odrazily během komunálních voleb v roce 2018 v jejím zvolení do městského zastupitelstva za hnutí nezávislých kandidátů Živé Prachatice. Nyní pracuje v oddělení evidence movitých památek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Barbora Kocandová

Absolvovala bakalářský obor Estetika na FF JU v roce 2017. Již během studia byla jedním ze zakládajících členů prvního re-use centra a neziskové organizace Z pokoje do pokoje, která se věnuje provozu sdílené dílny, pořádání kurzů na téma renovace nábytku, organizování workshopů a jiných akcí, rozšiřující povědomí o recyklaci, upcyklaci a udržitelném způsobu života. V současné době se stále aktivně věnuje a rozvíjí projekt Z pokoje do pokoje a zároveň studuje magisterský obor Sociální a kulturní ekologie na FHS UK v Praze.

Martina Vašáková

Bakalářské studium Estetiky na FF JU dokončila v roce 2014 a magisterský titul z estetiky získala na FF UK v Praze v roce 2017. Během studia si přivydělávala jako redaktorka internetových magazínů a autorka článků v regionálních novinách. Po absolvování praxe v Jihočeském divadle v ČB se rozhodla divadlu věnovat intenzivněji. V Benešově založila Divadelní spolek deFormace, který se zabývá autorskou tvorbou, píše tu texty a amatérsky režíruje.  Od roku 2015 sbírala pracovní zkušenosti z různých pražských divadelních scén, pracovala jako asistent produkce v Divadle v Dlouhé, Vila Štvanice nebo Divadle X10. Jako dobrovolník mezinárodního workcampu se podílela na natáčení dokumentu, který tematizoval násilí na galicijských ženách a genderovou nerovnost (projekt Xunta Galicie, Un rural de cine). V současnosti je zaměstnaná stále v Divadle v Dlouhé, nyní jako inspicientka. 

Lenka Piper (roz. Bardová)

Vystudovala bakalářský obor Estetika na FF JU (2012), kde následně pokračovala v magisterském studiu Literárně-historická studia (2014). Během studia spolupracovala s Galerií současného umění a architektury (Dům umění) v Českých Budějovicích jako asistentka lektorky vzdělávacích pořadů. Podílela se na projektu Národního památkového ústavu Zlatokorunský Orbis Pictus, který byl oceněný cenou Evropské Unie Europa Nostra. Dále pracovala v Alšově jihočeské galerii jako lektorka vzdělávacích pořadů pro studenty středních škol a gymnázií. Při studiu rovněž přispívala do časopisů a internetových platforem o umění a kultuře, např. Ateliér, Artalk, FleshArt. Po absolvování magisterského studia žila a pracovala šest let ve Spojených arabských emirátech. V současné době studuje doktorský program Mediální a kulturální studia na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své disertační práci se zabývá problematikou definice pojmu umění v souvislosti s australským aboriginským uměním.

Matěj Vodička

Dějiny umění na FF JU absolvoval v roce 2014, poté studoval magisterský program na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. V roce 2016 se podílel na textové a doprovodné části výstavy Vnímání architekta Jana Šépky v budějovické Galerii současného umění a architektury. Od roku 2017 působí jako redaktor Českého rozhlasu České Budějovice. Zpočátku pracoval jako kulturní redaktor a připravoval kulturní magazín Kavárna, v současnosti je redaktorem Centra zpravodajství. Věnuje se i komentování přenosů z hokejových zápasů. Jako aktivní hudebník a zakládající člen indie–rockové kapely VEES, která získala několik ocenění, vystupoval na předních tuzemských festivalech.

Ivo Janoušek

Bakalářský obor Dějiny umění na FF JU dokončil v roce 2013 a poté studoval na Semináři dějin umění FF MU v Brně. Během studií se jako kurátor podílel na jedné z částí Zemské výstavy Jižní Čechy – Horní Rakousko (2013) nebo na výstavním a publikačním projektu k výročí 200 let pašijových her v Hořicích na Šumavě (2016). V roce 2015 vyhrál výběrové řízení na pozici vedoucího programu Klášterů Český Krumlov a podílel se na tvorbě tamních stálých expozic. Dlouhodobě se podílí na produkci kulturních akcí města Český Krumlov, jako jsou např. Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Kouzelný Krumlov, Advent a další. Necelých 10 let je rovněž aktivním hudebníkem v uskupeních Piano Duo a Chlapi v sobě. Po komunálních volbách v roce 2018 se stal neuvolněným místostarostou Českého Krumlova pro oblast kultury, managementu historického dědictví a UNESCO.

Petr Adámek

Absolvoval obor Dějiny umění na FF JU v roce 2013. Magisterský titul poté získal na Semináři dějin umění FF MU v Brně za práci pojednávající o experimentálním výzkumu umělecké intence. Již během svého studia v Českých Budějovicích aktivně spolupracoval na uměleckohistorických grantových projektech a věnoval se publikační činnosti. Při studiu v Brně se však začal zajímat o současný neurovědní výzkum a zaměřil se na oblast lidské percepce uměleckých děl. V současné době je studentem doktorského studia oboru Neurovědy na 3. lékařské fakultě UK. Pod vedením doc. Ladislava Kesnera pracuje ve výzkumném týmu Obraz, mysl, mozek v laboratořích Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a zároveň dohlíží na chod kognitivní laboratoře Univerzity Palackého v Olomouci.

Eva Slunečková

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2012 a v magisterském studiu pokračovala na UMPRUM v oboru Dějin a teorie moderního a současného umění. Při studiu vykonala stáž v londýnské galerii Sprueth Magers (http://spruethmagers.com), pracovala v českobudějovické Galerii současného umění a architektury, v Galerii MeetFactory či Museu Kampa v Praze. Během studia dále přispívala do časopisu Art+Antiques, Hospodářských novin, na Artlist.cz či Artalk.cz. Podílela se na vedení Galerie KIV v Praze (2014-16) a na UMPRUM spolupořádala sérii přednášek o vztahu ekologie a designu Time for design. Vedla rovněž blog o interiérovém designu na platformě Insidecor.cz (2014-16). Po studiu spolupracovala na rebrandingu sklářské značky Rückl (2016-17), editovala publikace Co to je, Design a výzkum (Czechdesign, 2016) nebo výstavní publikaci Pocta Suknu: Textil v kontextu umění (Galerie 8smička, 2017-18). Dnes pracuje jako editorka a redaktorka v časopisech o interiérovém designu ELLE Decoration a Marianne Bydlení, věnuje se především produktovému a interiérovému designu, architektuře a současnému umění.

Petra Lexová

Obor Dějiny umění na FF JU absolvovala v roce 2011, magisterský titul poté získala v souběžně studovaném oboru na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (2013). Od roku 2015 působila jako kurátorka sbírky moderního a současného umění AJG, se kterou později spolupracovala externě. Současně produkčně a kurátorsky vedla Galerii D9 v Českých Budějovicích a podílela se na projektu Artlist v rámci Centra pro současné umění Praha. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění FF MU v Brně, kde je řešitelkou interních grantů Masarykovy univerzity. Souběžně působí jako odborná asistentka na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích. Svými výtvarnými kritikami přispívá do architektonického časopisu ERA21 a Artalk.cz. a podílí se na vzniku brněnské databáze umělců Open Studios. Ve své práci se věnuje výzkumu středoevropské pozdní moderny, moderního a současného sochařství, architektury a veřejného prostoru. V roce 2021 získala prestižní Stipendium dr. Alfereda Badera.

Lenka Vrlíková

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2011, poté studovala magisterský program na Semináři dějin umění FF MU v Brně. Již během studií pracovala jako stážistka například v brněnské Moravské galerii či v pražském Náprstkově muzeu afrických, asijských a amerických kultur. Od roku 2014 provádí terénní výzkumy v Etiopii zaměřené na středověké nástěnné malířství v regionech Tigray a Amhara. Působila také jako výzkumný pracovník na Institutu etiopských studií v Addis Abebě a vykonala studijní pobyt v římském Pontifical Oriental Institute. V rámci svého doktorského studia na SDU FF MU se zaměřuje na dějiny etiopského malířství 13.–15. století, k tématu přednášela na domácích i zahraničních konferencích a v roce 2018 získala Stipendium Dr. Alfreda Badera.

Zuzana Prokopová

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2011 a poté pokračovala magisterským oborem Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (abs. 2014). Během studia na FF JU začala v rámci povinné odborné praxe pracovat v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Podílela se na produkci výstav a psaní odborných textů do katalogů výstav o současné české i světové architektuře. V letech 2014 – 2017 působila na pozici koncepční specialistky v oblasti kultury a umění na Odboru kultury Magistrátu hl. m. Prahy, takže její hlavní pracovní náplní byla všestranná administrace grantových žádostí v oblasti kultury, ale podílela se také na vzniku některých koncepčních materiálů týkajících se kultury v české metropoli. V současné době pracuje v neziskovém sektoru.  

Miloslava Jelonková

Obor Estetika na FF JU absolvovala v roce 2010, poté studovala na FF MU v Brně obory Učitelství estetické výchovy pro SŠ a Management v kultuře. Magisterské studium zakončila diplomovou prací s názvem „Strategický plán rozvoje kultury v obci Tučapy u Soběslavě“, kterou chtěla přispět k navýšení společensko – kulturního potenciálu obce, z níž pochází. Otázkám, jaký význam má kultura pro občany a jaké jsou možnosti jejího rozvoje, se ráda věnuje ve svém osobním i profesním životě. V roce 2013 začala pracovat jako referentka na odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboně, kde zajišťuje produkci a propagaci kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Organizuje jihočeskou přehlídku uměleckého přednesu a divadla poezie Třeboň poetickou, festival Pohádková Třeboň, festival pouličních umělců Kačka v hučce, slavnosti Jarní Třeboň a vánoční Třeboň plnou andělů, cyklistické a turistické akce Třeboňská šlapka a Kolem Světa za Hanzelkou, výstavy, literární a výtvarné soutěže, městské trhy aj. Vedle profesního zaměření se zapojuje do komunitního života města a je spoluorganizátorkou sousedských slavností Zažít Třeboň jinak. Mezi její záliby patří vedle kultury a umění také toulky nejen jihočeskou krajinou, sport, jóga a četba inspirativní literatury.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1