Intenzivní kurz češtiny pro cizince

Základní informace

Kurz je určen zahraničním zájemcům, se znalostí jiného slovanského jazyka (rodilí mluvčí nepotřebují znalost dokládat, nerodilí mluvčí doloží znalost mezinárodně uznávaným certifikátem na úrovni minimálně C1 podle SERR) nebo češtiny (nutné doložit mezinárodně uznávaný certifikát na úrovni minimálně A2 podle SERR), kteří chtějí studovat v českých studijních programech na českých vysokých školách. Je koncipován jako jednoletý kurz s denní výukou Jazykové (příp. odborné) přípravy ke studiu akreditovaného studijního programu organizovaného veřejnou vysokou školou.
Výuka probíhá po dobu dvou semestrů (tedy 2 x 14 týdnů) a zahrnuje 20 vyučovacích hodin českého jazyka týdně. Výuka probíhá dle rozvrhu v prostorách JU.

Naši fundovaní, zkušení a přátelští lektoři Vám pomohou osvojit si dovednosti pro komunikaci v českém jazyce potřebné nejen pro přijetí na vysoké školy, ale i pro běžný život v Česku. Během kurzu Vás budeme připravovat na složení mezinárodně uznávané zkoušky CCE na úrovni B1/B2 podle SERR (podrobnosti → ZDE), která je organizována Ústavem odborné a jazykové přípravy Univerzity Karlovy.
Na konci kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení o absolvování kurzu s vyznačením dosažené jazykové úrovně podle SERR.
Účastníci našich kurzů se mohou v případě zájmu zapojit do aktivit ESN USB Budweis, případně využít služeb Centra na podporu integrace cizinců.

Cena a platební podmínky

Cena ročního intenzivního kurzu češtiny pro cizince pro akademický rok 2022/2023 je 79.000,- CZK, pro akademický rok 2023/2024 bude cena aktualizována. Cena nezahrnuje výukové materiály a poplatek za Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE).
Kurzovné je možné uhradit bankovním převodem (v CZK nebo v EUR) nebo platbou v hotovosti (pouze v CZK) v pokladně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (adresa a pokladní hodiny zde).
Jako předpis pro platbu slouží faktura, která Vám bude vystavena po zaslání přihlášky. Na faktuře najdete veškeré údaje o bankovním spojení a také variabilní symbol, který musíte spolu se jménem plátce (tedy svým jménem) uvést do zprávy pro příjemce.
 

V případě, že se zájemce rozhodne stornovat svou přihlášku k intenzivnímu kurzu češtiny pro cizince do 31. 8. daného roku, bude mu z ceny kurzovného odečten storno poplatek ve výši 6.000,- CZK. Rozhodne-li se zájemce stornovat svou přihlášku později, bude mu z ceny kurzovného odečten storno poplatek ve výši 12.000,- CZK.

Přihláška, potvrzení o přijetí

Jak se přihlásit a jak získat potvrzení o přijetí na kurz potřebné pro vyřízení víza?

Nejprve je nutné vyplnit přihlášku (pro akademický rok 2023/2024 v přípravě), poté ji vytisknout a vlastnoručně podepsat. Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s fotokopií pasu na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že zájemce není plnoletý, je nutné doložit úředně ověřený překlad písemného souhlasu rodičů s pobytem nezletilého na území ČR a jeho vzděláváním v programu CŽV, v rámci něhož není zajištěn žádný dozor nad nezletilou osobou.

V případě, že máte zájem o ubytování na kolejích JU (bližší informace zde), zaškrtněte příslušné políčko v přihlášce na kurz. Přidělení ubytování Vám garantujeme při podání přihlášky do 14. 5. daného roku, poté bude kapacita kolejí prověřována na vyžádání.

Na základě Vámi zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura, její úhradu v plné výši je třeba provést do 14 dní od jejího vystavení. Po přijetí platby Vám bude vystaveno a zasláno potvrzení o přijetí na kurz, které potřebujete k vyřízení víza (dlouhodobé vízum, bližší informace zde). V případě, že požadujete ubytování na koleji, bude Vám zaslána také ubytovací smlouva.

Přihlášku na kurz je možné podat nejpozději 10. 9. daného roku, avšak s ohledem na minimální dobu potřebnou pro vyřízení víza (alespoň 90 dní), doporučujeme podat přihlášku dříve.

Přejeme Vám hodně štěstí při vyřizování víza!

Formality spojené s pobytem na území ČR

Seznam dokumentů potřebných k získání dlouhodobého víza za účelem studia naleznete zde.

Informace k podání žádosti o dlouhodobý pobyt na území ČR naleznete zde.

Informace o nostrifikaci středoškolského vzdělání naleznete zde.

Jak postupovat při podání žádosti o vízum:

 1. Získejte potvrzení o přijetí na kurz (viz Přihláška, potvrzení o přijetí).
   
 2. Získejte ubytovací smlouvu.
   
 3. Získejte výpis z Rejstříku evidence trestů v zemi vašeho původu.
   
 4. Nechte si v bance vystavit potvrzení o tom, že máte dostatek finančních prostředků pro pobyt na území ČR.
   
 5. Nechte si všechny dokumenty úředně přeložit.
   
 6. Vyplňte žádost o udělení dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu.
   
 7. Pro jistotu si pořiďte kopie všech dokumentů.

Kontakt

Mgr. Helena Dvořáková

Místnost: 01 005
Tel.: +420 730 161 464

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

интенсивный курс чешского языка для иностранцев

закладно́й информацию

Курс предназначается иностранным абитуриентам со знанием какого-либо языка славянской группы (носители языка не должны подтверждать владение языком, остальные абитуриенты должны предоставить языковой сертификат международного формата, минимальный уровень которого С1 согласно SERR), или чешский (абитуриенты должны предоставить языковой сертификат международного формата, минимальный уровень которого A2 согласно SERR), которые хотят учиться по чешским учебным программам в чешских высших учебных заведениях. Курс построен как однолетний дневной курс с обучением языка,  по возможности  и  специальной подготовке для обучения аккредитованной учебной программы, организованной государственным высшим учебным заведением.
 

Обучение проходит во время двух семестров (значит 2 x 14 недель) и включает в себя 20 учебных часов чешского языка в неделю,  по расписанию в здании Югочешского университета.

Наши фундаментальние, опытные и дружелюбные лекторы помогут вам усвоить знания для коммуникации на чешском языке, необходимые не только для поступления в высшие учебные заведения но и для повседневной жизни в Чешской республике. Во время курса мы будем вас  готовить к сдаче международнопризнанных экзаменов CCE на уровне В1/В2, согласно SERR  (подробности → здесь), которая организована институтем специальной и языковой подготовке Карлова университета.
 

В конце курса его участники получат сертификат об окончении курсов с обозначением достигнутого уровня, согласно SERR.
 

Участники наших курсов могут, в случае интереса, поключиться к действиям Erasmus Student Network USB Budweis, по возможности использовать услуги Центра по поддержке интеграции иностранцев.

Как записаться, как получить подтверждение о принятии

Как записаться и как получить подтверждение о принятии на курс для оформления визы?

 1. Прежде всего необходимо заполнить заявление (на 2023/2024 учебный год в стадии подготовки), потом его распечатать и собственноручно подписать. Заполненное заявление послать вместе с фотокопией паспорта по  электронной почте:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  В случае, если интересующийся является несовершеннолетним, необходимо доложить официальнозаверенный перевод письменного разрешения родителей с проживанием несовершеннолетнего на территории ЧР и его обучением по программе в рамках которого нет обеспечения никакого дозора над несовершеннолетним.
 2. В случае, если вы интересуетесь проживанием в общежитии ЮУ, подчеркните соответствующую колонку в заявлении на курс. Распределение проживания мы вам гарантируем в случае подачи заявления до 14. 5. данного года, далее эта возможность будет зависеть от наличия свободных мест.
   
 3. На основании Вами посланного заявления Вам будет выставлена фактура на платеж, полную оплату которого необходимо провести до 14 дней от ее выставления.
   
 4. После принятия платежа Вам будет выставлено и послано подтверждение о принятии на курс, который Вам будет необходим для оформления визы (долгосрочная виза, ближайшие информации → здесь). В случае, если вам потребуется проживание в общежитии, одновременно вам будет послан жилищный договор.
   
 5. Заявление на курс можно подать не позднее 10. 9. данного года, однако, учитывая минимальное время, необходимое для оформления визы (не менее 90 дней), мы рекомендуем подать заявку раньше.
Цена и условия оплаты

Цена годового интенсивного курса чешского языка для иностранцев составляет 79.000,- CZK (на 2023/2024 учебный год цена будет обновлена). В цену невключены учебные материалы и сбор за Сертификованный экзамен по чешскому языку для иностранцев (CCE).
 

Оплату за обучение можно возместить банковым переводом (v CZK  или v EUR) или оплатой наличными (только v CZK) в кассе Юго-чешского университета в Чешских Будьевицах (адрес и время работы кассы → здесь).
 

Предписанием для оплаты является фактура, которая Вам будет выставлена для того, чтобы послать заявление. На фактуре будут все необходимые данные о банковом переводе, также переменный символ, который вы должны одновременно с именем плательщика  (вашим именем) занести в колонку для получателя.

В случае, если интересующийся решит аннулировать свое заявление на интенсивный курс чешскохо языка для иностранцев до 31. 08. данного года включительно, ему будет приписана неустойка с общей стоимости курса в размере 6.000,-CZK. Если интересующийся решит аннулировать свое заявление позднее, то ему будет приписана неустойка с общей стоимости курса в размере 12.000,-CZK.

Формальности, связанные с проживанием на территории ЧР

Список документов, необходимых для получения долгосрочной визы с целью обучения найдете → здесь
 

Информацию на подачу заявления о разрешении долгосрочного проживания на территории ЧР найдете → здесь
 

Информацию о нострификации среднего образования найдете → здесь

 

Чем руководствоваться при подаче заявления на визу:

 1. Получите подтверждение  о принятии  на курс (см. Как записаться и получить документы, необходимые для оформления визы?)
   
 2. Получите жилищный договор
   
 3. Получите справку об отсутствии судимости в месте вашего рождения
   
 4. Получите в банке подтверждение о том, что у вас достаточно финансовых средст для проживания на территории ЧР
   
 5. Переведите все документы официально
   
 6. Заполните заявление о предоставлении долгосрочной визы/разрешение на долгосрочное проживание
   
 7. Для уверенности сделайте копии всех документов

контакт

Mgr. Helena Dvořáková

Místnost: 01 005

Tel.: +420 730 161 464

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1