Výběrové řízení pro studium v mezinárodním double degree studijním programu pro germanistiku

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PRO STUDIUM V MEZINÁRODNÍM DOUBLE DEGREE STUDIJNÍM PROGRAMU PRO GERMANISTIKU (JIHOČESKÁ UNIVERZITA / UNIVERSITÄT PASSAU)

 

Vypisuji výběrové řízení pro uchazeče/uchazečky o studium v mezinárodním double degree studijním programu pro germanistiku a na tento program vázaný studijní pobyt na Universität Passau v AR 2023/24.

 

Předmětem výběrového řízení je:

 • formální a obsahové náležitosti přihlášky (její správné a přesné vyplnění); přihláška je k dispozici u sekretářky UAG Bc. Aleny Šmehausové
 • úroveň jazykové kompetence uchazeče/-ky v německém jazyce, která bude ověřena na základě motivačního dopisu a ústního pohovoru
 • motivace uchazeče/-ky o studium v double degree programu – přílohou k přihlášce musí být vlastnoručně podepsané motivační dopisy ve dvou jazykových verzích, v českém a německém jazyce, v nichž uchazeč/-ka zdůvodní výběrové komisi zájem o toto studium

 

Přihlášky do výběrového řízení jsou závazné.

 

Řádně vyplněné, vlastnoručně podepsané a kompletní přihlášky s požadovanou přílohou (motivačním dopisem v ČJ a NJ) je možné odevzdat jedním z následujících způsobů:

 • osobně sekretářce UAG Bc. Aleně Šmelhausové; v úředních hodinách nebo po domluvě mailem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • doporučenou poštou na adresu Filozofická fakulta JU, Sekretariát UAG, Branišovská 31a, 37005 České Budějovice; obálka musí být nadepsána „Výběrové řízení double degree“
 • e-mailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; v předmětu e-mailu musí být uvedeno „Výběrové řízení double degree“; přihlášku je možné zaslat e-mailem pouze za podmínky, že bude odeslána jako jeden dokument pdf formátu

 

Formulář přihlášky je k dispozici u sekretářky UAG Bc. Aleny Šmelhausové.

 

Doručené přihlášky bude posuzovat komise ve složení:

 • PhDr. Alena Jaklová, CSc.
 • phil. Markéta Ederová
 • Dr. habil. Jürgen Eder
 • Magdalena Malechová, Ph.D.

 

Předpokládaný harmonogram výběrového řízení:

 • vyhlášení výběrového řízení 13. 1. 2023;
 • podávání přihlášek: 13. – 31. 1. 2023;
 • ústní pohovor s přihlášenými uchazeči/uchazečkami: 62. 2023;
 • vyrozumění úspěšných uchazečů/uchazeček do tří dnů od konání ústního pohovoru.

Po kladném vyjádření komise a přijetí uchazeče/-ky do studijního programu double degree pro germanistiku si uchazeč/-ka podá žádost o stipendium programu Erasmus+, v rámci kterého je roční pobyt na Universität Passau financován. Přihlášky na stipendia Erasmus+ se podávají do 1. 3. 2023, viz příslušné výběrové řízení, které bude 1. 2. 2023 uveřejněno na stránce Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU: https://www.ff.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/oddeleni-pro-zahranicni-vztahy.

 

 V Českých Budějovicích dne 10. 1. 2023

  

Dr. phil. Markéta Ederová

akademická koordinátorka

double degree programu pro germanistiku

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1