Dějiny novější české literatury

 
Název programu


 Dějiny novější české literatury

(dobíhající obor)


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.

 

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci čtyřletého doktorského studijního programu vyučovanému v českém jazyce (Teorie a dějiny novější české literatury) nebo v anglickém jazyce (Theory and History of Modern Czech Literature). Studium v doktorském studijním programu probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu specifikujícího rozložení předepsaných studijních povinností, a to ve formě studia prezenční nebo kombinované.

Program je uskutečňován na základě dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu mezi Jihočeskou univerzitou (FF JU) a Akademií věd ČR, v.v.i. (ÚČL AV ČR).

Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru teorie a dějin novější české literatury, tedy české literatury 19. a 20. století, se zřetelnou vazbou k nadnárodnímu kontextu. Proto jsou součástí konceptu daného studijního programu výrazné prvky komparativní soustředěné k literatuře anglosaské, německé a románské. V rámci studia je kladen důraz na problematiku literárněhistorické metodologie a na rozvíjení literárněvědného myšlení, které studentům napomáhá při realizaci disertačních projektů. Obhájené disertační práce představují samostatné vědecké monografie. Absolvent je plně kvalifikován k samostatné i týmové vědecké práci na vysokoškolských a vědeckých pracovištích.


Oborová rada doktorského studia

 

Předseda:

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

Členové:

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.)

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK, Moravská zemská knihovna)

prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.)

prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (Filozofická fakulta JU)

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)

 


Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU

  • Kontakt

    Mgr. Martina Halamová, Ph.D. e-mail

    ☎: 387 774 847


Studijní plán


ZDE