URO/QZM23 Překlad odborného textu

Písemný překlad odborného textu z italštiny do češtiny.

  • Rozsah překladu: cca 1 strana
  • U odborného textu nebude uveden konkrétní zdroj, pouze typ a cíl, a sice z důvodů správné volby stylu s ohledem na cílového příjemce textu.
  • Studenti mají na výběr ze dvou srovnatelně obtížných textů.
  • Na vypracování mají studenti čas 3 hodiny.
  • Studenti mohou používat tištěné výkladové i překladové slovníky (školní), zároveň mají přístup na Internet (vlastní notebooky). Nepřípustné je však použití nástrojů pro komunikaci se třetími osobami (e-mail, chat apod.).
  • Během zkoušky je zakázáno používat mobilní telefon.

 

Hodnocení

typ chyby

specifikace

počet bodů

min. počet bodů

velký posun

závažný posun významu měnící smysl sdělení

pokud se v textu vyskytne, výsledek je hodnocen známkou „nevyhověl"

malý posun

nemění smysl sdělení, pouze nepatrně „posouvá", zkresluje

celkem 5 bodů

každý posun -1 bod

2 z 5

jazyková správnost

interference větných vzorců, AČ, chybný převod internacionalismů

celkem 5 bodů

každý posun -1 bod

1 z 5

stylistická adekvátnost

posun rejstříku

celkem 5 bodů

každý posun -1 bod

1 z 5

pravopisné chyby

pokud jsou závažné a to tak, že zásadním způsobem posouvají význam, hodnotí se jako velký posun, tedy jako „nevyhověl"

celkem 5 bodů

každý posun -1 bod

1 z 5

 

Přepočet bodů na známky

Minimální počet bodů pro úspěšné splnění zkoušky je 10 z celkových 20 (tj. 50%), nicméně při hodnocení jsou brány v úvahu vnitřní podmínky pro každý typ chyby. To znamená, že i při celkovém dostačujícím počtu bodů nebude překlad hodnocen jako úspěšný, pokud v jednotlivých typech chyb bude překročen počet dílčích chyb (např. 6x posunutý rejstřík).

počet bodů

známka

20...18

1

17...13

2

10...12

3

0...11

velký posun

4

 

MENU