Publikační činnost

 

1. Odborné monografie

1) HALAMOVÁ, Martina. Příběh vyprávění Viktora Fischla. Praha: Arsci, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7420-012-0.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích

14) HALAMOVÁ, Martina: Tvorba Edy Kriseové na stránkách samizdatového časopisu Obsah, in: Jiří Petráš - Libor Svoboda (eds.): Znormalizováno: Československo v letech 1978 - 1985. Praha - České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum 2020, s. 70-75.


13) HALAMOVÁ, Martina:Počátky tvorby Edy Kriseové, in: J. Petráš, J. Rauchová, B. Jiroušek, H. Kábová (eds.): Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře. České Budějovice: Jihočeské muzeum 2019, s. 225-238. ISBN 978-80-7646-000-3.

12) HALAMOVÁ, Martina: Moderna v datech, in: V. Papoušek a kol.: Pokušení neviditelného. Myšlení moderny. Praha: Filip Tomáš – Akropolis 2019, s. 413-461 (spoluautor M. Bauer). ISBN 978-80-7470-263-1.

11) HALAMOVÁ, Martina: O povaze domácí neoficiální literatury a kultury, in: Jiří Petráš - Libor Svoboda (eds.): Bezčasí. Československo v letech 1972-1977. Praha - České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum 2018, s. 39-44. (ISBN 978-80-88292-24-1, 978-80-87311-96-7).

10) HALAMOVÁ, Martina: Fischlova reprezentace Tomáše Garrigua Masaryka, in: P. A. Bílek - B. Jiroušek - L. Novotný (eds.): Československo 1918-1938. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s.119-126. ISBN: 978-80-7394-725-5.

9) HALAMOVÁ, Martina. Eda Kriseová v exilové perspektivě 80. let 20. století. In: BÍLEK, Petr A., NAGY, Ladislav, SKALICKÝ, David, eds. „Vše se rozpadá, střed se zevnitř hroutí“: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Episteme, 2017. s. 163-175. ISBN 978-80-7394-672-2.

8) HALAMOVÁ, Martina. Fischlova kulturní propaganda v kontextu vládní exilové politiky v Londýně 1940 ‑ 1945. In: KOUBA, Miroslav, MAGINCOVÁ, Dagmar,ŘÍHA, Ivo, eds. Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 275‑280. ISBN 978-80-7395-647-9.

7) HALAMOVÁ, Martina. Fischlovy strategie reprezentování češství a židovství ve 30. a 40. letech 20. století. In: SKALICKÝ, David, BAUER, Michal, BRDEK, Zdeněk, PAPOUŠEK, eds. Jazyky reprezentace 2. Praha: Akropolis, 2014. s. 146-153.  ISBN 978-80-87481-67-7.

6) HALAMOVÁ, Martina. Umělecký text jako reprezentace autorova myšlení. In: VEBEROVÁ, Veronika, BÍLEK, Petr A., PAPOUŠEK, Vladimír, SKALICKÝ, David, eds. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012. s. 166-172.  ISBN 978-80-87481-67-7.

5) HALAMOVÁ, Martina. Modifikace secese v básnické tvorbě Otokara Březiny. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar a kol. Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2007. s. 237-245. ISBN 978-80-7394-049-2.

4) HALAMOVÁ, Martina. La discussione praghese del 1969 sul machiavellismo. In: PLATANIA, Gaetano (ed.). L'ombra della Russia sull'Europa centro-orientale. Storia, letteratura e altre cose. Viterbo: Sette Citta, 2006. s. 397-407. ISBN  978-88-43026-42-5. (spoluautor B. Jiroušek).

3) HALAMOVÁ, Martina. Odkaz katolické moderny v díle Jaroslava Durycha. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar, JIROUŠEK, Bohumil, eds. Čas moderny.České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2006. s. 169-175. ISBN 80-7040-865-0.

2) HALAMOVÁ - JIROUŠKOVÁ, Martina. Působení Bohumila Zahradníka - Brodského na Podblanicku. In: VELEK, Luboš, ed. Stopy dějin pod Blaníkem: pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků. České Budějovice: Veduta, 2006. s. 37-44. ISBN 80-86829-13-8. (spoluautor: B. Jiroušek).

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Beletrista. In: JIROUŠEK, Bohumil. Josef Šach: (v kontextu kulturní historie). České Budějovice: UNIOS, 2001. s. 41-52. (spoluautor B. Jiroušek). ISBN 80-86141-98-5.

 

3. Články v odborných periodikách

3.1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 

6) HALAMOVÁ, Martina: Paměti českého disentu po roce 1989. Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia. 2021, 173 (3986), s. 435-442. ISSN 0137-1150.

5) HALAMOVÁ, Martina. Returns from Concentration Camps. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2017, (12), s. 107-121. ISSN 978-83-7654-321-5.

4) HALAMOVÁ, Martina. Czech-Israeli writer Viktor Fischl in the context of world events during the 20th century. Slavica Tergestina. 2017, (2), s. 245-263. ISSN 1592-0291.

3) HALAMOVÁ, Martina. Die Prager Diskussion über den Machiavellismus als Kritik der Politik der UdSSR. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. 2016, (6), s. 277‑284. (spoluautor Bohumil Jiroušek).

2) HALAMOVÁ, Martina. Cesta spisovatele Josefa Šacha do Cařihradu. In: DISCACCIATI, Ornella, ed. Slavica Viterbiensia, 2010, (3), s. 65-77. (spoluautor B. Jiroušek). ISBN 88-492-1198-8.

1) HALAMOVÁ, Martina. Viktor Fischl a česká exilová kulturní politika. Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu. 2007, 54(4), s. 292-299. ISSN 0037-6973

 

4. Články v domácích recenzovaných časopisech

7) HALAMOVÁ, Martina: Zrcadlení počátků republiky v publicistice Jaroslava Durycha, Literární archiv 50, 2018, s. 116-124. ISSN 0231-5904.

6) HALAMOVÁ, Martina. Krausova iluze autentičnosti. Literární archiv. 2015, 47, s. 175-181. ISSN 0231-5904.

5) HALAMOVÁ, Martina. Tvorba Viktora Fischla v kontextu uměleckého diskurzu první republiky. Svět literatury: časopis pro novověké zahraniční literatury. 2013, 23(47), s. 123-137. ISSN 0862-8440.

4) HALAMOVÁ, Martina. Durychova Římská cesta. Jihočeský sborník historický. 2012, 81, supplementum 4, s. 435-441. ISSN 0323-004X.

3) HALAMOVÁ, Martina. Střety a paralely českého ruralismu a katolické literatury.

Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2005, 18, supplementum 11, s. 162-168. ISSN 11211-975X.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Vymezení národního vědomí v Bassových satirách v době světové války. Estetika. 2002, 38(2-4), s. 128-136. ISSN 0014-1291.

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Italská zkušenost Zdeňka Kalisty. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2000, 12, supplementum 6, s. 146-151. ISSN 11211-975X.

4.1. Články v ostatních odborných časopisech

5) JIROUŠKOVÁ, Martina. Interpretace próz Jaroslava Durycha I. Tvar (Edice Tvary). 2004, 15(1), s. 1-32.  ISSN 0862-657X.

4) JIROUŠKOVÁ, Martina. Interpretace próz Jaroslava Durycha II. Tvar (Edice Tvary).2004, 15(2), s. 1-32. ISSN 0862-657X.

3) JIROUŠKOVÁ, Martina. Vítězství pozemskosti nad transcendentnem (Analýza novely Boží duha). Tvar. 2002, 13(12), s. 6-7. ISSN 0862-657X.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Zobrazení zla v historických románech Jaroslava Durycha. Tvar. 1998, 9(5), s. 12. ISSN 0862-657X.

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. První milostné pokusy Jaroslava Durycha v jižních Čechách. Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 1998, 35, s. 279‑282. ISSN 1212-0596.

 

5. Články ve sbornících

12) HALAMOVÁ, Martina. Fischlovy reprezentace kulturní identity českého politického a kulturního exilu v Londýně v době druhé světové války. In: Interdisciplinárna konferencia Prizma. Zborník príspevkov. Žilina: Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2012. s. 97‑104. ISBN 978-80-554-0486-8.

11) HALAMOVÁ, Martina. Působení Viktora Fischla v anglickém exilu. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Hrdinství, statečnost, strach: sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 4. května 2007. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2008. s. 17‑23. ISBN 978-80-86260-83-9.

10) HALAMOVÁ, Martina. Téma kolaborace v české próze 60. let 20. století. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace!: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 5. května 2006. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007. s. 126-131. ISBN 978-80-86260-63-1.

9) HALAMOVÁ, Martina. Expresionistická linie v Durychových povídkách. In: BAUER, Michal, ed. Hledání expresionistických poetik: [materiály z mezinárodní konference, která se konala 11. - 13. února 2004 v Českých Budějovicích]. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2006. s. 247-253. ISBN 80-86559-42-4.

8) HALAMOVÁ, Martina. Životní a umělecké příběhy Jaroslava Durycha v období světových válek. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Jedna generace - dvě války: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 13. května 2005. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2006. s. 75-79.  ISBN 80-86260-52-6.

7) HALAMOVÁ - JIROUŠKOVÁ, Martina. Aloys Skoumal a Anglie. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar, ed. Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století: [sborník příspěvků ze stejnojmenného vědeckého sympozia ve dnech 11. a 12. listopadu 2004 v Českých Budějovicích pořádaného Historickým ústavem Jihočeské univerzity. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav, 2004. s. 52-63. ISBN 80-7040-750-6.

6) JIROUŠKOVÁ, Martina. Reflexe baroka v Durychově tetralogii Služebníci neužiteční. In: BAUER, Michal, ŠŤÁSTKA, Viktor, eds. Reflexe baroka v české literatuře XX. století:  materiály z mezinárodní konference pořádané v klášteře Zlatá Koruna ve dnech 10. a 11. září 2002. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. s. 97-107. ISBN 80-7040-669-0.

5) JIROUŠKOVÁ, Martina. Rumočka. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Československé legie a první světová válka: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 9. listopadu 2001. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2002. s. 44-45. ISBN 80-86260-23-2.

4) JIROUŠKOVÁ, Martina. Haličská fronta a Jaroslav Durych. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Regiony a první světová válka: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 12. listopadu 1999. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2001. s. 84-88. ISBN 80-86260-12-7.

3) JIROUŠKOVÁ, Martina. Obraz první světové války ve fejetonech a úvahách Jaroslava Durycha na stránkách Lidových novin. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Osobnosti a první světová válkasborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 10. listopadu 2000. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2001. s. 29-31. ISBN 80-86260-14-3.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Humanitní ideály v díle polního kuráta Josefa Šacha. In: PETRÁŠ, Jiří, ed. Česká společnost a první světová válka: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 20. listopadu 1998. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1999. s. 37-39. ISBN 80-86260-01-1. 

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Proticelibátní tendence v díle zběhlého faráře Josefa Šacha. In: PETRBOK, Václav, ed. Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 1999. s. 135-141 (spoluautor B. Jiroušek). ISBN 80-200-0685-0.

 

6. Překladatelská / ediční / redakční činnost

HALAMOVÁ, Martina, PAPOUŠEK, Vladimír, eds. Nadnárodní dimenze české národní kultury I: seminář doktorandů bohemistiky pořádaný katedrou bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity dne 21. září 2005 v Českých Budějovicích. České Budějovice: Tomáš Halama pro Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, 2005. 189 s. ISBN 80-903600-2-5. 

 

7. Recenze

6) HALAMOVÁ, Martina: Mezi pannou a babou [Between Maiden and Grandam]. A New Novel by Eda Kriseová, CLINA: Revista Interdisciplinaria de Traducción, Interpretación y Comunicación Intercultural 5, č. 2, s. 187-189. ISSN 2444-1961.

5) HALAMOVÁ, Martina: Mezi pannou a babou. Nový román Edy Kriseové, Listy  49, 2019, č. 1, s. 95-96. ISSN 1210-1222

4) HALAMOVÁ, Martina. Člověk nikdy neví... Host. 2005, 21(8), s. 50-51.  ISSN 2336-2944.

3) JIROUŠKOVÁ, Martina. Encyklopedický průvodce po západoslovanských literaturách v letech 1890-1990. Opera Slavica. 2004, 15(3), s. 52-53. ISSN 1211-7676.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Česká literární enkláva v USA. Host. 2002, 18(6), s. XIX-XX. ISSN 2336-2944.

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Předzvěst misionářské tetralogie (Jaroslav Durych: Děti). Host. 1999, 15(7), s. IV. ISSN 2336-2944.

 

8. Ostatní

8. 1. Popularizační texty

3) HALAMOVÁ, Martina. 23. světový kongres SVU. Jihočeský sborník historický. 2006, č. 75, s. 297-299. (zpráva ze stejnojmenného kongresu, spoluautor B. Jiroušek). ISSN 0323-004X.

2) JIROUŠKOVÁ, Martina. Reflexe baroka v české literatuře 20. století. Česká literatura. 2003, 51(1), s. 121-122. ISSN 0009-0468.

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800-1918. Slavia: časopis pro slovanskou filologii. 2002, 71(2), s. 257-258. ISSN 0037-6736.

8. 2. Disertační práce

1) JIROUŠKOVÁ, Martina. Obraz fiktivního světa próz Jaroslava Durycha. České Budějovice, 2003. 152 s. Disertační práce. Jihočeský univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Vladimír PAPOUŠEK.