Publikace

📨 Publikace je možno objednat na adrese:

Archeologický ústav FF JU
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
tel.: 387774898 (pí. J. Kryeziu)
e-mail: jkryeziu@ff.jcu.cz

◻️ Chvojka, O. - Jiráň, L. - Metlička, M.  a kol. 2017: Nové české depoty doby bronzové (Díl 1 + 2) 

Kniha přináší komplexní přehled depotů z doby bronzové z území Čechy, objevených do konce roku 2013. Jedná se o více než stovku nových souborů, které dosud většinou nebyly publikovány a které významně doplňují starší syntézy českých depotů. Všechny tyto nové nálezy jsou v knize podrobně popsány a kompletně vyobrazeny. Vedle archeologického vyhodnocení jsou v knize zařazeny i kapitoly o chemických a archeobotanických analýzách.


 

◻️ John, J. - Kovář, D. 2017: Poklady z domu U Slabých v Týně nad Vltavou

Kniha je výstupem analýzy dvou mincovních pokladů nalezených r. 1970 v domě čp. 85 „U Slabých“ na vltavotýnském náměstí. Zabývá se rovněž okolnostmi, za nichž mohly být depoty ukryty: obdobím třicetileté války v Týně nad Vltavou, fortifikací města, dálkovými obchodními trasami a je doplněna historickými i současnými snímky města.

Cena: Kč 450,00 (s DPH)


 

◻️ Chvojka, J. - John, J. - Thomová, Z. a kol. 2016: Bošilecký poklad

Monografie obsahuje shrnutí dosavadních poznatků o tzv. bošileckém pokladu. Jedná se o hromadný nález mincí z období třicetileté války, který byl objeven během archeologického výzkumu kostela v Bošilci roku 2013. Práce je založena na spolupráci týmu badatelů a badatelek z oblasti archeologie, historie, numismatiky a přírodních věd. Součástí knihy je rovněž katalog jednotlivých mincí, dokumentující složení oběživa v oblasti jižních Čech kolem poloviny třicátých let 17. století.

Cena: Kč 404,00 (s DPH)


 

 ◻️Chvojka, O. - Krajíc, R. a kol. 2014: Poklady, depoty, obětiny... Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku

Kniha vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy, prezentované v letech 2014 a 2015, postupně v Městském muzeu v Bechyni, v Husitském muzeu v Táboře a v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.


 

◻️ Chvojka, O. a kol. 2011: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 8

Práce je výstupem z grantového projektu GA ČR 404/09/P125 s názvem „Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové", který byl v letech 2009 až 2011 řešen na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem projektu bylo podchycení, zdokumentování a zhodnocení všech archeologických lokalit, spadajících do doby bronzové, tj. do epochy, vymezené v jižních Čechách přibližně léty 2000 – 800 BC.

Cena: Kč 153,00 (s DPH)


 


 

◻️ Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 4

Na příkladu archeologického výzkumu dvou středověkých cihlářských hutí v jihočeském Sezimově Ústí byl zpracován přehled o středověkém cihlářství v Evropě a na území České republiky. Samostatný blok představuje zpracování nemovitých a 30 000 movitých archeologických nálezů z cihelen v Sezimově Ústí. Závěrečná syntéza řeší rekonstrukci života a výrobu v ústeckých cihelnách včetně porovnání jejich produkce s dalšími evropskými středověkými hutěmi.

Cena: Kč 539,00(s DPH)


 


 

◻️ Chvojka, O. – Krajíc, R. (eds.) 2007: Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře, České Budějovice 8. 11. 2007. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 4

Publikace je výsledkem jednodenního semináře, kterého se zúčastnilo 80 odborníků z Čech a Horního Rakouska. Otištěné referáty přinášejí jak informace o aktuálním stavu poznání archeologie pravěku až novověku na území jižních Čech, tak jednotlivé metodologické příspěvky, např. z oblasti nedestruktivní archeologie.