Březnice 2006

Ve dnech 14.-25. srpna 2006 absolvovali studenti prvního ročníku archeologie terénní praxi na výzkumu pravěkého sídliště nedaleko obce Březnice na Táborsku. Na rozloze větší než 1 ha zde byla detekována lokalita z mladší doby bronzové. Studenti se podíleli na odkryvu zahloubených objektů a kulturních vrstev v sedmi sondách, umístěných na základě výsledků povrchových sběrů a prospekčních metod do míst s předpokládanou kumulací sídlištních objektů. Díky bohatému nálezovému prostředí se seznámili nejen s detailním postupem terénních prací od skrývek po preparaci nálezů, ale účastnili se i dokumentace a vyzvedávání artefaktů (množství celých nádob, rozmačkaných na místě; hliněná tkalcovská závaží v desítkách kusů apod.).

Součástí výuky byla i prezentace prospekčních a přírodovědných metod přímo na lokalitě. Zaměstnanci LAPE pod vedením J. Beneše naučili studenty plavit a získávat paleobotanický materiál (pro další vědecké účely bylo následně proplaveno 100 kg kulturních vrstev a zásypů z pravěkých objektů), A. Majer předvedl terénní fosfátovou analýzu, R. Křivánek z pražského Archeologického ústavu AV ČR proměřil část lokality a seznámil studenty s archeogeofyzikálními prospekčními metodami.

Nedílnou součástí praxe bylo i podrobnější seznámení s mikroregionem, kde po dobu čtrnácti dní studenti pracovali a bydleli. Vedle obce Březnice a informací o předhistorickém a historickém osídlení v jejím bezprostředním okolí věnovali studenti půl dne návštěvě nedaleké Bechyně, kde si prohlédli nejen historické centrum města, klášter, děkanský kostel a opevnění, ale měli možnost navštívit i některé z méně dostupných památek (podzemí bechyňského zámku, židovský hřbitov ad.).

O práci studentů na březnickém archeologickém výzkumu projevily zájem i sdělovací prostředky, které průběžně podávaly informace v regionálním i celostátním tisku.