Publikační činnost

 • Elektronické verze publikací → ZDE

 

Publikační činnost za posledních 10 let:

 

1. Odborné monografie
 

 • Chvojka, Jiří – John, Jan  – Thomová, Zuzana a kol. 2016: Bošilecký poklad. České Budějovice. ISBN 978-80-7394-574-9.
 • Gojda, Martin  – John, Jan a kol. 2013: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny – Archaeology nad Airborne Laser Scanning of the Landscape. Plzeň. ISBN 978-80-261-0194-9.
 • John, Jan 2010: Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách - The Middle Eneolithic Hill-top Sites in West Bohemia. Opomíjená archeologie 1. Plzeň. ISBN 978-80-7043-956-2.
 • John, Jan a kol. 2009: Eneolitická výšinná lokalita Vlkov-Babiny (okr. Plzeň-jih). Plzeň. ISBN 978-80-7043-835-0.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích
 

 • John, Jan 2011: Letecké laserové skenování (LLS) jako nástroj vyhledávání a mapování mohylových pohřebišť v Hemerském polesí. In: O. Chvojka a kol. - Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 8, 245–248.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech
 

 • Msallamová, Šárka - Šálková, Kateřina - Fousová, Michaela - Dvorský, Drahomír - Jiřík, Jaroslav - Šálková, Tereza - Hiltscher, Tomáš - Hlásek, Daniel - John, Jan  - Pták, Martin - Dohnal, Jiří - Jáně, Zdeněk 2017: Material Investigation of Bronze Artefacts from the Late Bronze Age. Materials Science Forum 891, 602–607.
 • Chytráček, Miloslav – Chvojka, Ondřej – Egg, Markus – John, Jan – Kyselý, René – Michálek, Jan – Ritter, Stephan – Stránská, Petra 2015: Zu einem Fürstengrab aus der Späthallstattzeit mit zweirädrigem Wagen und Bronzegefäßen bei Rovná (okr. Strakonice) in Südböhmen. Ein Vorbericht. Archäologisches Korrespondenzblatt 45/1, 71–89.

 

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech
 

 • Fröhlich, Jiří – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Šálková, Tereza 2016: Kovové depoty z doby bronzové v zázemí hradiště u Chřešťovic na Písecku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 117–141.
 • Hlásek, Daniel – Pták, Martin – Hiltscher, Tomáš – John, Jan – Novák, Jan – Průchová, Erika – Zavřel, Jan 2016: Sídelní areál mladší doby bronzové z podhůří Píseckých hor. Pohřební a sídlištní (?) komponenta z Kuklí u Tálína. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 143–166.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan – Hlásek, Daniel – Fröhlich, Jiří – Michálek, Jan – Šálková, Tereza 2016: Hradiště na soutoku. Nové poznatky k opevněné výšinné lokalitě Týn nad Vltavou - U sv. Anny. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 99–115.
 • John, Jan 2016: Hromadný nález kiprových mincí z Dřítně (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 29/2, 276–278.
 • John, Jan – Konrádová, Monika 2016: Nález groše hrabství Lippe-Detmold u Horních Slověnic (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 29/1, 115–116.
 • John, Jan 2016: Analýza prvkového složení halštatské situly z Veselí nad Lužnicí. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 29–32.
 • John, Jan – Vondrovský, Václav – Kovář, Daniel 2016: Hašlovice (okr. Český Krumlov) – nově objevená fortifikace v prostoru vltavského kaňonu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 213–224.
 • Nováček, Karel – John, Jan – Šebková, Kateřina 2016: Liběvice – zaniklá vesnice s tvrzí u Černošína (Liběvice – untergegangenes Dorf mit Feste bei Černošín). Archeologie západních Čech 10, 150–155.
 • Zavřel, Petr – Chvojka, Ondřej – John, Jan 2016: Otázka existence pravěkých stezek v jihočeské části Šumavy (The issue of prehistoric pathways in the South Bohemian part of Šumava Mountains). Praehistorica 33/1-2, 479–485.
 • Fröhlich, Jiří – Chvojka, Ondřej – John, Jan 2015: Čtyři mladobronzové depoty z vysokých poloh Píseckých hor - Vier jungbronzezeitliche Hortfunde von den Höhen der Píseker Berge (Písecké hory). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 101–118.
 • John, Jan – Militký, Jiří – Chvojka, Ondřej – Vlášek, Milan 2015: Hromadný nález skordiských tetradrachem z Knína (okr. České Budějovice) – Der Sammelfund von Skordisker Tetradrachmen aus Knín (Kr. České Budějovice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 139–150.
 • John, Jan – Pokorná, Kamila 2015: Kovotepecké kladívko z Milešova, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 19, 547–550.
 • John, Jan – Pták, Martin – Průchová, Erika – Hojerová, Hana – Vondrovský, Václav 2015: Laténský žárový pohřeb z „mohyly“ v lese Doubrava u Netolic - La Tène Period cremation burial on the top of “tumulus” in the forest Doubrava at Netolice. Živá archeologie 17, 10–14.
 • Hlásek, Daniel – Houfková, Petra – John, Jan – Novák, Jan – Šálková, T. 2015: Všemyslice – Kozí vrch. Nové poznatky o hradišti z počátku střední doby bronzové, výsledky multidisciplinárního výzkumu. Archeologie západních Čech 9, 96–121.
 • Šálková, Tereza – Bezděk, Aleš – Březinová, Helena – Farkašová, Kristýna – Houfková, Petra – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Kmošek, Jiří – Koník, Peter – Kovačiková, Lenka – Michálek, Jan – Msallamová, Šárka – Novák, Jan – Pavelka, Jaroslav – Šuláková, Hana – Bešta, Tomáš – Myšková, Eva – Weiter, Libor – Zronek, Petr 2015: Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic). Bioarchaeologická rekonstrukce pohřebního ritu – případová studie na základě organického materiálu z halštatské mohyly na lokalitě Zahrádka (jižní Čechy, Česká republika). Památky archeologické 106, 95–135.
 • Vondrovský, Václav – Pták, Martin – Kovář, Daniel – John, Jan – Hojerová, Hana 2015: Zpráva o výsledcích terénní prospekce v rámci projektu Linecká stezka – Report on the results of field prospection within the Linz trail project. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 81–99.
 • Fröhlich, Jiří – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Michálek, Jan – Pokorná, Kamila – Šálková, Tereza – Beneš, Jaromír 2014: Dvě fortifikace u Brloha na Písecku – Zwei Fortifikationen bei Brloh (Kr. Písek). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 87–102.
 • John, Jan – Houfková, Petra 2014: Laténský depot z Holubova – Ein latenezeitlicher Hortfund von Holubov. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 181–192.
 • Droberjar, Eduard – John, Jan 2014: Kování kapsáře z konce doby římské v Přešťovicích - Ein Gürteltaschenbeschlag aus dem Ende der römischen Kaiserzeit von Přešťovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 207–216.
 • Hojerová, Hana – John, Jan – Kocina, Jan – Kovář, Daniel – Pták, Martin – Vondrovský, Václav 2014: Nový nález militárie a terénních reliktů souvisejících se zaniklou tvrzí Trojaň (okr. Český Krumlov) – New find of a militaria and terrain relics at former stronghold Trojaň (distr. Český Krumlov). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 281–293.
 • Michálek, Jan – Chvojka, Ondřej – Fröhlich, Jiří – John, Jan – Jiřík, Jaroslav – Pták, Martin 2014: Nové nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách (pokračování) – Neue Funde der Metallgegenständen aus der Hallstatt- und Latenezeit von Südböhmen (Fortsetzung). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 151–180.
 • Šálková, Tereza – Sakastr, Michal – Pták, Martin – Ciglbauer, Jan – Figura, Jindřich – Hieke, Erik – Chvojka, Ondřej – Jiřík, Jaroslav – John, Jan 2014: Opevněná ostrožna nad Libochovkou v katastru Vitína (okr. Č. Budějovice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 217–225.
 • John, Jan 2014: Vývoj mapování hradiště Vladař u Žlutic - Entwicklung der Kartierung des Burgwalls Vladař bei Žlutice. Archeologie západních Čech 8, 67–71.
 • Šebková, Kateřina – John, Jan 2014: Identifikace nemovitých archeologických památek pomocí leteckého laserového skenování v oblasti extravilánu zaniklé středověké vesnice Javor a mohylníku Javor-Hádky - Identifizierung der unbeweglichen archäologischen Denkmäler auf dem Außengebiet des untergegangenen mittelalterlichen Dorfes Javor und des Hügelgräberfeldes Javor – Hádky mit Hilfe des flugzeuggestützten Laserscannings. Archeologie západních Čech 8, 97–106.
 • John, Jan – Fikrle, Marek 2013: První doklad kruhového šperku typu Şimleul Silvaniei (Rustoiu 3) v jižních Čechách - The first evidence of a ring jeweler of Şimleul Silvaniei (Rustoiu 3) type in South Bohemia. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 273–277.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan – Janovský, Michal – Michálek, Jan 2013: Pravěké osídlení hradiště u Skočic (okr. Strakonice) - Die vorgeschichtliche Besiedlung des Burgwalls bei Skočice (Kr. Strakonice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 25–76.
 • John, Jan – Chvojka, Ondřej 2013: Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách - Examples of contemporary pagan artefacts in South Bohemia. Studia archaeologica Brunensia 18/1, 33–41.
 • Fröhlich, Jiří – John, Jan – Militký, Jiří 2013: Nález mince makedonského města Amfipolis z Českého Heršláku (okr. Český Krumlov) - A coin struck in Macedonian Amphipolis from Český Heršlák (Český Krumlov district). Numismatický sborník 27/1, 123–125.
 • John, Jan – Eigner, Jan – Fröhlich, Jiří – Šálková, Tereza 2012: Výšinné sídliště u Velké a další nové poznatky o eneolitických výšinných lokalitách na střední Vltavě - A hilltop site by Velká and other new data from Aeneolithic hilltop sites in Middle-Vltava river area. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 63–81.
 • Chvojka, Ondřej – Lutovský, Michal – John, Jan – Menšík, Petr – Šálková, Tereza – Thomová, Zuzana 2012: Hradiště Svákov u Soběslavi - Der Burgwall Svákov bei Soběslav. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 133–164.
 • John, Jan – Štěpánek, Ivo 2012: Nález spirálové náušnice z přelomu starší a mladší doby železné na lokalitě Sedlec (okr. České Budějovice) – The Iron Age spiral earring from the site Sedlec (dist. České Budějovice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 243–247.
 • John, Jan 2012: Indicie kovářské výroby na jižní akropoli oppida u Třísova (okr. Český Krumlov) – Possible evidence of blacksmith production on the south acropolis of oppidum Třísov (dist. Český Krumlov). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 259–264.
 • Stolz, Daniel - John, Jan - Žák, Karel 2012: Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 16, 815–819.
 • John, Jan – Stolz, Daniel 2012: Výsledky průzkumu hradiště Pišťák u Řevnic (okr. Praha-západ). Archeologie západních Čech 3, 50–53.
 • Chvojka, Ondřej – Beneš, Jiří – Fröhlich, Jiří – John, Jan – Michálek, Jan – Šálková, Tereza 2011: Výšinné sídliště ze starší doby bronzové a pozdní doby halštatské u Opařan (okr. Tábor). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 19–40.
 • John, Jan – Řeřichová, Markéta 2011: Povrchový průzkum terénních reliktů výšinné lokality Boletice-Raciberk (okr. Český Krumlov). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 337-342.
 • Gojda, Martin – John, Jan – Starková, Lenka 2011: Archeologický průzkum krajiny pomocí leteckého laserového skenování - Dosavadní průběh a výsledky prvního českého projektu (Archaeological remote sensing by means of airborne laser scanning. Interim report upon the first lidar research project in Bohemia). Archeologické rozhledy 63/4, 680–698.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan – Menšík, Petr – Frána, Jaroslav – Křivánek, Roman 2010: Hradec u Nuzic (okr. České Budějovice). Hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 53–71.
 • John, Jan 2010: František Xaver Franc a Velká skála u Bzí. Archeologie západních Čech 1, 72–76.
 • John, Jan 2010: Možnosti a limity počítačové rekonstrukce minulých cest na příkladu Čertovy louky v Krkonoších. Acta FF ZČU 4/10, 231–239.
 • Chytráček, Miloslav – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Michálek, Jan 2009: Halštatský kultovní areál na vrchu Burkovák u Nemějic - zpráva o komplexním zpracování a zhodnocení lokality. Archeologické rozhledy 61/2, 183–217.
 • Gojda, Martin – John, Jan 2009: Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech - Konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat. Archeologické rozhledy 61/3, 467–492.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan 2009: Hradiště s nálezy ze starší doby bronzové a doby halštatské u Opalic (okr. České Budějovice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22, 27–36.
 • Chvojka, Ondřej – Frána, Jaroslav – John, Jan – Menšík, Petr 2009: Dva depoty ze starší doby bronzové v areálu mohylového pohřebiště u Nové Vsi (okr. Český Krumlov). Archeologické rozhledy 61/4, 607–636.
 • John, Jan – Stolz, Daniel 2008: Shluk eneolitických výšinných lokalit v okolí Zbečna (okr. Rakovník). Archeologie ve středních Čechách 12, 125–140.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan – Šálková, Tereza 2008: Hradec u Dobřejovic (okr. České Budějovice) – Hradiště ze starší doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 61–79.

 

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech
 

 • Chvojka, Ondřej – John, Jan 2017: Nové nálezy kovových předmětů z doby bronzové z Prachaticka. Zlatá stezka 24, 189–204.
 • John, Jan – Vondrovský, Václav 2016: Nový nález mincí z období třicetileté války mezi Třeboní a Majdalenou. Vlastivědný sborník Dačicka, jindřichohradecka a Třeboňska 28, 5–13.

 

4. Články ve sbornících
 

 • Čapek, Ladislav – John, Jan 2017: Archaeology and history of forest – Approaches to study of archaeological monuments in woodland environment and conceptual design for their heritage protection. In: W. Irlinger – G. Suhr (eds.), Archaeological Sites in Forests - Strategies for their Protection. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 14, 40–51.
 • Chytráček, Miloslav – Chvojka, Ondřej – Egg, Markus – John, Jan – Kozáková, Radka – Křivánek, Roman ­– Kyselý, René – Michálek, Jan – Stránská, Petra 2017: A Disturbed Late Hallstatt Period Princely Grave with a Two-wheeled Chariot and Bronze Vessels in Sedlina Forest near Rovná in South Bohemia: a Preliminary Report. In: W. Irlinger – G. Suhr (eds.), Archaeological Sites in Forests - Strategies for their Protection. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 14, 83–90.
 • John, Jan 2017: Novověké mince a středověká tvrz, aneb nové nálezy na k. ú. Babina (okr. Plzeň-sever). In: J. Eigner – R. Trnka (eds.), Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Sborník přátel k životnímu jubileu Milana Řezáče, 25–30.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan – Šálková, Tereza 2015: Nové kovové depoty ze starší doby bronzové v jižních Čechách – New metal hoards from the Early Bronze Age in southern Bohemia. In: J. Bátora – P. Tóth (eds.), Keď bronz vystriedal meď, 421–432.
 • Chytráček, Miloslav – Chvojka, Ondřej – John, Jan – Michálek, Jan – Stránská, Petra 2015: Eine rituelle Deponierung der Hallstattzeit unter der Höhensiedlung von Vraný vrch bei Spolí, Kr. Český Krumlov. Fines Transire 24, 209–223.
 • Michálek, Jan – Fröhlich, Jiří – Chvojka, Ondřej – John, Jan 2014: Depot železných nástrojů z doby laténské z Bohdalovic (okr. Český Krumlov) - Ein Hortfund der Eisengegenstände aus der Latènezeit von Bohdalovice (Bez. Český Krumlov). In: J. Čižmářová – N. Venclová – G. Březinová (eds.), Moravské křižovatky - Střední Podunají mezi pravěkem a historií, 707–716.
 • Chytráček, Miloslav – Chvojka, Ondřej – Egg, Markus – John, Jan – Křivánek, Roman – Michálek, Jan – Kyselý, René – Stránská, Petra – Kozáková, Radka – Fikrle, Marek 2014: Die Untersuchung eines späthallstattzeitlichen Fürstengrabhügels bei Rovná (Kr. Strakonice) im Lichte naturwissenschaftlicher Analysen. Fines Transire 23, 39–50.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan – Zavřel, Petr 2013: Fernverbindungen zwischen Südböhmen und dem Linzer Raum während der Jüngeren Eisenzeit und römischen Kaiserzeit. In: E. M. Ruprechtsberger – O. H. Urban (eds.), Vom Keltenschatz zum frühen Linze, 67–75.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan – Fröhlich, Jiří – Michálek, Jan – Hlásek, Daniel – Menšík, Petr 2013: Vývoj dokumentace pravěkých a raně středověkých hradišť v jižních Čechách (Die Entwicklung der Dokumentation der vor- und frühgeschichtlichen Burgwällen in Südböhmen). In: O. Chvojka (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku (Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 9), 143–154.
 • Fröhlich, Jiří – John, Jan – Hlásek, Daniel 2013: Několik příkladů využití leteckého laserového skenování pro dokumentaci archeologických lokalit na Písecku (Einige Beispiele der Nutzung von Airborne Laserscanning für die Dokumentation der archäologischen Fundstellen im Gebiet von Písek). In: O. Chvojka (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku (Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 9), 107–112.
 • John, Jan 2013: K možnostem využití lidarových dat DMR5G pro dokumentaci a identifikaci mohylových pohřebišť – případ dvou jihočeských lokalit (Zu den Ausnützungsmöglichkeiten der Airborne Laserscanning Daten DMR5G für die Dokumentation und Identifikation der Hügelgräberfelder – ein Beispiel von zwei südböhmischen Fundstellen). In: O. Chvojka (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku (Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 9), 155–158.
 • Chvojka, Ondřej – Fröhlich, Jiří – John, Jan – Michálek, Jan 2013: Frühbronzezeitliche Kugelkopfnadeln mit durchlochtem Kopf aus Südböhmen. In: M. Bartelheim - J. Peška - J. Turek (eds.), From Copper to Bronze. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtliche Mitteleuropas 74, 171–183.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan – Šálková, Tereza 2012: Nové nálezy jantaru z doby bronzové v jižních Čechách – Neue bronzezeitliche Bernsteinfunde in Südböhmen. In: R. Kujovský – V. Mitáš (eds.) - Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k 70. narodeninám, 129–135. Nitra, AÚ SAV.
 • John, Jan – Chvojka, Ondřej 2012: Airborne laser scanning (ALS) as a tool for searching and mapping of burial mounds in the area of Hemera forest (Czech Republic). In: Morintz, A. S. – Kogalniceanu, R. (eds.), Survey in Archaeology, often a neglected Science. Archaeological Debates 2, 187–197.
 • Chvojka, Ondřej – John, Jan – Menšík, Petr 2012: Neue Erkenntnisse zu den vor- und frühgeschichtlichen Burgwällen in Südböhmen. Fines Transire 21, 85–102.
 • John, Jan 2011: Status of Spondylus Artifacts within the LBK Grave Goods. In: F. Ifantidis - M. Nikolaidou (eds.): Spondylus in Prehistory- New data and approaches. BAR International Series 2216, 39-45.
 • John, Jan 2011: Letecké laserové skenování (ALS/LIDAR) a možnosti jeho využití v archeologii – úvodní informace o projektu. In: M. Kuchařík – L. Gál – J. Koštial (eds.), Počítačová podpora v archeologii 3, 24–28.
 • John, Jan 2011: The current state of knowledge on the Middle Eneolithic Period in west Bohemia. Fines Transire 20, 187–192.
 • John, Jan – Kočár, Petr – Křivánek, Roman – Hendrychová, Lucie 2010: Výsledky průzkumu chamské výšinné lokality Kaliště-Teplá skála (okr. Klatovy). In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.): Opomíjená archeologie 2007 – 2008, 56–63.
 • John, Jan – Stolz, Daniel – Sůvová, Zdeňka 2010: Výšinná lokalita na Otmíčské hoře (k.ú. Otmíče, okr. Beroun) – příspěvek k rozsahu oikumeny chamské kultury. In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.): Opomíjená archeologie 2007 – 2008, 64–76.
 • John, Jan – Pavelka, Jaroslav 2010: Imunologická analýza rezidua na vnitřní straně eneolitické nádobky z lokality Otmíče-Otmíčská hora (okr. Beroun). In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.): Opomíjená archeologie 2007 – 2008, 156–159.
 • John, Jan 2010: Řakom (okr. Klatovy) – eneolitické ohrazení, anebo pozůstatek třicetileté války? In: Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 33–36.
 • John, Jan – Majer, Antonín 2010: The archaeomagnetic examination of Cham Culture daub – a first attempt. Fines Transire 19, 221–227.
 • John, J. – Kočár, Petr 2009: Trial excavation of talus cone at the Middle Eneolithic site Radkovice - Osobovská skála and its archaeobotanical analysis. Fines Transire 18 (Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Oberösterreich), 209–213.
 • John, Jan 2008: Počítačová podpora dokumentace terénních reliktů v archeologii. In: Počítačová podpora v archeologii 2. Brno-Praha-Plzeň, 254–262.
 • John, Jan 2008: Some remarks on the Middle Eneolithic fortified settlements in Bohemia. In: J. Czebreszuk – S. Kadrow - J. Müller (eds.), Defensive Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millenium BC. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 5, 57–64.
 • John, Jan – Eckhardt, Kamil 2008: Bibliografická databáze na internetových stránkách plzeňské katedry archeologie. In: Počítačová podpora v archeologii 2. Brno-Praha-Plzeň, 272-277.

 

5. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

5. 1. Učební texty
 

 • John, Jan – Chvojka, Ondřej – Krištufová, Tereza 2009: Česko-německo-anglický slovníček pro studenty archeologie. Plzeň. ISBN 978-80-7043-843-5.

 

6. Popularizační texty
 

 • Vondrovský, Václav - Hojerová, Hana - Kovář, Daniel - Pták, Martin - John, Jan - Šálková, Tereza – Beneš, Jaromír – Houfková, Petra 2014: Linecká stezka – obchodní stezka mezi jižními Čechami a Podunajím. Lhenice – Netolice – Bad Leonfelden.
 • Hojerová, Hana - Kovář, Daniel - Pták, Martin - John, Jan - Vondrovský, Václav – Balák, Libor 2014: Průvodce dějinami Linecké stezky - Begleiter durch die Geschichte des Linzer Steigs. Lhenice – Netolice – Bad Leonfelden. ISBN: 9788090598003
 • Gojda, Martin – John, Jan 2011: Družicová archeologie v průzkumu Čech. Vesmír 90/1, 34-36.