Životopis

prof. PhDr. RUDOLF KRAJÍC, CSc.

 

 • Vzdělání a akademická kvalifikace
   

1973-1978: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, obory: prehistorie – dějepis

1982: rigorózní řízení, archeologie (PhDr.)

1989-1993: externí aspirantura v Archeologickém ústavu AV ČR Praha, obor: středověká archeologie (CSc.)

2002: habilitační řízení na Masarykově univerzitě v Brně, obor slovanská archeologie (doc.)

 

 • Praxe v oboru
   

od r. 1978 v Husitském muzeu Tábor, vedoucí archeolog, vedoucí Archeologického oddělení

1996-1998: VŠ Institut pedagogiky volného času Praha, prac. Tábor, přednášené téma: dějiny hmotné kultury od pravěku po novověk

1999-2003: Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně, přednášené téma: středověká řemesla a dějiny hmotné kultury

od r. 2002: Jihočeská univerzita, zakladatel oboru archeologie a Archeologického ústavu FF na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, v letech 2003-2010 byl členem Vědecké rady FF JU, v letech 2006-2010 byl ředitelem Archeologického ústavu FF JU, je autorem koncepcí a garantem všech úrovní studia archeologie na FF JU, přednášená témata: Úvod do archeologie, dějiny hmotné kultury středověku a novověku, vedení seminářů, předseda komisí pro státní závěrečné zkoušky v oboru archeologie, vedení bakalářských a magisterských prací na JU.

od r. 2009: člen komise doktorandského studia archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni

od r. 2010: člen komise doktorandského studia archeologie na Masarykově univerzitě v Brně, školitel doktorských prací

od konce devadesátých let je posuzovatelem grantových projektů Ministerstva kultury ČR a GAČR.

 

 • Členství v pedagogických a vědeckých organizacích
   

- Jihočeská archeologická komise (předseda)

- předseda oborové rady  doktorského studia archeologie na FF JU

- oborová komise doktorandského studia archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni (člen)

- komise doktorandského studia archeologie na Masarykově univerzitě v Brně (člen)

- redakční rada recenzovaného časopisu Husitský Tábor (člen)

- redakční rada recenzovaného časopisu Archeologické výzkumy v jižních Čechách (člen)

- komise pro přidělování státních finančních prostředků na ZAV (poradní orgán ředitele jč. NPÚ – člen)

- Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen (člen)

- Česká archeologická společnost (člen)

- asociace Muzeí a galerií České republiky (člen)

 

 • Profesní specializace
   

- archeologie středověku a postmedieválního období

- dějiny řemesel

- dějiny osídlení (středověká sídla - zaniklé středověké vesnice, historická jádra měst, šlechtická a církevní sídla)

- dějiny hmotné kultury (typologie, databáze, terminologie)

- pedagogická koncepce archeologie středověku pro různé úrovně vysokoškolského studia

 

 • Pracovní pobyty v zahraničí a účast na zahraničních projektech
   

1986: Institut für Ost- und Mitteleuropa, Wien

1993-1994: Erzgewinnung und Eisenverarbeitung im Dill-Tal Gebiet, pětiletý program archeologického výzkumu ve středním Hessensku (ved. prof. dr. A. Jockenhövel, Univ. Münster)

1996: hrad Wolfstein bei Neumarkt in der Oberpfalz, NSR, archeol. výzkum (ved. W. Steeger)

1997: Wallfarhtskapelle St. Gunthildis u Suffersheimu, NSR (archeogeofyzikální prospekce, ved. W. Steeger)

1997-1998: hrad Treuchtlingen, NSR (archeogeofyzikální prospekce, ved. W. Steeger)

r. 2011: přeshraniční spolupráce - „Adel, Burg und Herrschaft an der Grenze, Interdisziplinäre und grenzüberschreitende Tagung, Freistadt, mezinárodní vědecká konference, přednáška: „Die mittelalterliche Stadt und Burg in Tabor“, vedení exkurze.

r. 2013: studijní pobyt, spolupráce mezi univerzitami - Universität Innsbruck (prof. H. Stadler), v rámci pobytu přednáška: „Böhmische Pompei. Archäologische Erforschung der verwüsteten mittelalterlichen Stadt Sezimovo Ústí, Südböhmen“

r. 2014: přeshraniční spolupráce - “Schätze, Depoten und Opferfunde”, 24. Treffen der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, Oberösterreich, Bechyně 2014, prezentace prostřednictvím výstavy stejného názvu, vedení exkurze, přednáška: “ Archäologie in der historischen Stadt Bechyně, Südböhmen”.