Navazující magisterské studium Archivnictví

Informace o studijním oboru

Název studijního oboru:  Archivnictví
Forma studia:                 prezenční

Studijní plán:       Archivnictví


 • Cíle studia studijního oboru:
   

Předmětová skladba oboru přináší rozšíření znalostí získaných v bakalářském studiu, a to jak v oblasti dějin správy (zejména v archivním materiálu velmi zastoupené správy městské a vrchnostenské), tak pomocných věd historických (s akcentem na středověké období – středověká paleografie, obecná diplomatika, česká středověká diplomatika, či další speciální disciplíny – genealogie, epigrafika). Důraz je kladen i na rozšíření kompetencí v oboru archivnictví (spisová služba, aktuální situace a problémy oboru) a jazykových znalostí (latina středověkých textů, němčina historických pramenů), navíc však studium umožňuje i získání zkušeností se zpřístupňováním historických pramenů (ediční práce), s neúředními archiváliemi (ego-dokumenty) a starými tisky (knihověda), což přináší i prohloubení historických znalostí a rozšiřuje možnost uplatnění. Studium kromě toho obsahuje také specializační složku volitelných předmětů, umožňujících další prohloubení specializace.

 • Rozsah státních závěrečných zkoušek:
   

Obhajoba diplomové práce.
Zkouška z archivnictví.
 

 • Profil absolventa studijního oboru obsahuje:
   

Absolvent získá ucelené znalosti v oboru archivnictví (včetně spisové služby), pomocných věd historických a dějin správy, a to pro středověké i novověké období. Osvojí si schopnost práce s písemnými prameny nejrůznějšího druhu (jak úředními, tak soukromými, psanými i tištěnými, českými, německými i latinskými), připravenost k jejich zpřístupňování a vydávání i všestrannému historickému zpracování (včetně publikační činnosti).

Díky všestranné průpravě ve všech zmíněných oblastech najde absolvent uplatnění nejen v archivech nejrůznějších typů (státních, specializovaných, soukromých aj., včetně spisoven), a to případně i v zahraničních, nebo v orgánech státní správy či samosprávy, ale také v knihovnách (zejména s historickými fondy), antikvariátech, muzeích, památkové péči, apod., příp. ve vědeckých institucích. Možné je také uplatnění ve speciálních oborech (genealogie).

          

 • Doporučovaná témata zadávaných diplomových prací:
   
 1. Zpracování archivní pomůcky (inventář, katalog či výběrový katalog k určitému tématu).
 2. Odborné zpřístupnění dosud nevyužívaného a nezpracovaného pramene formou edice.
 3. Dílčí historické téma zpracované z archivních materiálů, jejichž odborný popis, klasifikace, kritika a zpřístupnění bude nosnou částí práce.
 4. Teoretické či praktické téma z pomocných věd historických či archivnictví.

MENU