Státní závěrečné zkoušky

bakalářské studium

 • Státní závěrečné zkoušky - Archivnictví Bc.


Složení komise pro státní závěrečné zkoušky:

předsedkyně:

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU)
 

členové:

doc. PhDr. Josef Blüml, CSc. (Historický ústav FF JU)
doc. PhDr.  Miroslav Novotný, CSc. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU)   Mgr.Lenka Martínková, Ph.D. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU) 
 

Tematické okruhy z archivnictví

Archivnictví

1. Definice archivu, vymezení základních úkolů a činností, zařazení archivů do systému státní správy, současná struktura archivů a odlišnosti v jejich kompetencích a ve skladbě archivních souborů

2. Současná archivní legislativa, stručný vývoj po roce 1945, poslední zákon o archivnictví, práva a povinnosti archivů při správě národního archivního dědictví

3. Historické a současné principy pořádání archivního materiálu, hlavní zásady tvorby inventárních záznamů, zpracování archivních pomůcek, typy archivních pomůcek a jejich odlišnosti

4. Zpřístupňování archivního materiálu veřejnosti, pořádání a inventarizace, edice, kulturní a osvětová činnost archivů, režim v archivních badatelnách, zásady předkládání archiválií ke studiu badatelské veřejnosti

5. Spisová služba, její hlavní zásady, skartační řízení a jeho průběh

6. Historie archivnictví v českých zemích se zřetelem k jihočeskému regionu
 

Dějiny správy

7. Státní správa do roku 1740

8. Státní správa 1740 - 1848 (1850)

9. Politická správa rakouské monarchie v letech 1848 - 1918. Územní samospráva v       rakouské monarchii v letech 1850-1918

10. Ústavy, ústavní instituce, parlamentarismus a ústavní vývoj ČSR do r. 1938. Politická   správa v ČSR v letech 1918-1939. Územní samospráva v ČSR v letech 1918-1939

11. Správa v protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945. Zahraniční exilové orgány v letech 1939-1945 a boj o charakter správy v poválečné ČSR. Správa poválečné ČSR v letech 1945-1948

12. Státní správa v ČSR v letech 1949 - 1954, 1954 - 1960, 1960 - 1990. Základní nástin správního vývoje po r. 1990 (státní správa, samospráva, soudní a justiční správa, finanční správa)

13. Městská správa do roku 1850

14. Církevní správa do roku 1850

15. Patrimoniální správa do roku 1850
 

Pomocné vědy historické

16. Paleografie jako pomocná věda historická - úkoly, vývoj. Stručný vývoj psaného písma, zejména v novověku, problémy novověké paleografie, zvláštní písma

17. Diplomatika jako pomocná věda historická, základní pojmy, diplomatická metoda. Přehled českých diplomatických studií z novověké diplomatiky. Základní edice a ediční řady diplomatického materiálu u nás

18. Písemnosti českých panovníků v letech 1526 - 1850. Česká dvorská kancelář a kancelář české komory v letech 1526-1749 (hl. dějiny obou kanceláří, typy písemností, kancelářské knihy, úřednictvo)

19. Písemnosti církevní správy v letech 1526-1850, matriky. Písemnosti městské správy v letech 1526-1850

20. Písemnosti patrimoniální správy v letech 1526-1850. Katastry

21. Chronologie jako pomocná věda historická - úkoly, stručné dějiny. Různé způsoby označování datace v minulosti (roky, měsíce, dny)

22. Gregoriánský kalendář a jeho recepce

23. Církevní rok a církevní kalendář

24. Heraldika jako pomocná věda historická - definice, úkoly. Znak a jeho součásti. Vývoj české státní symboliky od počátků do současnosti. Základní charakteristika vývoje šlechtické, církevní, universitní, městské, cechovní a občanské heraldiky

25. Sfragistika jako pomocná věda historická - úkoly, prameny, vztah k ostatním PVH, zejména diplomatice. Základní terminologie. Vývoj české panovnické pečeti a uplatnění pečeti v jiných vrstvách české feudální společnosti

26. Genealogie jako pomocná věda historická - úkoly, základní termíny a literatura

27. Kodikologie jako pomocná věda historická - definice, úkoly, vývoj knihoven a knižní kultury ve středověku na našem území

28. Epigrafika jako pomocná věda historická - definice, úkoly, základní literatura, vztah k ostatním PVH

29. Numismatika jako pomocná věda historická - úkoly, základní literatura, vývoj mince na našem území

30. Historická metrologie jako pomocná věda historická - úkoly, vývoj měrných jednotek, základní literatura
 

Tematické okruhy z historie

 1. Zánik antického světa a formování raně středověkých barbarských územních celků
 2. Utváření české a moravské státnosti na prahu středověku
 3. České země za Přemyslovců
 4. Středověký partikularismus a boj o investituru
 5. Idea svaté války a křížové výpravy
 6. Lucemburkové: české země a Evropa ve 14. a počátkem 15. století
 7. Středověký člověk a jeho svět
 8. Husitství
 9. Evropská reformace, protireformace a rekatolizace
 10. Habsburkové v českých dějinách
 11. Zámořské plavby a objevování "jiného" světa
 12. Tatarské a turecké ohrožení střední Evropy
 13. Třicetiletá válka a formování (středo)evropské politiky v první polovině 17. století
 14. Modernizační procesy raného novověku (byrokratizace, centralizace, konfesionalizace)
 15. Člověk raného novověku
 16. Absolutismus a vláda panovnických dvorů v 16. až 18. století
 17. Kolonialismus v 17. a 18. století
 18. Na cestě revolucí (1640 až 1789)
 19. Proměny společnosti v 19. století: proces modernizace
 20. Tři nosné ideje 19. století: liberalismus - nacionalismus - socialismus
 21. Vídeňský kongres a koncert velmocí v první polovině 19. století
 22. České země v době předbřeznové: národně emancipační hnutí
 23. Jaro národů: revoluce 1848-1849
 24. Klíčové problémy mezinárodních vztahů ve druhé polovině 19. století
 25. Cesty ke sjednocení Itálie a Německa
 26. Česká politika ve druhé polovině 19. století
 27. Od klasicismu ke zrodu moderního umění: kulturní proudy devatenáctého století
 28. USA v 19. století
 29. První světová válka, její příčiny, průběh a důsledky
 30. Vznik Československa ve vazbě na domácí a zahraniční aktivity českých a slovenských politiků v době války
 31. Politická situace v Evropě ve dvacátých a třicátých letech 20. století
 32. Politický vývoj meziválečného Československa (ústavní pořádek, stranický systém, idea čechoslovakismu, postavení národnostních menšin)
 33. Kultura a vzdělanost meziválečného Československa
 34. Léta 1938/1939 ve střední Evropě
 35. Druhá světová válka v Evropě a ve světě
 36. Domácí a zahraniční odboj za druhé světové války
 37. Bipolární svět 1945-1989
 38. Vztahy SSSR a jeho satelitů (vývoj a krize východního bloku)
 39. Pražské jaro 1968 v souvislostech vývoje let 1967-1970
 40. "Perestrojka" a její vliv na situaci v Československu. Listopad 1989 a proměny české společnosti do rozdělení federace