Od hledání významu slov k slovotvorbě aneb vybrané kapitoly z anglické lexikologie

Cílem kurzu je práce s různými přístupy k popisu a tvorbě anglického lexika a diskuze nad tím, jak lze tyto přístupy využít při výuce slovní zásoby v angličtině. V první části kurzu budeme pracovat s různými teoriemi popisu lexikálního významu, které budeme společně aplikovat na vzorku autentického anglického textu. Východiskem bude diskuze nad teorií prototypů (neboli jak si jazyky klasifikují svět) a přejdeme k jednotlivým způsobům popisu významu slov – komponentová analýza, teorie rámců, kolokabilita slov apod. Rovněž se dotkneme témat, jako jsou synonymie, antonymie, hyponymie a idiomatičnost jazyka. V druhé části kurzu se zaměříme na některé současné produktivní procesy vzniku nových slov, které si hned v praxi vyzkoušíme.